Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 5. General references and supplements to previous parts

Open access

Abstract

The aim of the bibliography is to provide a list of publications on the raptors and owls of Slovakia and of Slovak authors including articles dealing with various organisational issues. The previous parts, which focused on genera from the orders Accipitrifromes, Falconiformes and Strigiformes, are now followed by a fifth part focusing on the raptor and owl species mentioned in various wider associations in the individualarticles. The species, objective and author indexes and the list of periodicals enable better overview

Krištín A, Kocian L & Rác P 2001 : Cervený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska [Red Data List of birds (Aves) of Slovakia], 1 50-1 53. In: Baláž D, Marhold K & Urban P (eds), Cervený zoznam rastlín a živocíchov Slovenska [Red Data List of plants and animals of Slovakia]. Ochrana prírody 20, Supplement, 1 60. [In Slovak]

Matoušek B 1 961 : Faunistický prehlad slovenského vtáctva. Cast I [Faunistic review of birds of Slovakia. Part I]. Prírodovedný sborník Slovenského múzea 7: 3-1 09. [In Slovak]

Mošanský A 1 966: Dejiny a súcasný stav ornitologického výskumu a zberatelskej cinnosti na východnom Slovensku [Geschichte und heutiger Stand der ornitologischen Forschung und der Sammlertätigkeit in der Ostslowakei]. Sborník Východoslovenského múzea, zoológia - botanika 6B: 7-25. [In Slovak with German summary]

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2009: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 2. Order Accipitriformes, genera Pernis, Milvus, Neophron, Gyps, Aegypius, Circaetus, Circus, Accipiter, Buteo & Pandion. Slovak Raptor Journal 3: 73-88. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0036-0.

Uhrin M, Danko Š & Latková H 201 0: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco. Slovak Raptor Journal 4: 11 5-1 31 . DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0055-x.

Uhrin M, Danko Š & Latková H 2011 : Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 4. Order Strigiformes, genera Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio. Slovak Raptor Journal 5: 1 37-1 63. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0061 -z.

Václav R 2008: Špecifiká a výzvy súcasnej slovenskej ornitológie [Characteristics and challenges of the current Slovak ornithology]. Tichodroma 20: 1 83-1 89. [In Slovak with English abstract][1198] Adamec M 1 999: Birds of Prey Saving Club. Buteo Supplement: 40-41 . RO

[1199] Adamec M 1 999: S.C.R.O. - Society for the Conservation and Research of Owls, Canada. Buteo Supplement: 39. RO

[1200] Adamec M 1 999: World Owl Trust (W.O.T.), United Kingdom. Buteo Supplement: 40. RO

[1201] Adamec M 2001 : Výsledky rehabilitácie dravcov a sov v regióne Banskej Bystrice [Results of raptors and owls rehabilitation in Banská Bystrica region], 272-275. In: Turisová I (ed), Ekologická diverzita modelového územia banskobystrického regiónu. Zborník referátov z celoslovenskej vedeckej konferencie [Ecological diversity of Banská Bystrica Region as model territory. Proceedings from scientific conference]. Štátna ochrana prírody - Centrum ochrany prírody a krajiny, Katedra ekológie a environmentálnej výchovy Fakulty prírodných vied UMB & Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, 294. [In Slovak] SA

[1202] Adamec M 2002: Výsledky rehabilitácie sov a dravcov na území Stredoslovenského kraja [Results of raptors and owls rehabilitation in central Slovakia], 1 47. In: Bryja J & Zukal J (eds), Zoologické dny Brno 2002. Zborník abstraktu z konference 1 4.-1 5. února 2002 [Zoological days Brno 2002. Abstract proceedings from conference, February 1 4-1 5, 2002]. Ústav biologie obratlovcu, Brno, 1 91 . [In Slovak] CA

[1203] Adamec M 2003: Rehabilitácia chránených druhov vtáctva ako obetí vtácej kriminality [Rehabilitation of protected birds caused by bird crime], 1 0-11 . In: Šutiaková T & Brinzík M (eds), Zborník abstraktov z odborného seminára "Spolocne proti vtácej kriminalite" [Abstract proceedings from seminar “Against bird crime together”]. SOVS, Bratislava, 21 . [In Slovak] CA

[1204] Adamec M 2004: Birds and power lines - status in the Slovak Republic, 41 7-421 . In: Chancellor RD & Meyburg B-U (eds), Raptors worldwide. World working group on birds of prey and owls, Hancock House, Blaine, Washington, USA, 890. SA

[1205] Anonymus 1 977: Zoznam úcastníkov - Liste der Teilnehmer - List of participants, 6-7. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. RO

[1206] Anonymus 2005: Ochrana dravcov na Slovensku - Raptor protection of Slovakia. Dravce a sovy 1 (1 ): 2. [In Slovak] RO

[1207] Anonymus 2005: Z cinnosti RPS v roku 2004 … alebo co sa nám všetko podarilo urobit? [From acitivity of RPS in 2004 … or what we succed to do]. Dravce a sovy 1 (1 ): 4-5. [In Slovak] RO

[1208] Anonymus 2006: Národný park Nízke Tatry a fauna [Nízke Tatry Mts. National Park and fauna], 31-40. In: Jasík M, Mezei A, Kaliský M, Kuna F & Hancin M (eds), Správa Národného parku Nízke Tatry. Rocenka 2006 [Administration of Nízke Tatry National Park. Yearbook 2006]. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Nízke Tatry, Liptovský Hrádok, 62. [In Slovak] RO

[1209] Anonymus 2007: Volby 2006 [Election 2006]. Dravce a sovy 3(1 ): 4. [In Slovak] RO

[1210] Anonymus 201 2: Nová informacná tabula ochrana sokola rároha [New information board on saker falcon]. Dravce a sovy 8(2): 25. [In Slovak] RO

[1211] Anonymus (Mk & Pu) [Uhrin M & Kanuch P] 2007: Recenzia: Slovak Raptor Journal 1 (2007). Casopis pre vedu, výskum a ochranu dravcov a sov na Slovensku [Review: Slovak Raptor Journal 1 (2007). Journal for science, research and conservation on birds of prey and owls in Slovakia]. Tichodroma 1 9: 1 62. [In Slovak] RO

[1212] Anonymus (Redakce) 1 981 : Vážení prátelé, … [Dear friends, …]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 1 : 1-2. [In Czech] RO

[1213] Anonymus (Redakce) 1 986: Ornitologická pozorování [Ornitological observations]. Zprávy MOS 44: 1 27-1 36. [In Czech] RO

[1214] Anonymus (Redakce) 1 988: Vážení prátelé, … [Dear friends, …]. Buteo 1 [1 986]: 1 . [In Czech] RO

[1215] Anonymus (Redakce) 1 992: Ornitologická pozorování [Ornitological observations]. Moravský ornitolog 1 : 24-31 . [In Czech] RO

[1216] Anonymus (Úcastníci Seminára) 1 977: Stanovisko a odporúcania k súcasnému stavu a ochrane dravých vtákov v Ceskoslovensku. Standpoint and recommendations to the present state and birds of prey protection in Czechoslovakia, 89-92. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. RO

[1217] Babó T 1 977: Biologická ochrana polnohospodárskych plodín [Biological protection of agriculutral crops], 72-74. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia ", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with English summary] SA

[1218] Babó T 1 977: Vspomienka na dr. Jozefa Nagy- Chrenóczyho (25. VII. 1 81 8 - 11 . II. 1 892) [Memory on dr. Jozefa Nagy-Chrenóczyho (25. VII. 1 81 8 - 11 . II. 1 892)], 1 05-1 07. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with English summary] RO

[1219] Babó T 1 978: Biologická ochrana polnohospodárskych plodín [Biological protection of agriculutral crops], 26-27. In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] SA

[1220] Bacíková S & Fenda P 201 0: Roztoce (Acari, Mesostigmata) v hniezdach dravých vtákov (Aves: Falconiformes) na Slovensku [Mites (Acari, Mesostigmata) in nests of raptors (Aves: Falconiformes) in Slovakia], 22. In: Bryja J & Zasadil P (eds), Zoologické dny Praha 201 0. Sborník abstraktu z konference 11 .-1 2. února 201 0 [Zoological days Praha 201 0. Abstract proceedings from conference, February 11-1 2, 201 0]. Ústav biologie obratlovcu AV CR, Brno, 277. [In Slovak] CA

[1221] Barcák C & Chavko J 1 994: Ochrana dravých vtákov so zretelom na kriticky ohrozené druhy v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty [Birds of prey protection with emphasis on criticall endangered species in Malé Karpaty Mts Protected Landscape Area], 261-265. In: Baláž D (ed), Ochrana biodiverzity na Slovensku, Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 1 993 [Biodiverzity protection in Slovakia. Proceedings from seminar in Záhorská Bystrica 1 993]. Slovenská riecna siet & Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, 388. [In Slovak] SA

[1222] Beneš B, Hanák F & Hudecek J 2005: Ptáci Ceské a Slovenské republiky ve Slezském zemském muzeu Opava [Birds from Czech and Slovak Republics in Silesian Museum in Opava]. Zprávy MOS 63: 1 43-206. [In Czech] SA

[1223] Benko Š 2001 : Sokoliarstvo - názory a fakty III [Falconry - opinions and facts III]. Vtácie správy 8(2): 1 4. [In Slovak] PA

[1224] Bethlenfalvy E 1 937: Die Tierwelt der Hohen Tatra. Tierbiologische Studien aus freier Wildbahn. Edmund Schustek, Spišské Podhradie, 11 3. SA

[1225] Brinzík M 2003: Dravce a sovy ako objekty vtácej kriminality na Slovensku [Raptors and owls as victim of bird crime in Slovakia], 20. In: Šutiaková T & Brinzík M (eds), Zborník abstraktov z odborného seminára "Spolocne proti vtácej kriminalite" [Abstract proceedings from seminar “Against bird crime together”]. SOVS, Bratislava, 21 . [In Slovak] CA

[1226] Brinzík M & Uhrín J 2008: Dravé vtáky sú v nemilosti aj v období rozmnožovania a výchovy mládat [Raptors are disgraced also in breeding and young growing periods]. Vtáky Leto 2008: 1 2. [In Slovak] PA

[1227] Brtek V 1 960: Poznajme naše pernaté dravce [Let’s know our birds of prey]. Polovníctvo a rybárstvo 1 2(3): 9. [In Slovak] PA

[1228] Burfield I 2008: The conservation status and trends of raptors and owls in Europe. Ambio 37(6): 401-407. SA

[1229] Cepák J & Klvana P 2008: Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2007 [Report on Czech Bird Ringing for 2007]. Kroužkovatel 6: 1-52. [In Czech] RO

[1230] Cepák J & Klvana P 2009: Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2008 [Report on Czech Bird Ringing for 2008]. Kroužkovatel 8: 1-24. [In Czech] RO

[1231] Chavko J 1 992: Problematika ochrany dravcov na západnom Slovensku vo vztahu k CHKO Malé Karpaty [Problems in protecting birds of prey in the Malé Karpaty Protected Landscape Area and in the greater western slovakian territory], 1 20-1 26. In: Hora J, Kanuch P, Torn M, Safranek W, Pojer F, Pribylová D & Hajný L (eds), Významná ptací území v Ceské a Slovenské republice. Sborník referátu ze semináre. Trebon, 24.-25. brezna 1 992 [Important bird areas in Czech and Slovak Republics. Proceeding from seminar. Trebon, March 24-25, 1 992]. Praha, Ceskoslovenské sekce ICBP, 1 75. [In Slovak with English summary] SA

[1232] Chavko J 1 998: Protection of birds of prey in Slovakia. Enviromagazín 3(Extra Issue): 1 2. PA

[1233] Chavko J 1 999: The Working Group on Research and Protection of Birds of Prey and Owls (SVODAS) - independent nongovernment organisation, which focuses on the research and protection of birds of prey and owls in the Slovak republic. Buteo Supplement: 43-44. RO

