The Effect of Brown Coal on the Microbial Activity in Soils Contaminated by Heavy Metals

Open access

Wpływ Węgla Brunatnego na Aktywność Mikroorganizmów w Glebach Zanieczyszczonych Metalami Ciężkimi

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BRZEZIŃSKA M. WŁODARCZYK T. 2005. Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (oksydoreduktazy). Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie 3: 11-26.

 • GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008. Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2010.

 • KABATA-PENDIAS MOTOWICKA-TERELAK T. PIOTROWSKA M. TERELAK H. WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy.

 • KARCZEWSKA A. 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi - formy i rozpuszczalność. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu nr 432 Rozprawy.

 • KIZILKAYA R. AKIN T. BAYRAKLI B. SALAM M. 2004. Microbiological characteristics of soils contaminated with heavy metals. European Journal of Soil Biology40 2: 95-102.

 • KOŁWZAN B. 2005. Bioremediacja gleb skażonych produktami naftowymi wraz z ocena ekotoksykologiczną. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej seria Monografie 44.

 • KWIATKOWSKA J. DĘBSKA B. MACIEJEWSKA A. GONET S. 2005. Brown coal as the factor modifying the properties of soil organic matter. Rocz. Glebozn. 56 3/4: 31-41.

 • KWIATKOWSKA J. SOKOŁOWSKA Z. MACIEJEWSKA A. 2006. Selected physical and chemical properties for evaluating brown coals used for soil reclamation. Int. Agrophysics 20 (2) 121-128.

 • MACIEJEWSKA A. KWIATKOWSKA J. 2002. Niektóre właściwości chemiczne gleby oraz jej zdolności buforowe po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z węgla brunatnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 482: 351-357.

 • MACIEJEWSKA A. KWIATKOWSKA J. 2007. Migracja cynku ołowiu i kadmu w układzie gleba - roślina. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 31: 183-187.

 • MALINA G. KWIATKOWSKA J. 2003. Immobilizacja metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem dodatków organicznych. Inżynieria i Ochrona Środowiska (3-4) 371-390.

 • McLAUGHLIN M.J. ZARCINAS B.A. STEVENS D.P. COOK N. 2000. Soil testing for heavy metals. Comm. in Soil Science and Plant Analysis31: 11-14 1661-1700.

 • PEREZ-DE-MORA A. BURGOS P. MADEJON E. CABRERA F. JAECKEL P. SCHLOTER M. 2006. Microbial community structure and function in a soil contaminated by heavy metals: effects of plant growth and different amendments. Soil Biology and Biochemistry38 2: 327-341.

 • PŁAZA G.A. 2006. Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi z terenu rafinerii metodą biopryzmy. Monografie 47 Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej.

 • SENESI N. 1992. Metal-humic complexes in the environment. Molecular and mechanistic aspects by multiply spectroscopic approach. [W:] Adriano D.C. (ed.) Biogeochemistry of trace metals Levis P. Boca Raton 429-496.

 • WOLT J.D. 1994. Soil solution chemistry. Applications to environmental science and agriculture. J. Wiley and Sons N. York.

Search
Journal information
Impact Factor

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2018: 1.08

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.427
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.586

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 128 88 3
PDF Downloads 64 49 0