[1234] Chavko J 2003: SVODAS a jej súcinnost pri riešení vtácej kriminality na Slovensku [SVODAS and its play in bird crime solutions in Slovakia], 5-6. In: Šutiaková T & Brinzík M (eds), Zborník abstraktov z odborného seminára "Spolocne proti vtácej kriminalite" [Abstract proceedings from seminar “Against bird crime together”]. SOVS, Bratislava, 21 . [In Slovak] CA

[1235] Chavko J 2005: Správy pracovných skupín [Reports ofworking groups]. Dravce a sovy 1 (1 ): 6. [In Slovak] RO

[1236] Chavko J 2006: In memoriam Petr Horák. Dravce a sovy 2(2): 36. [In Slovak with English summary] RO

[1237] Chavko J 2007: Súhrnná správa o výsledkoch monitoringu hniezdenia vybraných populácií dravých vtákov, vykonaných clenmi obcianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku - RPS v roku 2007 [Summary report on nesting monitoring of some raptor populations conducted by members ofRaptor Protection in Slovakia - RPS in 2007]. Final report from 2007, 1 9. [Depon. in Raptor Protection of Slovakia - RPS, Bratislava]. [In Slovak] RO

[1238] Chavko J 2008: Dravce a 22 kV elektrické vedenia [Birds of prey and 22 kV power lines]. Dravce a sovy 4(2): 4-5. [In Slovak with English summary] RO

[1239] Chavko J 2008: Súhrnná správa o výsledkoch monitoringu hniezdenia vybraných populácií dravých vtákov, vykonaných clenmi obcianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku - RPS v roku 2008 [Summary report on nesting monitoring of some raptor populations conducted by members of Raptor Protection in Slovakia - RPS in 2008]. Final report from 2008, 20. [Depon. in Raptor Protection of Slovakia, Bratislava]. [In Slovak] RO

[1240] Chavko J 2009: História a súcasnost riešenia problematiky „stlpov smrti“ - jedného z najväcších problémov ochrany dravcov [Solving problems of “pylons of death”, the most important issue in raptors’ protection - history and present state]. Ochrana prírody Slovenska 2009(1 ): 1 0-11 . [In Slovak] PA

[1241] Cyprich D, Krumpál M & Plachý J 2009: Hostitelské spektrum vtácích druhov blch (Siphonaptera) rodov Ornithophaga Mikulin, Ceratophyllus Curtis a Dasypsyllus Baker na Slovensku [Host spectrum of bird fleas (Siphonaptera) of the genera Ornithophaga Mikulin, Ceratophyllus Curtis and Dasypsyllus Baker in Slovakia]. Sylvia 45: 209-237. [In Slovak with English abstract] SA

[1242] Cyprich D, Krumpál M, Siryová S & Karaska D 2006: Výskyt blch (Siphonaptera) v hniezdach dravcov a sov na Slovensku [Occurrence of fleas (Siphonaptera) in nests of raptors and owls in Slovakia]. Sylvia 42: 94-1 03. [In Slovak with English summary] SA

[1243] Cihák K s. a. [1 985]: Pesticidy a dravci [Pesticides and raptors]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 5: 23-26. [In Czech with English summary] RO

[1244] Danko Š 1 970: Velký Milic, réserve d´oiseaux de proie en Slovaquie orientale. Bulletin Réserves Naturelles et Ornitologiques de Belgique 1 970: 33-34. SA

[1245] Danko Š 1 971 : Dravé vtáctvo v rezervácii Velký Milic na východnom Slovensku [Birds of prey in Velký Milic Reserve in eastern Slovakia]. Ochrana fauny 5(1 ): 9-1 7. [In Slovak with English summary] SA

[1246] Danko Š 1 976: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum dravého vtáctva a sov za r. 1 975 [Report on activity of Group for Research of Birds of Prey and Owls in 1 975]. Unpublished document, 8. [Depon. in Group for Research of Raptors and Owls, Michalovce]. [In Slovak] RO

[1247] Danko Š 1 977: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSSR za roky 1 975 a 1 976 [Report on activity of Group for Rsearch and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 975 and 1 976], 93-1 04. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with German summary] RO

[1248] Danko Š 1 977: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum dravého vtáctva a sov v CSSR za rok 1 976 [Report on activity of Group for Research of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 975]. Unpublished document, 9. [Depon. in Group for Research of Raptors and Owls, Michalovce]. [In Slovak] RO

[1249] Danko Š 1 978: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum dravého vtáctva a sov za rok 1 977 [Report on activity of Group for Research of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 977]. Unpublished document, 1 0. [Depon. in Group for Research of Raptors and Owls, Michalovce]. [In Slovak] RO

[1250] Danko Š 1 979: Správa o cinnosti za rok 1 978 [Report on activity in 1 978]. Unpublished document, 1 2. [Depon. in Group for Research of Raptors and Owls, Michalovce]. [In Slovak] RO

[1251] Danko Š 1 980: Správa o cinnosti za rok 1 979 [Report on activity in 1 979]. Unpublished document, 11 . [Depon. in Group for Research of Raptors and Owls, Michalovce]. [In Slovak] RO

[1252] Danko Š s. a. [1 981 ]: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravých vtákov a sov v CSSR za rok 1 980 [Report on the Activity of the Group for Research of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 980]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 1 /80: 3-1 2. [In Slovak] RO

[1253] Danko Š s. a. [1 982]: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravého vtáctva a sov v CSSR za rok 1 981 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 981 ]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 2/81 : 1-1 3. [In Slovak] RO

[1254] Danko Š s. a. [1 983]: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravého vtáctva a sov v CSSR za rok 1 982 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 982]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 3/82: 1-1 3. [In Slovak with English summary] RO

[1255] Danko Š s. a. [1 984]: Pokyny na spracovanie výsledkov inventarizácie hniezdisk dravých vtákov a sov za obdobie rokov 1 975-1 984 [Instructions for processing of results from nesting sites of birds of prey and owls for period 1 975-1 984]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 4/83: 22. [In Slovak] RO

[1256] Danko Š s. a. [1 984]: Predbežná správa o výsledkoch inventarizácie hniezdisk kane mociarnej (Circus aeruginosus) a výra skalného (Bubo bubo) v CSSR clenmi SVDVS [Preliminary report on marsh harriers (Circus aeruginosus) and eagle owls (Bubo bubo) nesting sites inventory in Czechoslovakia conducted by SVDVS members]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 4/83: 1 8-21 . [In Slovak] RO

[1257] Danko Š s. a. [1 984]: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravého vtáctva a sov v CSSR za rok 1 983 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 983]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 4/83: 1-1 5. [In Slovak with English summary] RO

[1258] Danko Š s. a. [1 985]: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSSR za rok 1 984 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 984]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 5/84: 1-20. [In Slovak with English summary] RO

[1259] Danko Š 1 987: 1 0 rokov cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSSR [1 0 years of activity of Group for Research and protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia], 39-54. In: Sitko J & Trpák P (eds), Dravci 1 985. Sborník z ornitologické konference Prerov 1 4.-1 6. 11 . 1 985 [Raptors 1 985. Proceedings from ornithological conference Prerov, November 1 4-1 6, 1 985]. Státní ústav památkové péce a ochrany prírody ve spolupráci s Okresním vlastivedným muzeem J. Komenského, Moravským ornitologickým sdružením ve Státním zmedelském nakladatelství, Prerov & Praha, 252. [In Slovak] RO

[1260] Danko Š 1 987: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSSR za rok 1 985 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 985]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 6: 1-25. [In Slovak] RO

[1261] Danko Š 1 988: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSSR za rok 1 986 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 986]. Buteo 1 [1 986]: 3-31 . [In Slovak with English summary] RO

[1262] Danko Š 1 989: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSSR za rok 1 987 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 987]. Buteo 2[1 987]: 1-36. [In Slovak with English summary] RO

[1263] Danko Š 1 989: Znackovanie dravcov na východnom Slovensku [Raptor marking in eastern Slovakia]. Buteo 2[1 987]: 73-80. [In Slovak with English summary] RO

[1264] Danko Š 1 990: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSSR za rok 1 988 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 988]. Buteo 3[1 988]: 1-34. [In Slovak with English summary] RO

[1265] Danko Š 1 991 : Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSFR za rok 1 989 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 989]. Buteo 4[1 989]: 1-28. [In Slovak with English summary] RO

[1266] Danko Š 1 992: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSFR za rok 1 990 [Report on the Activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 990]. Buteo 5[1 990]: 1-30. [In Slovak with English summary] RO

[1267] Danko Š 1 994: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSFR za rok 1 991 [Report on the Activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 991 ]. Buteo 6: 90-1 20. [In Slovak with English summary] RO

[1268] Danko Š 1 994: Správa o cinnosti Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v CSFR za rok 1 992 [Report on the activity of the Group for Research and Protection of Birds of Prey and Owls in Czechoslovakia in 1 992]. Buteo 6: 1 21-1 51 . [In Slovak with English summary] RO

[1269] Danko Š 2006: † JUDr. Willy Suetens (1 930-2005). Dravce a sovy 2(2): 34-35. [In Slovak with English summary] RO

[1270] Danko Š, Darolová A & Krištín A 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku [Birds Distribution inSlovakia]. Veda, Bratislava, 688. [In Slovak with English summaries] SA

[1271] Danko Š, Diviš T, Dvorská J, Dvorský M, Chavko J, Karaska D, Kloubec B, Kurka P, Matušík H, Peške L, Schröpfer L & Vacík R 1 994: Stav poznatkov o pocetnosti hniezdnych populácií dravcov (Falconiformes) a sov (Strigiformes) v Ceskej a Slovenskej republike k roku 1 990 a ich populacný trend v rokoch 1 970-1 990. The state of knowledge of breeding numbers of birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiformes) in the Czech and Slovak republics as of 1 990 and their population trends in 1 970-1 990. Buteo 6: 1-89. SA

[1272] Danko Š, Chavko J & Karaska D 1 995: Správa o cinnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov SOS za rok 1 993 [Report on the activity of the Group on Protection of Birds of Prey and Owls in the Slovak republic in 1 993]. Buteo 7: 1 09-1 21 . [In Slovak with English summary] RO

[1273] Danko Š, Chavko J & Karaska D 1 995: Správa o cinnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov SOS za rok 1 994 [Report on the activity of the Group on Protection of Birds of Prey and Owls in the Slovak republic in 1 994]. Buteo 7: 1 32-1 48. [In Slovak with English summary] RO

[1274] Danko Š, Chavko J & Siryová S 2006: 30 rokov (1 975-2004) existencie Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov v (Cesko)Slovensku … alebo ako sme zacínali a rozvíjali sa … [30 years (1 975-2004) of Group for Research and Protection of Raptors and Owls in (Czecho) Slovakia … or, how we started and matured …]. Dravce a sovy 2(2): 4-1 2. [In Slovak] RO

[1275] Danko Š, Karaska D & Chavko J 2000: Správa o cinnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov Slovenskej ornitologickej spolocnosti za rok 1 995 [Report on the activity of the Group on Protection of Birds of Prey and Owls of the Slovak Society for Ornithology in 1 995]. Tichodroma 1 3: 227-250. [In Slovak with English summary] RO

[1276] Darolová A, 2011 : Vtáky. Birds, 303-460. In: Anonymus (ed), Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku. The atlas of species of European interest for NATURA 2000 sites in Slovakia. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 520. RO

[1277] Deutschová L 2009: RPS na podujatí „Den Zeme v ZSE“ [RPS on the “Earth Day in ZSE”]. Dravce a sovy 5(1 ): 33. [In Slovak with English summary] RO

[1278] Deutschová L 2009: Z databázy prípadov vtácej kriminality [From the bird crime database]. Dravce a sovy 5(2): 8-9. [In Slovak with English summary] RO

[1279] Deutschová L 201 0: Ekologizácia 22 kV vedení v rámci projektov [Ecological improvements of 22kV power lines within projects]. Dravce a sovy 6(1 ): 22. [In Slovak with English summary] RO

[1280] Deutschová L 201 0: Na úvod [Preface]. Dravce a sovy 6(1 ): 3. [In Slovak] RO

[1281] Deutschová L 201 2: 7. medzinárodná konferencia o ochrane orla královského bude v Bratislave [7th international conference on the conservation of imperial eagle will be held in Bratislava]. Dravce a sovy 8(2): 1 3. [In Slovak with English summary] RO

[1282] Deutschová L 201 2: Milí dravciarski priatelia, … [Dear raptors’ friends]. Dravce a sovy 8(1 ): 3. [In Slovak] RO

[1283] Deutschová L 201 2: Nová metóda ochrany vtáctva na Slovensku [New method of bird protection in Slovakia]. Dravce a sovy 8(2): 1 2. [In Slovak with English summary] RO

[1284] Deutschová L 201 2: Nový slovensko-madarský projekt [Translated title]. Dravce a sovy 8(2): 25. [In Slovak] RO

[1285] Deutschová L & Chavko J s. a. [201 0]: Vtácia kriminalita a iná nelegálna cinnost, ktorej obetou sú vtáky [Bird crime and other illegal activity victimized birds]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 1 6. [In Slovak] RO

[1286] Diviš T s. a. [1 981 ]: Význam a úloha krajových podskupin Skupiny pre výzkum dravých ptáku a sov [Importance and role of county subgroups of Group for Research of Birds of Prey and Owls]. Skupina pro výzkum dravých ptáku a sov, Zprávy 1 /80: 2. [In Czech] RO

[1287] Dravecký M 2007: Slovak Raptor Journal. Príhovor vedúceho redaktora [Slovak Raptor Journal. Editor in chief preface]. Dravce a sovy 3(2): 21-22. [In Slovak with English summary] RO

[1288] Dravecký M 2009: Tri rocníky Slovak Raptor Journal [Three volumes of Slovak Raptor Journal]. Dravce a sovy 5(1 ): 33. [In Slovak] RO

[1289] Dravecký M 201 0: Book review. Slovak Raptor Journal 4: 1 02. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0050-2. RO

[1290] Dravecký M 201 2: Dalšie císlo Slovak Raptor Journal - SRJ 5/2011 [New issue of the Slovak Raptor Journal - SRJ 5/2011 ]. Dravce a sovy 8(2): 26. [In Slovak with English summary] RO

[1291] Dubravský A 2007: Stanislav Harvancík: Dravé vtáky Slovenska vo fotografii. Krátke zhodnotenie publikácie a jej význam pre slovenskú ornitologickú verejnost [Birds of prey of Slovakia in pictures. Short book review and its importance for Slovak ornithological community]. Vtáky 2(4): 1 5. [In Slovak] RO

[1292] Fekete L & Randík A 1 977: K problematike sokoliarstva a ochrany dravých vtákov v niektorých štátoch Európy [To falconry and birds of prey protection in some European countries], 75-79. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with German summary] SA

[1293] Fekete L & Randík A 1 978: K problematike sokoliarstva a ochrany dravých vtákov v niektorých štátoch Európy [To falconry and birds of prey protection in some European countries], 27. In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] SA

[1294] Fekete L & Vítaz V 1 977: O výsledkoch pokusov s hniezdením dravcov v zajatí [Results of experiments on nesting of raptors in captivity], 51-52. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with English summary] SA

[1295] Fekete L & Vítaz V 1 978: O výsledkoch pokusov s hniezdením dravcov v zajatí [Results of experiments on nesting of raptors in captivity], 24-26. In: Sedlácek K. & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] SA

[1296] Ferianc O 1 987: Slovenské mená dravcov (Falconiformes) sveta I [Slovak names of birds of prey (Falconiformes) of the world I]. Kultúra slova 21 (5): 1 49-1 65. [In Slovak] RO

[1297] Ferianc O 1 987: Slovenské mená dravcov (Falconiformes) sveta II [Slovak names of birds of prey (Falconiformes) of the world II]. Kultúra slova 21 (1 0): 357-371 . [In Slovak] RO

[1298] Formánek J & Škopek J 1 987: Prehled kroužkování dravcu v CSFR a jeho výsledky v letech 1 934-84 [Outline of raptor ringing in Czechoslovakia and its results in 1 934-84], 75-84. In: Sitko J & Trpák P (eds), Dravci 1 985. Sborník z ornitologické konference Prerov 1 4.-1 6. 11 . 1 985 [Raptors 1 985. Proceedings from ornithological conference Prerov, November 1 4-1 6, 1 985]. Státní ústav památkové péce a ochrany prírody ve spolupráci s Okresním vlastivedným muzeem J. Komenského, Moravským ornitologickým sdružením ve Státním zmedelském nakladatelství, Prerov & Praha, 252. [In Czech] RO

[1299] Formánek J & Škopek J 1 991 : Výber ze zahranicních zpetných hlášení došlých behem roku 1 989 [The choice from the recoveries of raptors, in-coming in the course of 1 989]. Buteo 4[1 989]: 29-32. [In Czech] RO

[1300] Hájek B 1 997: K ochrane dravých vtákov v národných parkoch [To birds of prey protection in national parks]. Národné parky 1 997(2): 6. [In Slovak] PA

[1301] Hájek B, Dražil T, Divok F & Leskovjanská A 2002: Realizácia praktickej starostlivosti o chránené územia a chránené druhy [Practical management of protected sites and species], 1 2-1 8. In: Divok F (ed), Rocenka 2000-2002 [Yearbook 2000-2002]. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves, 74. [In Slovak] RO

[1302] Hájek B & Kormancík J 2008: Prierez cinnostou na úseku ochrany živocíchov v NP Slovenský raj [Outline of activity in animal protection in Slovenský raj NP], 23-33. In: Divok F (ed), 20 rokov Národného parku Slovenský raj. Zborník príspevkov z konferencie. Cingov - Hradisko 20.-21 . 11 . 2008 [20 years of Slovenský raj National Park. Conference proceedings. Cingov - Hradisko, November 20-21 , 2008]. Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves, 1 32. [In Slovak] RO

[1303] Hapl E 2001 : 3rd Euroasian conference of raptor research foundation, 80. In: Anonymus (ed), Rocenka Správy Národného parku Muránska planina 1 999-2000. Správa NP Muránska planina, Revúca, 11 2. [In Slovak] RO

[1304] Hapl E 2006: Ochrana dravcov Muránskej planiny [Raptor protection in the Muránska planina Mts]. Reussia 3(2): 1 52. [In Slovak] CA

[1305] Haršáni L 1 978: Ochrana dravcov a šeliem - naliehavý problém súcasnosti [Raptors and other predators protection - present urgent problem]. Pamiatky - Príroda 1 978(3): 1 4-1 7. [In Slovak] PA

[1306] Haršáni L & Kaššák A 1 997: Dravé vtáky. Súcasný stav ich ochrany [Birds of prey. Current state of their protection]. Polovníctvo a rybárstvo 49(6): 6-7. [In Slovak] PA

[1307] Harvancík S 1 977: Rozšírenie a ochrana dravcov a sov v okolí Partizánskeho [Distribution and protection of birds of prey and owls in surroundings of Partizánske town], 1 4-1 5. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with German summary] SA

[1308] Harvancík S 1 978: Rozšírenie a ochrana dravcov a sov v okolí Partizánskeho [Distribution and protection of birds of prey and owls in surroundings of Partizánske town], 1 3-1 4. In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] SA

[1309] Harvancík S 1 986: Dravce (Falconiformes) [Birds of prey (Falconiformes)], 11 3-1 29. In: Anonymus (ed), Možnosti SZOPK pri ochrane fauny SSR, Metodicko-námetová prírucka c. 6 [Opprotunities of SZOPK in fanuna protection in Slovakia. Methodological guide no. 6]. ÚV SZOPK, Bratislava, 201 . [In Slovak] RO

[1310] Harvancík S 1 988: K problematike krúžkovania vzácnych dravcov [To ringing of rare birds of prey species]. Správy Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV 1 4: 47-48. [In Slovak] RO

[1311] Harvancík S 1 999: Stlpy smrti stále aktuálne [Pylons of death still actual]. Vtácie správy 6(1-2): 9. [In Slovak] PA

[1312] Harvancík S 2007: Dravé vtáky Slovenska vo fotografii. Birds of prey of Slovakia in pictures. Greifvögel der Slowakei im Bild. Dansta, Daniela Stanislavová, Prievidza, 96. RO

[1313] Hell P 1 964: Príspevok k poznaniu potravy niektorých druhov dravcov a sov v mimoriadne tuhej zime 1 962-1 963 [Contribution to knowledge on diet of some raptors and owls in extremely cold winter 1 962-1 963]. Zoologické listy 1 3(3): 207-220. [In Slovak with German summary] SA

[1314] Holma J 2003: Ochrana dravcov [Birds of prey protection]. Tatry 42(2): 2. [In Slovak] PA

[1315] Hrabár S 1 904: Ragadozó madaraink tápláléka és szervezetök [Diet of our birds of prey and their organisms]. Természettudományi közlöny 36(41 8): 362-384. [In Hungarian] SA

[1316] Jamnický J 1 999: Lov dravých vtákov (Falconiformes a Accipitriformes) a sov (Strigformes) na Slovensku pred sto rokmi [Hunting on raptors (Falconiformes and Accipitriformes) and owls (Strigformes) in Slovakia hundred years ago]. Folia venatoria 28-29: 205-21 7. [In Slovak with German summary] SA

[1317] Jenei R 201 0: Ponuka hniezd a ich využitie dravcami a sovami v polnohospodárskej krajine Podunajskej nížiny [Supply of nests and their use by raptors in an agricultural landscape of Podunajská nížina Lowland]. Tichodroma 22: 35-38. [In Slovak with English abstract] SA

[1318] Jirsík J 1 941 : Naši dravci. Pro lesní personál, lovce, rolníky, ucitelstvo, ornithology a prátele prírody [Our raptors. For forestry staff, hunters, farmers, teachers, ornithologists and nature lovers]. Tiskem Otakara Janácka, Praha, 220. [In Czech] SA

[1319] Kampf V 2008: Lovci s vtákmi [The hunters with birds]. Život 58(11 . 1 0. 2008): 26-29. [In Slovak] PA

[1320] Karaska D 1 986: Ochrana dravých vtákov v Ceskoslovensku [Birds of prey protection in Czechoslovakia]. Poznaj a chrán 6: 21 . [In Slovak] PA

[1321] Karaska D 1 998: Ornitologická konferencia „Dravci a sovy 1 998“ Mikulov, Ceská republika 1 8.-20. 9. 1 998 [Ornitological conference „Birds of prey and owls 1 998“ Mikulov, Czech Republic September 1 8-20, 1 998]. Buteo 1 0: 1 63-1 64. [In Slovak] RO

[1322] Kaššák A 2003: Pohlad sokoliara a polovníka na vtáciu kriminalitu [Falconer’s and hunter’s view on bird crime], 11 . In: Šutiaková T & Brinzík M (eds), Zborník abstraktov z odborného seminára "Spolocne proti vtácej kriminalite" [Abstract proceedings from seminar “Against bird crime together”]. SOVS, Bratislava, 21 . [In Slovak] CA

[1323] Kicko J 2002: Denzita dravcov vo vybranom území [Birds of prey density in region under study], 25. In: Kropil R (ed), Aplikovaná ornitológia 2002. Zborník abstraktov zo 1 4. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou úcastou konanej vo Zvolene 6.-7. septembra 2002 [Applied ornithology 2002. Abstract proceedings from 1 4th international ornithological conference in Zvolen, September 6-7, 2002]. Vydavatelstvo Technickej univerzity, Zvolen, 29. [In Slovak] CA

[1324] Kicko J 2004: Niekolko redeterminácií dravcov zo zbierky Stredoslovenského múzea [Some reidentifications of birds of prey in collections of Museum of Central Slovakia]. Naturae Tutela 8: 211-21 2. [In Slovak] SA

[1325] Kicko J 2005: Výstava "Dravce Slovenska" [“Raptors of Slovakia” exhibition]. Dravce a sovy 1 (1 ): 22. [In Slovak] PA

[1326] Kicko J 2008: Denzita a diverzita dravcov (Falconiformes) Žiarskej kotliny a Vtácnika [Density and diversity of birds of prey (Falconiformes) in Žiarska kotlina Basin and Vtácnik Mts]. Naturae Tutela 1 2: 1 31-1 37. [In Slovak with English abstract] SA

[1327] Kornan J 1 997: Ochrana dravých vtákov na Slovensku [Birds of prey protection in Slovakia]. Národné parky 1 997(2): 4-6. [In Slovak] PA

[1328] Kornan J & Macek M 2011 : Za Luckou … [For Lucia …]. Dravce a sovy 7(2): 26. [In Slovak] PA

[1329] Kovalik P, Topercer J & Pacenovský S 201 0: Odporúcané slovenské názvoslovie vtákov sveta [Recommended Slovak names of birds of the world]. Dravce a sovy 6(1 ): 33-36. [In Slovak] RO

[1330] Krajcovic I 2001 : Dravce v ludskej koži ohrozujú dravce [Predators in human skin threatenig raptors]. Národná obroda, Víkend 11 (2. 6. 2001 ): VIII. [In Slovak] PA

[1331] Krištín A 1 988: Modifikation des Bedeutungsindexes von Nahrungskomponenten und seine Verwendung. Biologia 43(1 0): 935-939. SA

[1332] Krištín A 1 992: Význam bezstavovcov v potrave dravcov a sov [Importance of evrtebrates in diet of birds of prey and owls]. Zprávy MOS 50: 7-1 2. [In Slovak with German summary] SA

[1333] Kropil R 1 998: Denzita dravcov v juhovýchodnej casti Kremnických vrchov v rokoch 1 996-1 998 [Density of birds of prey in southeastern part of Kremnické vrchy Mts in 1 996-1 998], 1 9. In: Anonymus (eds), Ornitologická konference Dravci a sovy 1 998. Mikulov, 1 8.-20. 9. 1 998. Sborník abstraktu [Ornithological conference Raptors and owls 1 998. Mikulov, September 1 8-20, 1 998. Abstract proceedings]. Skupina pro ochranu a výzkum dravcu a sov pri Ceské spolecnosti ornitologické, Mikulov, s. p. [28]. [In Slovak] CA

[1334] Kropil R & Sládek J 1 990: Príspevok k poznaniu potravy niektorých druhov dravcov a sov naSlovensku [On diet of some raptors and owls in Slovakia]. Biológia 45(1 0): 841-853. [In Slovak with English abstract and Russian summary] SA

[1335] Kukurugya S 1 999: Stav a perspektívy rehabilitácie dravcov na Slovensku [Present state and perspectives of birds of prey rehabilitation in Slovakia]. Chránené územia Slovenska 42: 9-1 2. [In Slovak] RO

[1336] Kürthy A 2011 : Spustenie akustického monitoringu na Slovensku [Acousting monitoring in Slovakia running], 1 6-1 7. In: Kropil R & Lešo P (eds), Aplikovaná ornitológia 2011 . Zborník abstraktov z 23. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou úcastou konanej vo Zvolene 2. septembra 2011 [Applied ornithology 2011 . Abstract proceedings from 23th international ornithological conference in Zvolen, September 2, 2011 ]. Vydavatelstvo Technickej univerzity, Zvolen, 21 . [In Slovak] CA

[1337] Lengyel J 2005: Odchyty dravcov a sov v Prírodnej rezervácii Žitavský luh (1 8.-22. 8. 2004) [Birds of prey and owls captures in Žitavský luh Nature Reserve (August 1 8-22, 2004)]. Dravce a sovy 1 (1 ): 1 8-20. [In Slovak] SA

[1338] Lengyel J 2007: "Nezvycajní" kamaráti… [“Unusual” friends]. Vtáky 2(4): 1 4. [In Slovak] PA

[1339] Lengyel J, Pavelcík P, Kukucka M & Gúgh J 2006: "Sovia noc" … alebo ako i obycajné lucerkovisko môže byt zaujímavé pre operence [“Owls night“ … or why is an ordinary alfalfa stubble field good place for trapping]. Dravce a sovy 2(2): 26-27. [In Slovak with English summary] PA

[1340] Lešinský G 1 997: Výskyt sov, dravcov a spevavcov v jaskyniach a priepastiach Slovenského krasu [Occurrence of owls, raptors and passerine birds in caves and abysses of Slovenský kras Mts]. Spravodaj Slovenskej speleologickej spolocnosti 48(4): 26-27. [In Slovak with English summary] SA

[1341] Lispuchová S 2000: Vzácne dravce zabité z ludskej hlúposti [Due to human stupidity rare raptors killed]. Nový cas 1 0(22..1 ..2000): 1 2-1 3. [In Slovak] PA

[1342] Löbbová D & Veselovský T 2011 : Krátky pohlad do života na pasienku Kuchyna [Short insight into life in the Kuchyna pasture]. Dravce a sovy 7(2): 7-9. [In Slovak with English summary] PA

[1343] López-López P, Bernavent-Corai J & García-Ripollés C 2008: Geographical assemblages of European raptors and owls. Acta Oecologica 34: 252-257. DOI: http://dx.doi.org/1 0.1 01 6/- j.actao.2008.05.01 4. SA

[1344] Macek M 2007: Záchranná a rehabilitacná stanica v Zázrivej [Rescue and rehabilation station in Zázrivá]. Vtáky 2(3): 1 0-11 . [In Slovak] RO

[1345] Madarász J 1 884: Die Raubvögel Ungarns. Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 1 : 91-97. SA

[1346] Maderic B 1 989: Výskyt dravých vtákov v CHKO Ponitrie a návrh opatrení na ich ochranu [Birds of prey occurrence in Ponitrie PLA and proposals for their protection]. Thesis, 11 8. [Depon. in Department of environmentalistics and microbiology, Agriculuture University, Nitra]. [In Slovak] QP

[1347] Maderic B 2008: Schválený Program rozvoja vidieka SR 2007-201 3 [Rural Development Programme for 2007-201 3 Slovakia approved]. Dravce a sovy 4(1 ): 26-27. [In Slovak with English summary] RO

[1348] Maderic B, Mikiara Š & Pecenák V 1 995: Výskum populacnej hustoty dravcov v západnej casti okresu Humenné [Research into the population density of birds of prey in the western part of Humenné district (Eastern Slovakia)]. Buteo 7: 1 69-1 72. [In Slovak with English summary] SA

[1349] Majda M 1 997: Praktické skúsenosti z monitoringu a stráženia dravcov [Field experiences from birds of prey monitoring and guarding]. Národné parky 1 (2): 26. [In Slovak] PA

[1350] Majko P 2001 : Prichytenie ceského sokoliara na Liptove [Czech falconer catched in the Liptov region]. Ochrana prírody Slovenska 2001 (3): 1 0. [In Slovak] RO

[1351] Májsky J 1 991 : Ako dalej s ochranou hniezd dravcov [How to protect raptors’ nests in the future]. Chránené územia Slovenska 1 7: 51-52. [In Slovak] RO

[1352] Maroši I 1 968: Sokoliarstvo a ochrana dravcov [Falconry and protection of birds of prey]. Ochrana fauny 2(3-4): 27-31 . [In Slovak with Russian, English and German summaries] RO

[1353] Martinka J 1 927: Sokoliarstvo na Slovensku [Falconry in Slovakia]. Slovenské pohlady 43(5): 308-320. [In Slovak] RO

[1354] Meyburg B-U & Meyburg C 2008: Satellite tracking of raptors - how PTTs changed our lives. Tracker News 9(1 ): 2-5. SA

[1355] Meyburg B-U & Newton I 201 0: Robin Chancellor *24 October 1 921 - †27 October 201 0. Slovak Raptor Journal 4: 1 32-1 33. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0056-9. RO

[1356] Michal P 2003: Rehabilitácia pernatých dravcov [Rehabilitaion of birds of prey], 20. In: Šutiaková T & Brinzík M (eds), Zborník abstraktov z odborného seminára "Spolocne proti vtácej kriminalite" [Abstract proceedings from seminar “Against bird crime together”]. SOVS, Bratislava, 21 . [In Slovak] CA

[1357] Michal P 2003: Sokoliarstvo a jeho význam pri ochrane pernatých dravcov [Falconry and its importance for birds of prey protection], 1 0. In: Šutiaková T & Brinzík M (eds), Zborník abstraktov z odborného seminára "Spolocne proti vtácej kriminalite" [Abstract proceedings from seminar “Against bird crime together”]. SOVS, Bratislava, 21 . [In Slovak] CA

[1358] Minka MS 2002: Stlpy smrti postavili ludia [“Pylons od death” were built by humans]. Moment 2002(1 7; 26. 4. 2002): 1 4-1 5. [In Slovak] PA

[1359] Mlynek V 2002: Krádež handicapovaných dravcov z Rehabilitacnej stanice v Nitre [Theft of handicapped raptors from Rehabilitation Station in Nitra]. Chránené územia Slovenska 53: 1 5-1 6. [In Slovak] RO

[1360] Moncman D 2007: Monitoring dravých vtákov v okolí Trnavy [Birds of prey survey in Trnava surroundings]. Vtáky 2(3): 1 4. [In Slovak] RO

[1361] Mošanský A 1 953: Vzácnejšie druhy vtákov na východnom Slovensku [Rarer bird species in eastern Slovakia]. Sylvia 1 4: 1 09-11 0. [In Slovak] SA

[1362] Mošanský A 1 962: Vplyv kultúrnej krajiny na nidobiológiu dravcov (Falconiformes) [Impact of cultural landscape on nesting biology of birds of prey (Falconiformes)], 11 7-1 24. In: Cerný W & Urbánek B (eds), Sborník prednášek II. celostátní konference CSOS v Praze v cervnu 1 962 [Proceedings from II. national conference of CSOS in Prague in June 1 962]. COS, Národní museum, Praha, 1 66. [In Slovak and German] SA

[1363] Mrlík V & Danko Š 1 989: Stavy hnízdících páru dravcu v Ceskoslovensku (stav k roku 1 988) [Numbers of breeding pairs of raptors in Czechoslovakia in 1 988]. Buteo 2[1 987]: 37-40. [In Czech with English summary] SA

[1364] Mrlík V & Danko Š 1 990: Pocty hnízdících páru dravcu v Ceskoslovensku (stav k roku 1 988) [Numbers of breeding pairs of raptors in Czechoslovakia in 1 988]. Sylvia 27: 71-78. [In Czech with English summary] SA

[1365] Mucha F 2001 : Dravec ide tvrdo na vec [Predator is acting strong]. Nový den 2001 (7. 9. 2001 ): 6. [In Slovak] PA

[1366] Murin B, Krištín A, Darolová A, Danko Š & Kropil R 1 994: Pocetnost hniezdnych populácií vtákov na Slovensku [Breeding bird population sizes in Slovakia]. Sylvia 30(2): 97-1 05. [In Slovak with English abstract] SA

[1367] Nemcek V 2008: Scítanie dravcov na Záhorí [Census of birds of prey in Záhorie region (W Slovakia)]. Dravce a sovy 4(2): 22. [In Slovak with English summary] SA

[1368] Noga M 2005: Pamätám sa… [I remember …]. Dravce a sovy 1 (1 ): 3. [In Slovak] RO

[1369] Noga M 2005: Pár slov k clenskej základni … [Several words to members …]. Dravce a sovy 1 (1 ): 26. [In Slovak] RO

[1370] Noga M. 2005: Význam sledovania osteologických nálezov z potravy dravcov a sov [Importance of study of osteological records in diet of raptors and owls]. Final qualification paper, s. p. [Depon. in Department of ecology and environmentalistics, Faculty of natural sciences, Constantine the Philosopher University, Nitra]. [In Slovak] QP

[1371] Noga M 2007: Už sa zlietajú… [They arrived …]. Dravce a sovy 3(2): 3. [In Slovak] RO

[1372] Noga M 2008: Kto strielal na hniezda dravcov? [Who shooted on raptors’ nests?]. Naše polovníctvo 5(5): 8. [In Slovak] PA

[1373] Noga M 2008: Malé clenské projekty [Small members’projects]. Dravce a sovy 4(2): 6. [In Slovak] RO

[1374] Noga M 2008: Na úvod [Preface]. Dravce a sovy 4(2): 3. [In Slovak] RO

[1375] Noga M 2008: [Neviem ako Vás…] [I do not know, …]. Dravce a sovy 4(1 ): 3. [In Slovak] RO

[1376] Noga M 2009: Malé clenské projekty - rok 2009 [Small members’ projects - year 2009]. Dravce a sovy 5(2): 1 4. [In Slovak] RO

[1377] Noga M 2009: Na úvod [Preface]. Dravce a sovy 5(2): 3. [In Slovak] RO

[1378] Noga M 2009: Nálezom hniezda to všetko len zacína [Finding the nest is just the beginning]. Dravce a sovy 5(2): 7. [In Slovak with English summary] RO

[1379] Noga M 2009: Vedecká knižnica RPS [Scientific library of RPS]. Dravce a sovy 5(1 ): 32. [In Slovak] RO

[1380] Noga M 201 0: Krúžkovanie - veda, vášen, hobby? Rozhovor s vedúcimi krúžkovacích centrál v Ceskej a Slovenskej republike [Ringing - science, passion, hobby? Interview with managers of ringing centers in Czech and Slovak Republics]. Dravce a sovy 6(2): 4-7. [In Slovak] RO

[1381] Noga M 201 0: Malé clenské projekty - rok 201 0 [Small members’ projects - year 201 0]. Dravce a sovy 6(1 ): 38. [In Slovak] RO

[1382] Noga M 201 0: Na úvod [Preface]. Dravce a sovy 6(2): 3. [In Slovak] RO

[1383] Noga M 2011 : Rok 2011 [Year 2011 ]. Dravce a sovy 7(2): 3. [In Slovak] RO

[1384] Noga M 201 2: 1 9353 stlpov [1 9353 pylons]. Dravce a sovy 8(2): 22-24. [In Slovak with English summary] RO

[1385] Noga M 201 2: Malé clenské projekty - rok 201 2 [Small members’ projects - year 201 2]. Dravce a sovy 8(1 ): 25. [In Slovak] RO

[1386] Noga M 201 2: Na úvod [Preface]. Dravce a sovy 8(2): 3. [In Slovak] RO

[1387] Noga M, Chavko J, Deutschová L, Maderic B & Uhrin M 2009: Dravce v krajine. Cítanie nielen pre polovníkov [Raptors in landscape. Reading not only for hunters]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 1 6. [In Slovak] RO

[1388] Noga M & Vdacný A 2003: Majcichov (a okolie) - vystrelovanie hniezd [Majcichov (and surroundings) - shooting on nests], 20. In: Šutiaková T & Brinzík M (eds), Zborník abstraktov z odborného seminára "Spolocne proti vtácej kriminalite" [Abstract proceedings from seminar “Against bird crime together”]. SOVS, Bratislava, 21 . [In Slovak] CA

[1389] Nuhlicková S (ed) s. a.: Dravce a sovy Chráneného vtácieho územia Velká Fatra [Raptors and owls of Velká Fatra Special Protection Area]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, s. p. [1 6]. [In Slovak] RO

[1390] Nuhlicková S (ed) s. a.: Dravce a sovy Chráneného vtácieho územia Nízke Tatry [Raptors and owls of Nízke Tatry Special Protection Area]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, s. p. [1 6]. [In Slovak] RO

[1391] Nuhlicková S 201 0: Nechajme dravce pokojne hniezdit! [Let them safely nest]. Vtáky 5(2): 1 2. [In Slovak] PA

[1392] Nuhlicková S & Maderic B s. a. [201 0]: Dravce a sovy Chráneného vtácieho územia Strážovské vrchy [Raptors and owls of Strážovské vrchy Special Protection Area]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, s. p. [1 6]. [In Slovak] RO

[1393] Nuhlicková S, Maderic B, Chavko J & Lengyel J s. a. [2009]: Dravce Chráneného vtácieho územia Dunajské luhy [Raptors and owls of Dunajské luhy Special Protection Area]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, s. p. [1 6]. [In Slovak] RO

[1394] Nuhlicková S, Maderic B & Noga M s. a. [2009]: Dravce a sovy Chráneného vtácieho územia Dolné Považie [Raptors and owls of Dolné Považie Special Protection Area]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, s. p. [1 6]. [In Slovak] RO

[1395] Nuhlicková S, Maderic B & Noga M s. a. [2009]: Dravce a sovy Chráneného vtácieho územia Laborecká vrchovina [Raptors and owls of Laborecká vrchovina Special Protection Area]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, s. p. [1 6]. [In Slovak] RO

[1396] Nuhlicková S, Noga M & Maderic B 201 0: Dravce a sovy Chráneného vtácieho územia Malé Karpaty [Raptors and owls ofMalé Karpaty Special Protection Area]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, s. p. [1 6]. [In Slovak] RO

[1397] Ondrišová J 2002: Vtácie elektrické kreslá [Electric chairs for birds]. Slovenka 55(1 9): 26-27. [In Slovak] PA

[1398] Ostrihon M & Kropil R 2006: Diverzita a denzita dravcov (Accipitridae, Falconidae) v mimohniezdnom období vo Zvolenskej kotline [Diversity and density of birds of prey (Accipitridae, Falconidae) in Zvolenská kotlina Basin in non-breeding period], 46. In: Kropil R (ed), Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 1 7. a 1 8. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou úcastou konanej vo Zvolene 1 5.-1 6. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006 [Applied ornithology 2005 and 2006. Abstract proceedings from 1 7th and 1 8th international ornithological conference in Zvolen, September 1 5-1 6, 2005 and September 8-9, 2006]. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CA

[1399] Ostrihon M & Kropil R 2006: Diverzita, denzita a preferencia habitatov dravcov (Accipitriformes, Falconiformes) v mimohniezdnom období vo Zvolenskej kotline [Diversity, density and habitat preference of birds of prey (Accipitridae, Falconidae) in Zvolenská kotlina Basin in nonbreeding period], 1 3. In: Kropil R (ed), Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 1 7. a 1 8. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou úcastou konanej vo Zvolene 1 5.-1 6. 9. 2005 a 8.-9. 9. 2006 [Applied ornithology 2005 and 2006. Abstract proceedings from 1 7th and 1 8th international ornithological conference in Zvolen, September 1 5-1 6, 2005 and September 8-9, 2006]. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica, Zvolen, 52. [In Slovak] CA

[1400] Pcola Š 1 980: Poznámky k hniezdeniu dravých vtákov v chránenej krajinnej oblasti Vihorlat [Notes to birds of prey nesting in the Vihorlat Protected Landscape Area]. Telekia 1 : 9. [In Slovak] SA

[1401] Pecina P 1 972: Dravce a sovy [Raptors and owls]. Pamiatky - Príroda 4(6): 31-33. [In Slovak] PA

[1402] Randík A 1 968: K ochrane dravého vtáctva [On birds of prey protection]. Ochrana prírody 1 : 25-26. [In Slovak] PA

[1403] Randík A 1 972: Stavy dravého vtáctva v Ceskoslovensku [Numbers of birds of prey in Czechoslovakia]. Ochrana fauny 6(3): 1 44. [In Slovak] SA

[1404] Randík A 1 977: Otvorenie seminára [Seminar opening], 9. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak] RO

[1405] Randík A 1 977: Úvod [Preface], 5. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia ", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak] RO

[1406] Randík A 1 978: K výskytu a ochrane orliaka morského (Haliaëtus albicilla) a výrika obycajného (Otus scops) na Slovensku [To occurrence and protection of white-tailed eagle (Haliaetus albicilla) and scops owl (Otus scops) in Slovakia], 22. In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] SA

[1407] Schön JT 2000: Sokoliari verzus inšpektori [Falconers verzus inspectors]. Národná obroda 1 0(9. 1 2. 2000): 22. [In Slovak] PA

[1408] Schröpfer L 201 0: Book review. Slovak Raptor Journal 4: 11 4. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0054- y. RO

[1409] Skalová M 2007: XVI. Jarný ekofestival bol o ochrane dravcov na Slovensku [1 6th Spring ecofest was on raptor protection in Slovakia]. Castrum Novum 2007(9. 5. 2007): 8. [In Slovak] PA

[1410] Sládek J 1 955: Ochrana dravých vtákov ako prírodných pamiatok [Protection of raptors as nature monuments]. Les 2(6): 1 24-1 39. [In Slovak] PA

[1411] Sládek J 1 956: K problému ochrany dravých vtákov na Slovensku [On raptor protection in Slovakia], 49-52. In: Cerný W & Klíma M (eds), Sborník prednášek I. celostátní konference Ceskoslovenské ornithologické spolecnosti v Praze, v ríjnu 1 956 [Proceedings from 1 st national conference of Czechoslovak Ornithological Society in Prague, October 1 956]. Ceskoslovenská ornithologická spolecnost & Národní muzeum v Praze, Praha, 1 26. [In Slovak and German] RO

[1412] Sládek J 1 961 : Otvorený problém odstrelu pernatých dravcov [Problem of shooting of birds of prey still open]. Polovníctvo a rybárstvo 1 3(7): 6. [In Slovak] PA

[1413] Sládek J 1 969: K problematike ochrany dravých vtákov a sov [On raptors and owls protection]. Ceskoslovenská ochrana prírody 8: 1 93-207. [In Slovak with Russian and German summaries] RO

[1414] Sládek J 1 970: K problematike ochrany dravých vtákov a sov [On raptors and owls protection]. Ochrana fauny 4(2): 88-89. [In Slovak] RO

[1415] Sládek J 1 974: Problémy ochrany dravcov a sov v Ceskoslovensku [On raptors and owls protection problems in Czechoslovakia]. Zprávy Ceskoslovenské ornitologické spolecnosti 1 4: 3-6. [In Slovak] RO

[1416] Sládek J 1 975: Štúdium sezónnych zmien v zložení potravy dravých vtákov ako základ ich ekologického a ekonomického hodnotenia [Studying seasonal changes in diet of raptors as basis for their ecological and economical evaluation]. Biológia 30(11 ): 853-859. [In Slovak with English and Russian abstracts] SA

[1417] Sládek J 1 977: The status of birds of prey in Czechoslovakia, 87-91 . In: Chancellor RD (ed), World Conference Birds of Prey Wienna, 1-3 October, 1 975. Report of Proceedings. ICBP, Basingstoke, 442. RO

[1418] Sládek J 1 977: Svetová konferencia ICBP o dravých vtákoch vo Viedni (1 .-3. októbra 1 975) [World birds of prey conference /ICBP/ in Wienna /1 st-3rd October 1 975/], 80-85. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with English summary] RO

[1419] Sládek J 1 980: Viete rozpoznávat dravce? [Can you determine raptors?]. Pod Polanou, zpravodaj SZOPK 2: 23-26. [In Slovak] PA

[1420] Sládek J 1 988: K histórii ochrany dravcov [On birds of prey protection history]. Správy Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV 1 4: 46. [In Slovak] RO

[1421] Sládek J 1 992: K histórii ochrany dravcov na Slovensku [To birds of prey protection history in Slovakia]. Tichodroma 4: 11 7-11 9. [In Slovak with German summary] SA

[1422] Sládek J 1 996: Doplnky ku histórii ochrany dravcov na Slovensku [Supplements to history of raptor protection in Slovakia]. Tichodroma 9: 1 75-1 84. [In Slovak with German summary] SA

[1423] Sládek J & Hell P 1 972: Problematika regulácie stavov dravcov, sov a krkavcovitých vtákov [Problems of regulating the populations of birds of prey, owls and Corvinae]. Ochrana fauny 6(4): 1 45-1 50. [In Slovak with English summary] SA

[1424] Sládek J & Mošanský A 1 957: Príspevok k výskytu a výžive zriedkavejších druhov dravých vtákov v posledných rokoch na Slovensku [On occurrence and diet of rarer raptors in last years in Slovakia]. Ochrana prírody 1 2(4): 11 0-11 6. [In Slovak with Russian and German summaries] SA

[1425] Slobodník V 2007: Nová publikácia do knižníc ochrancov aj obdivovatelov prírody [New publication for nature protectors and lovers]. Chránené územia Slovenska 73: 42. [In Slovak] PA

[1426] Slobodník V 2007: Summary of ringing project for raptors and owls in Slovakia from 2002 to 2004. Slovak Raptor Journal 1 : 61-66. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-001 3-7. RO

[1427] Slobodník V 2008: Summary on raptors and owls ringing in Slovakia in the period 2005-2006. Slovak Raptor Journal 2: 11 3-11 7. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0025-3. RO

[1428] Slobodník V & Slobodník R 201 0: The summary on raptors and owls ringing in Slovakia in 2009. Slovak Raptor Journal 4: 1 09-11 3. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0053-z. RO

[1429] Slobodník V & Slobodník R 2011 : Summary on raptors and owls ringing in Slovakia in the year 201 0. Slovak Raptor Journal 5: 1 31-1 35. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0060-0. RO

[1430] Slobodník V, Slobodník R & Dravecký M 2009: Summary on raptors and owls ringing in Slovakia in 2007 and 2008. Slovak Raptor Journal 3: 63-72. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0035-1 . RO

[1431] Stanková E 2001 : Dotazník o rehabilitácii dravcov a sov [Questionaire on raptors and owls rehabilitation]. Chránené územia Slovenska 49: 21 . [In Slovak] RO

[1432] Svobodová M 1 997: Vícehostitelské kokcídie dravcu a sov v Ceské republice a ve Slovenské republice [Heteroxenous coccidia of raptors and owls from the Czech and Slovak Republics]. Buteo 9: 35-42. [In Czech with English summary] SA

[1433] Šášky M 2001 : Sokoliari versus ministerstvo [Falconers verzus ministry]. Nový den 2001 (7. 11 . 2001 ): 9. [In Slovak] PA

[1434] Šimák L & Švehlík J 1 978: Príspevok k ochrane dravcov a sov na východnom Slovensku [Contribution to birds of prey and owls protection in eastern Slovakia], 23. In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] RO

[1435] Šimoncic A 1 997: Operení predátori [Feathered predators]. Sme plus 31 (50): 42-43. [In Slovak] PA

[1436] Škopek J & Formánek J 1 990: Výber ze zahranicních zpetných hlášení došlých behem roku 1 988 [The choice from the recoveries of raptors, in-coming in the course of 1 988]. Buteo 3[1 988]: 35-38. [In Czech] RO

[1437] Škopek J & Formánek J 1 992: Výber výsledku kroužkování dravcu a sov v CSFR (1 990-1 991 ) [Birds of prey and owls - selected recoveries from Czechoslovakia (1 990-1 991 )]. Buteo 5[1 990]: 31-36. [In English] RO

[1438] Šmelková V 2009: Monitoring dravcov využíva energiu slnka [Solar energy used in raptor monitoring]. Rolnícke noviny 64(27. 3. 2009): 1 7. [In Slovak] PA

[1439] Štastný K 1 977: Strucné zhodnocení semináre [Short seminar evaluation], 87-88. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia ", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak] RO

[1440] Švehlík J & Šimák L 1 977: Techniky zvyšovania poctu úspešných hniezdení a vyvedených mládat u niektorých druhov dravých vtákov a sov na východnom Slovensku [Number raising technics of succesfull breeding and raising youngs in some species of birds of prey and owls in Eastern Slovakia], 41-48. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak with English summary] RO

[1441] Švehlík J & Šimák L 1 978: Techniky zvyšovania poctu úspešných hniezdení a vyvedených mládat u niektorých druhov dravých vtákov a sov na východnom Slovensku [Techniques for increasing of numbers of successful nestings and numbers of fledglings in some raptor and owl species in eastern Slovakia], 20-21 . In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] RO

[1442] Trnka A & Prokop P 2006: Do predators cause a change in passerine movement patterns as indicated by mist-net trapping rates? Ardea 94(1 ): 71-76. SA

[1443] Turis P 1 990: Záverecná správa o sledovaní dravcov na území CHKO Muránska planina do r. 1 990 [Report on birds of prey survey in Muránska planina PLA to 1 990]. Unpublished manuscript, 7. [Depon. in Muránska planina PLAAdministration, Revúca]. [In Slovak] RO

[1444] Tužinský J 1 998: Dravce (Falconiformes) na vybranom území Školského lesného podniku Technickej univerzity vo Zvolene [Raptors (Falconiformes) in School Forest Company of Technical University in Zvolen]. Thesis. [Depon. in Technical University, Zvolen]. [In Slovak] QP

[1445] Uhrin M 2008: Ochrana dravcov na Slovensku bude mat vlastnú knižnicu. [Raptor Protection will have own library]. Dravce a sovy 4(2): 1 9. [In Slovak] RO

[1446] Uhrin M 2009: Spolupráca s madarskými partnermi na východnom Slovensku [Cooperation with Hungarian partners in eastern Slovakia]. Dravce a sovy 5(2): 22. [In Slovak with English summary] RO

[1447] Uhrin M 201 0: Book review. Slovak Raptor Journal 4: 44. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0044-0. RO

[1448] Uhrin M 201 0: Book review. Slovak Raptor Journal 4: 82. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0047- x. RO

[1449] Uhrinová D 2003: Pocty vykradnutých hniezd na Slovensku sa z roka na rok zvyšujú [Number of robbery nests in Slovakia annually increasing]. Ochrana prírody Slovenska 2003(2): 27. [In Slovak] RO

[1450] Urban F 1 985: Ješte k ochrane dravcu [Still on raptor protection]. Památky a príroda 2: 1 20. [In Czech] PA

[1451] Varga J 1 984: K niektorým problémom praktického zabezpecenia ochrany dravých vtákov na Slovensku [To some problems of practical protection of birds of prey in Slovakia], 1 67-1 69. In: Vartíková E (ed), Problémy a otázky ochrany flóry a fauny SSR. X. celoslovenský seminár [Problems and questions of flora and fauna protection in Slovakia. 1 0th national seminar]. ÚV SZOPK, Bratislava, 21 7. [In Slovak] SA

[1452] Vician V & Balaška V 2004: Dravé vtáky v Štiavnických vrchoch [Birds of prey in Štiavnické vrchy Mts]. Chránené územia Slovenska 60: 33-35. [In Slovak] PA

[1453] Vlachovicová M 201 0: Dravce nížinnej polnohospodárskej krajiny JZ Slovenska [Raptors of lowland agricultural landscape in SW Slovakia], 55. In: Stloukal E (ed), Zborník abstraktov z konferencie 1 6. Feriancove dni 201 0, Bratislava, 9.-1 0. 1 2. 201 0 [Abstract proceedings from conference 1 6th Ferianc days 201 0, Bratislava, December 9-1 0, 201 0]. Faunima, Bratislava, 62. [In Slovak] CA

[1454] Voskár J 1 976: Populacná hustota a ochrana dravých vtákov na východnom Slovensku od roku 1 965 do roku 1 973 [Population density and protection of raptors in eastern Slovakia in 1 965-1 973]. Polovnícky zborník 5-6: 368-397. [In Slovak with Russian, German and Hungarian summaries] SA

[1455] Voskár J 1 977: Súcasné stavy, populacná hustota a ochrana dravých vtákov na východnom Slovensku [Current numbers, population density and protection of raptors in eastern Slovakia], 21-22. In: Randík A (ed), Falconiana I. Súbor referátov zo seminára "Súcasný stav rozšírenia a ochrany dravých vtákov v Ceskoslovensku", Nitra, 24.-25. septembra 1 976 [Falconiana I. Proceedings from seminar "Current state of distribution and protection of raptors in Czechoslovakia ", Nitra, September 24-25, 1 976]. Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Sekcia ochrany fauny Slovenskej zoologickej spolocnosti SAV & Sekcia ochrany vtáctva Ceskoslovenskej ornitologickej spolocnosti, Bratislava, 1 07. [In Slovak and German] SA

[1456] Voskár J 1 978: Populacná hustota a ochrana dravých vtákov na východnom Slovensku v letech 1 965-1 973 [Population density and protection of raptors in eastern Slovakia in 1 965-1 973], 71-72. In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové péce a ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] SA

[1457] Voskár J 1 978: Súcasné stavy, populacná hustota a ochrana dravých vtákov na východnom Slovensku [Current numbers, population density and protection of raptors in eastern Slovakia], 1 6. In: Sedlácek K & Pecina P (eds), Sborník referátu a príspevku z celostátní pracovní porady "Dravci 1 977", Davle u Prahy, 6.-9. 9. 1 977. 1 . díl [Proceedings from working meeting "Raptors 1 977", Davle near Praha, September 6-9, 1 977. Part 1 ]. Stredisko státní památkové pécea ochrany prírody Stredoceského kraje, Státní ústav památkové péce a ochrany prírody & Ústrední výbor Ceského mysliveckého svazu, Brno, 1 06. [In Slovak] SA

[1458] Votýpka J, Lukeš J & Oborník M 2004: Phylogenetic relationship of Trypanosoma corvi with other avian trypanosomes. Acta Protozoologica 43: 225-231 . SA

[1459] Votýpka J, Oborník M, Volf P, Svobodová M & Lukeš J 2002: Trypanosoma avium of raptors (Falconiformes): Phylogeny and identification of vectors. Parasitology 1 25(3): 253-263. SA

[1460] Zuskin J 2002: Súhrnná správa o výsledkoch výskumu SVODAS za rok 2001 [Summary report on research activity of SVODAS in 2001 ]. Chránené územia Slovenska 51 : 23-24. [In Slovak] RO

[1461] Zuskinová M 1 996: Ochrana dravcov na Slovensku [Raptor protection in Slovakia]. Informacný bulletin, SAŽP Banská Bystrica 2(4): 1 6-1 7. [In Slovak] RO

[1462] Zuskinová M & Majko P 1 998: Slovakia in the struggle against the illegal trade in birds of prey. Enviromagazín 3(Extra Issue): 1 3. PA

[1463] Ballo P & Sýkora J 2005: Monitoring kolónií svišta vrchovského tatranského v Západných Tatrách. Úsek Sivý vrch - Baníkov [Monitoring of Tatra marmot colonies in Západné Tatry Mts. Sivý vrch Mt - Baníkov Mt section], 61-76. In: Šubová D (ed), Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode. 24.-25. 5. 2005. Zborník referátov [International conference of workers ofNatural History and Open Air Museums. May 24-25, 2005. Proceedings]. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 80. [In Slovak] SA

[1464] Ballo P & Sýkora J 2006: Monitoring kolónií svišta vrchovského tatranského v Západných Tatrách. Úsek Baníkov - Ostrý Rohác [Monitoring of Tatra marmot colonies in Západné Tatry Mts. Baníkov Mt - Ostrý Rohác Mt section], 61-74. In: Šubová D (eds), Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode. 23.-25. 5. 2006. Zborník referátov [International conference of workers of Natural History and Open Air Museums. May 23-25, 2006. Proceedings]. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 80. [In Slovak] SA

[1465] Baum J 1 937: Ornithologická pozorování v Tatrách [Ornithological notes from the Tatra Mountains]. Sylvia 2: 29-33. [In Czech with English summary] SA

[1466] Beniska B & Šotnár K 201 0: Myšiak hôrny (Buteo buteo) [Common buzzard (Buteo buteo)]. Dravce a sovy 6(1 ): 1 6. [In Slovak] SA

[1467] Bethlenfalvy E 1 955: A szirtisas hangya-fogyasztása. Golden eagle feeding on ants. Aquila 59/62: 398-399, 451 . SA

[1468] Bielikova M, Ficek A, Valkova D & Turna J 201 0: Multiplex PCR amplification of 1 3 microsatellite loci for Aquila chrysaetos in forensic applications. Biologia 65(6): 1 081-1 088. DOI: 1 0.2478/s11 756-01 0-011 2-9. SA

[1469] Bohuš M 2007: Konferencia o orliakoch morských "The white-tailed eagle in the heart of Europe" [Conference "The white-tailed eagle in the heart of Europe"]. Vtáky 2(4): 3. [In Slovak] RO

[1470] Bohuš M 2011 : Scítanie zimujúcich orliakov morských na slovenskom úseku Dunaja v zimách 2008/2009 až 201 0/2011 [Census of wintering white-tailed eagles in Slovak section of the Danube River in winters 2008/2009 -201 0/2011 ]. Tichodroma 23: 53-56. [In Slovak with English abstract] SA

[1471] Bohuš M, Lengyel J & Rác P 2009: The whitetailed eagle (Haliaeetus albicilla) in Slovakia. Denisia 27: 79-83. SA

[1472] Bohuš M, Rác P, Lengyel J & Váczi M 2009: Správa zo siedmeho scítania zimujúcich orliakov morských na Dunaji [Report from seventh census of white-tailed eagles on the Danube River]. Dravce a sovy 5(1 ): 22. [In Slovak with English summary] SA

[1473] Bohuš M & Ridzon J 2007: Scítanie orliakov na Dunaji. 26. január 2008 [White-tailed eagle census on Danube. January 26, 2008]. Vtáky 2(4): 1 7. [In Slovak] PA

[1474] Calkovský M, Kornan M & Macek M 2011 : Potrava orla skalného (Aquila chrysaetos) pocas hniezdenia v podmienkach Slovenska: analýza videozáznamov z monitoringu hniezda [Diet of nesting golden eagle (Aquila chrysaetos) in Slovakia: analysis of videorecordings from nest monitoring], 1 3-1 4. In: Kropil R & Lešo P (eds), Aplikovaná ornitológia 2011 . Zborník abstraktov z 23. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou úcastou konanej vo Zvolene 2. septembra 2011 [Applied ornithology 2011 . Abstract proceedings from 23th international ornithological conference in Zvolen, September 2, 2011 ]. Vydavatelstvo Technickej univerzity, Zvolen, 21 . [In Slovak] CA

[1475] Chavko J 2009: Orliak morský (Haliaeetus albicilla). Správa za rok 2008 [White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla). Report from 2008].Dravce a sovy 5(1 ): 9. [In Slovak] RO

[1476] Chavko J 2009: Orol královský (Aquila heliaca). Správa za rok 2008 [Eastern imperial eagle (Aquila heliaca). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1 ): 7. [In Slovak] RO

[1477] Chavko J 201 0: Orliak morský (Haliaeetus albicilla) [White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla)]. Dravce a sovy 6(1 ): 6. [In Slovak] RO

[1478] Chavko J 201 0: Orol královský (Aquila heliaca) [Eastern imperial eagle (Aquila heliaca)]. Dravce a sovy 6(1 ): 4. [In Slovak] RO

[1479] Chavko J 201 2: Orliak morský (Haliaeetus albicilla) [White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla)]. Dravce a sovy 8(1 ): 7. [In Slovak] RO

[1480] Chavko J & Danko Š 201 2: Orol královský (Aquila heliaca) [Eastern imperial eagle (Aquila heliaca)]. Dravce a sovy 8(1 ): 6. [In Slovak] RO

[1481] Danko Š 2008: Orel královský. Aquila heliaca. Orol královský. Imperial eagle, 1 55-1 57. In: Cepák J, Klvana P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Horák D, Formánek J & Zárybnický J (eds), Atlas migrace ptáku Ceské a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Slovak with English summary] SA

[1482] Danko Š 2008: Orel kriklavý. Aquila pomarina. Orol kriklavý. Lesser spotted eagle, 284-286. In: Cepák J, Klvana P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Horák D, Formánek J & Zárybnický J (eds), Atlas migrace ptáku Ceské a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Slovak with English summary] SA

[1483] Danko Š 2008: Orel skalní. Aquila chrysaetos. Orol skalný. Golden eagle, 286-287. In: Cepák J, Klvana P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Horák D, Formánek J & Zárybnický J (eds), Atlas migrace ptáku Ceské a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SA

[1484] Danko Š 201 0: Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) [Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)]. Dravce a sovy 6(1 ): 7. [In Slovak] SA

[1485] Danko Š, Chavko J, Demeter G, Mihók J, Izakovic J, Latková H, Siryová S, Noga M & Nemcek V 2011 : Conservation of eastern imperial eagle in the Slovak part of the Carpathian Basin - Results of the EU LIFE-Nature project (2003-2007). Acta Zoologica Bulgarica Supplementum 3: 71-78. SA

[1486] Deutschová L 201 2: Orol, ktorý prežil zásah elektrickým prúdom, sa vrátil do prírody [Eagle survived electrocution and returned to the wild]. Dravce a sovy 8(2): 8-9. [In Slovak with English summary] PA

[1487] Dravecký M 2009: Orol kriklavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2008 [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1 ): 8. [In Slovak] SA

[1488] Dravecký M 201 0: Orol kriklavý (Aquila pomarina) [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina)]. Dravce a sovy 6(1 ): 5. [In Slovak] SA

[1489] Dravecký M 201 2: Orol kriklavý (Aquila pomarina) [Lesser spotted eagle (Aquila pomarina)]. Dravce a sovy 8(1 ): 4-5. [In Slovak] SA

[1490] Dravecký M, Sellis U, Bergmanis U, Dombrovski V, Lontkowski J, Maciorowski G, Maderic B, Meyburg B-U, Mizera T, Stój M, Treinys R & Wójciak J 2008: Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe - a review. Slovak Raptor Journal 2: 37-52. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-001 7-3. SA

[1491] Dubravský A 2009: Bol som clenom orlej rodiny [I was member of eagle family]. Dravce a sovy 5(1 ): 24-25. [In Slovak with English summary] PA

[1492] Eck S 1 982: Weiter Untersuchungen an Accipiter gentilis gallinarum (Brehm, 1 827) (Aves, Accipitriformes, Accipitridae). Zoologische Abhandlungen aus dem Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden 38(3): 65-82. SA

[1493] Guziová Z, Maderic B & Dravecký M 2011 : Európska komisia podporuje ochranu populácie orla kriklavého (Aquila pomarina) v Slovenskej republike [Conservation of the population of lesser spotted eagle in Slovak republic is supported by the European Commision]. Dravce a sovy 7(2): 4-6. [In Slovak with English summary] PA

[1494] Harvancík S 2001 : Prvé vtáky slovenskými krúžkami okrúžkované [First birds ringed with Slovak rings]. Ochrana prírody Slovenska 2001 (4): 11 . [In Slovak] RO

[1495] Harvancík S, Šnírer L, Siklienka R, Demeter G & Dubravský A 2008: Hniezdenie orla královského (Aquila heliaca) v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v rokoch 2003-2007 [Eastern imperial eagle (Aquila heliaca) nesting in operational area of Ponitrie Protected Landscape Area Administration in 2003-2007]. Rosalia 1 9: 203-208. [In Slovak with English abstract] SA

[1496] Hatinová M 2008: Orol skalný - král vtákov a vták králov [Golden eagle - king of birds and bird of kings]. Sinter 1 6: 31 . [In Slovak] PA

[1497] von Hetzendorf E 1 894: Steinadler in Ober-Ungarn. Ornithologisches Jahrbuch 5(2): 77-78. SA

[1498] Honnen A-C, Hailer F, Kenntner N, Literák I, Dubská L & Zachos FE 201 0: Mitochondrial DNA and nuclear microsatellites reveal high diversity and genetic structure in an avian top predator, the white-tailed sea eagle, in central Europe. Biological Journal of the Linnean Society 99: 727-737. DOI: 1 0.1111 /j.1 095-831 2.201 0.01 373.x. SA

[1499] Izakovic A 201 2: Výskyt kane sivej (Circus cyaneus) v hniezdnom období pri Bratislave [Occurrence of the northern harrier (Circus cyaneus) in breeding period near Bratislava city]. Dravce a sovy 8(2): 7. [In Slovak with English summary] SA

[1500] Kanušcák P 201 2: Výskyt orliaka morského na Slnave a vširšom okolí Pieštan [Occurrence of white-tailed eagle in Slnava and in Pieštany surroundings]. Vtáky 7(1 ): 9. [In Slovak] PA

[1501] Kicko J 2008: Monitoring a ochrana orla kriklavého (Aquila pomarina) na strednom Slovensku [Monitoring and conservation of the lesser spotted eagle in Slovakia]. Dravce a sovy 4(2): 7. [In Slovak with English summary] SA

[1502] Kicko J 201 0: Aj orly kriklavé sú predmetom vykrádania [Lesser spotted eagles also subject of robbery]. Dravce a sovy 6(1 ): 37. [In Slovak] RO

[1503] Kicko J 201 0: Ako hladat krúžkované jedince v populácii orla kriklavého? Stav prekrúžkovania populácie orlov kriklavých na Liptove a Pohroní [How to search for ringed specimens in the lesser spotted eagle population?]. Dravce a sovy 6(2): 1 2-1 3. [In Slovak with English summary] RO

[1504] Kicko J 201 0: Stav prekrúžkovania populácie orla kriklavého - prvé skúsenosti a výsledky [Number of ringed birds in population of lesser spotted eagles - first experiences and results], 35. In: Stloukal E (ed), Zborník abstraktov z konferencie 1 6. Feriancove dni 201 0, Bratislava, 9.-1 0. 1 2. 201 0 [Abstract proceedings from conference 1 6th Ferianc days 201 0, Bratislava, December 9-1 0, 201 0]. Faunima, Bratislava, 62. [In Slovak] CA

[1505] Kicko J & Devecka V 201 0: Prípady zranení a vrodená vada u orla kriklavého (Aquila pomarina) z roku 2009 [Cases of injury and inborn disability in the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in 2009]. Tichodroma 22: 95-96. [In Slovak] SA

[1506] Kicko J & Vrlík P 2009: Pocetnost orla kriklavého (Aquila pomarina) v Národnom parku Nízke Tatry a niektoré zaujímavosti z biológie a ekológie druhu [Abundance of lesser spotted eagles (Aquila pomarina) in Nízke Tatry National Park and some notes to species biology and ecology], 207-21 2. In: Turis P & Vidlicka L (eds), Príroda Nízkych Tatier 2. Zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výrocia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry [Nature ofNízke Tatry Mts 2. Proceedings from conference organized on occasion of 30 year anniversary of Nízke Tatry National Park]. Správa Národného parku Nízke Tatry, Banská Bystrica, 260. [In Slovak with abstract in English] SA

[1507] Kornan J & Šimák L 2009: Orol skalný (Aquila chrysaetos). Správa za rok 2008 [Golden eagle (Aquila chrysaetos). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1 ): 6. [In Slovak] SA

[1508] Kornan M & Macek M 201 0: Prvé dokumentované pozorovanie rodicovskej infanticídy nasledovanej kanibalizmom u orla skalného (Aquila chrysaëtos) [First documented case of parental infanticide followed by cannibalism in golden eagles (Aquila chrysaëtos)], 1 0. In: Kropil R & Lešo P (eds), Aplikovaná ornitológia 201 0. Zborník abstraktov z 22. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou úcastou konanej vo Zvolene 1 0. septembra 201 0 [Applied ornithology 201 0. Abstract proceedings from 22nd international ornithological conference in Zvolen, September 1 0, 201 0]. Technická univerzita, Zvolen, 25. [In Slovak] CA

[1509] Kornan M & Macek M 2011 : Parental infanticide followed by cannibalism in golden eagles (Aquila chrysaetos). Journal of Raptor Research 45(1 ): 95-96. DOI: 1 0.3356/JRR-09-77.1 . SA

[1510] Kornan J, Macek M, Majda M, Šimák L, Šotnár K, Mihók J, Sedláková B, Pavelka J, Harvancík S, Reistetter R & Ondruš S 201 0: Monitoring a manažment populácie orla skalného na Slovensku za rok 2009 [Monitoring and management of golden eagle population in Slovakia in 2009], 9-1 0. In: Kropil R & Lešo P (eds), Aplikovaná ornitológia 201 0. Zborník abstraktov z 22. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou úcastou konanej vo Zvolene 1 0. septembra 201 0 [Applied ornithology 201 0. Abstract proceedings from 22nd international ornithological conference in Zvolen, September 1 0, 201 0]. Technická univerzita, Zvolen, 25. [In Slovak] CA

[1511] Krištofík J, Mašán P, Šustek Z & Karaska D 2009: Arthropods in the nests of lesser spotted eagle (Aquila pomarina). Biologia 64(5): 974-980. DOI: 1 0.2478/s11 756-009-01 48-x. SA

[1512] Lengyel J 2008: Krúžkovanie mládat orliakov morských na Dunaji [Ringing of white-tailed eagles’ nestlings at Danube]. Vtáky Leto 2008: 9. [In Slovak] RO

[1513] Literák I, Mrlík V, Hovorková A, Mikulícek P, Lengyel J, Štastný K, Cepák J & Dubská L 2007: Origin and genetic structure of white-tailed sea eagles (Haliaeetus albicilla) in the Czech Republic: an analysis of breeding distribution, ringing data and DNA microsatellites. European Journal of Wildlife Research 53: 1 95-203. DOI: 1 0.1 007/s1 0344-006-0081 -z. SA

[1514] Maderic B 2009: Seminár o ochrane orla kriklavého [Seminar on lesser spotted eagle protection]. Podvihorlatské noviny 50(52-53): 5. [In Slovak] PA

[1515] Maderic B 201 0: Haja cervená (Milvus milvus) [Red kite (Milvus milvus)]. Dravce a sovy 6(1 ): 1 2. [In Slovak] RO

[1516] Maderic B 201 0: Haja tmavá (Milvus migrans) [Black kite (Milvus migrans)]. Dravce a sovy 6(1 ): 1 3. [In Slovak] RO

[1517] Maderic B 201 0: Názov druhu: Orol kriklavý (Aquila pomarina) [Species name: lesser spotted eagle (Aquila pomarina)], 6-1 0. In: RPS (ed), Aktualizácia definovania priaznivého stavu vybraných druhov dravých vtákov [Update of favourable species status of some raptor species]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 32. [In Slovak] RO

[1518] Maderic B 201 2: Haja cervená (Milvus milvus) [Red kite (Milvus milvus)]. Dravce a sovy 8(1 ): 11 . [In Slovak] RO

[1519] Maderic B 201 2: Haja tmavá (Milvus migrans) [Black kite (Milvus migrans)]. Dravce a sovy 8(1 ): 1 2. [In Slovak] RO

[1520] Matejovic B 2009: Úspešná adopcia mládat kane mociarnej (Circus aeruginosus) [The successful adoption of the young Marsh Harrier (Circus aeruginosus)]. Dravce a sovy 5(2): 1 2-1 3. [In Slovak with English summary] RO

[1521] Meyburg B-U 2001 : Zum Kainismus beim Schreiadler Aquila pomarina. Acta Ornithoecologica 4.2-4: 269-278. SA

[1522] Musílek J 1 935: Orlové morští na Slovensku [White-tailed eagles in Slovakia]. Stráž myslivosti 1 3: 653. [In Czech] SA

[1523] Musílek J 1 938: Invase motáka jižního (Circus macrourus Gm.). Invasion der Steppenweihe (Circus macrourus Gm.). Sylvia 3: 70. SA

[1524] Nemcek V 2009: Kana mociarna (Circus aeruginosus) - známa neznáma [The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - known unknown]. Dravce a sovy 5(2): 1 8-1 9. [In Slovak with English summary] SA

[1525] Nemcek V 201 0: Kana mociarna (Circus aeruginosus) [Marsh harrier (Circus aeruginosus)]. Dravce a sovy 6(1 ): 1 5. [In Slovak] SA

[1526] Noga M 2008: Výzva k spolupráci [Appeal for co-operation]. Dravce a sovy 4(2): 22. [In Slovak with English summary] RO

[1527] Noga M 201 0: Kana popolavá (Circus pygargus) [Montagu’s harrier (Circus pygargus)]. Dravce a sovy 6(1 ): 1 4. [In Slovak] RO

[1528] Noga M 201 0: Kane za plot! [Harriers behind the fence]. Dravce a sovy 6(2): 1 0-11 . [In Slovak with English summary] PA

[1529] Noga M 201 2: Kana popolavá (Circus pygargus) [Montagu’s harrier (Circus pygargus)]. Dravce a sovy 8(1 ): 1 3. [In Slovak] RO

[1530] Obuch J 201 2: Potrava mládat jastraba krahulca (Accipiter nisus) v horách [Diet of young sparrowhawks (Accipiter nisus) in mountain area]. Dravce a sovy 8(2): 1 8-1 9. [In Slovak with English summary] SA

[1531] Ocenáš R 2001 : Sorlami lovia divé líšky [Theyhunt with eagles on wild foxes]. Nový cas 11 (7. 11 . 2001 ): 1 2-1 3. [In Slovak] PA

[1532] Palášthy J 1 960: Z nevedomosti sú škody [Damages from ignorance]. Polovníctvo a rybárstvo 1 2(9): 8. [In Slovak] PA

[1533] Prešinský L 201 0: Šliapanie na vrchol (z denníka dravciara) [Climbing to the peak (Diary notes)]. Dravce a sovy 6(1 ): 29-30. [In Slovak with English summary] PA

[1534] Procházka J 2008: Orel morský. Haliaeetus albicilla. Orliak morský. White-tailed eagle, 279-281 . In: Cepák J, Klvana P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Horák D, Formánek J & Zárybnický J (eds), Atlas migrace ptáku Ceské a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SA

[1535] Purkyne C 1 950: Orel skalní (Aquila chrysaetos) v nore svište [Golden eagle (Aquila chrysaetos) in marmot burrow]. Sylvia 11-1 2(3) [1 949-50]: 76-77. [In Czech with French summary] SA

[1536] Rác P & Bohuš M 2011 : „Zimné hniezda“ orliakov morských [“Winter nests” of white-taile eagles]. Vtáky 6(1 ): 5. [In Slovak] RO

[1537] Rác P, Lengyel J, Harvancík S, Chavko J & Bohuš M 201 0: Krúžkovanie mládat orliakov morských na Dunaji [Ringing of white-tailed eagles’ nestlings at Danube]. Vtáky 5(4): 7. [In Slovak] RO

[1538] Radúch J 2002: Význam predátorov v ekológii tatranského kamzíka [Predator importance in Tatra chamois ecology], 56-66. In: Janiga M & Švajda J (eds), Ochrana kamzíka [Chamois protection]. Správa Tatranského národného parku, Správa Národného parku Nízke Tatry & Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, Tatranská Štrba, Banská Bystrica & Tatranská Javorina, 262. [In Slovak with abstract in English] SA

[1539] Rak D 201 2: Dva mesíce s pilichy [Two months with hen harriers]. Dravce a sovy 8(2): 4-6. [In Czech with English summary] PA

[1540] RPS (ed) 201 0: Aktualizácia definovania priaznivého stavu vybraných druhov dravých vtákov [Update of favourable species status of some raptor species]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 32. [In Slovak] RO

[1541] Rybanic R 2006: Zranitelné druhy Európy (3. cast) [Vulnerable species of Europe (part 3.]. Vtáky Leto 2006: 1 8. [In Slovak] PA

[1542] Schröpfer L 2008: Lunák cervený. Milvus milvus.Haja cervená. Red kite, 278-279. In: Cepák J, Klvana P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Horák D, Formánek J & Zárybnický J (eds), Atlas migrace ptáku Ceské a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SA

[1543] Schröpfer L, 2008: Lunák hnedý. Milvus migrans. Haja tmavá. Black kite, 277-278. In: Cepák J, Klvana P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Horák D, Formánek J & Zárybnický J (eds), Atlas migrace ptáku Ceské a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum, Praha, 608. [In Czech with English summary] SA

[1544] Suchánek O 2011 : Hniezdenie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) po 50-tich rokoch pri Oravskej priehrade [Nesting of white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) near Orava water dam after 50 years]. Vtáky 6(1 ): 4-5. [In Slovak] SA

[1545] Šotnár K 1 996: Traja králi [Three kings]. Vtácie správy 3(3): 1 2. [In Slovak] PA

[1546] Šotnár K 2009: Skoncili pod kolesami áut [They died under car wheels]. Dravce a sovy 5(1 ): 28. [In Slovak with English summary] PA

[1547] Šotnár K 201 0: Zaujímavosti z monitoringu jastraba velkého (Accipiter gentilis) [Curiosities of the northern goshawk (Accipiter gentilis) monitoring]. Dravce a sovy 6(2): 1 4-1 5. [In Slovak with English summary] SA

[1548] Šotnár K & Beniska R 2004: Orol skalný (Aquila chrysaetos) [Golden eagle (Aquila chrysaetos)]. Spravodaj Lehota pod Vtácnikom 4: 6. [In Slovak] PA

[1549] Štollmann A 1 955: A rétisas újabb fézkelése a csehzlovákiai Duna-Szakaszon. New nesting-sites of the white-tailed eagle near the Danube in Czechoslovakia. Aquila 59-62: 379-380, 437-438. SA

[1550] Väli Ü 2004: The greater spotted eagle Aquila clanga and the lesser spotted eagle Aquila pomarina: taxonomy, phylogeography and ecology. [Dissertationes biologicae Universitatis Tartuensis 86]. Thesis, 32. [Depon. in University ofTartu, Tartu]. QP

[1551] Väli Ü, Dombrovski V, Treinys R, Bergmanis U, Daróczi S, Dravecky M, Ivanovski V, Lontkowski J, Maciorowski G, Meyburg B-U,Mizera T, Zeitz R & Ellegren H 201 0: Widespread hybridization between the greater spotted eagle Aquila clanga and the lesser spotted eagle A. pomarina (Aves: Accipitriformes) in Europe. Biological Journal of the Linnean Society 1 00: 725-736. DOI: 1 0.1111 /j.1 095-831 2.201 0.-01 455.x. SA

[1552] Väli Ü, Saag P, Dombrovski V, Meyburg B-U, Maciorowski G, Mizera T, Treinys R & Fagerberg S 201 0: Microsatellites and single nucleotide polymorphisms in avian hybrid identification: a comparative case study. Journal of Avian Biology 41 : 34-49. DOI: 1 0.1111 /j.1 600-048X.2009.04730.x. SA

[1553] Vili N, Horváth M, Kovács S, Chavko J, Hornung E & Kalmár L 2009: Alternatív mintavételi módszer gyakorlati alkalmazhatósága madárgenetikai vizsgálatokban: parlagi sasok ivarmeghatározása, mikroszatellitákon alapuló egyedi azonosítása és mtDNS-ének vizsgálata [Alternative sampling methods in avian genetic studies: sexing, microsatellites based individual identification and mtDNA analyses of eastern imperial eagles (Aquila heliaca)]. Magyar Állattorvosok Lapja 1 31 (7): 426-435. [In Hungarian with English abstract] SA

[1554] Vili N, Chavko J, Szabó K, Kovács S, Hornung E, Kalmár L & Horváth M 2009: Genetic structure of the imperial eagle (Aquila heliaca) population in Slovakia. Slovak Raptor Journal 3: 21-28. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0029-z. SA Falconiformes

[1555] Bagyura J, Fidlóczky J & Prommer M 201 0: Conservation of the saker falcon in the Carpathian Basin 2006-201 0. Halmos Gerg., MME/BirdLife Hungary, Budapešt, 20. RO

[1556] Bagyura J, Fidlóczky J & Prommer M 201 0: A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében 2006-201 0 [Conservation of the saker falcon in the Carpathian Basin 2006-201 0]. Halmos Gerg., MME/BirdLife Hungary, Budapest, 20. [In Hungarian] RO

[1557] Chavko J 201 0: Názov druhu: Sokol rároh (Falco cherrug) [Species name: saker falcon (Falco cherrug)], 1 5-1 8. In: RPS (ed), Aktualizácia definovania priaznivého stavu vybraných druhov dravých vtákov [Update of favourable species status of some raptor species]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 32. [In Slovak] RO

[1558] Chavko J 201 2: Sokol kobcovitý (Falco vespertinus) [Red-footed falcon (Falco vespertinus)]. Dravce a sovy 8(1 ): 1 0. [In Slovak] RO

[1559] Chavko J 201 2: Sokol rároh (Falco cherrug) [Saker falcon (Falco cherrug)]. Dravce a sovy 8(1 ): 8. [In Slovak] RO

[1560] Chavko J 201 2: Sokol stahovavý (Falco peregrinus) [Peregrine falcon (Falco peregrinus)]. Dravce a sovy 8(1 ): 9. [In Slovak] RO

[1561] Chavko J & Maderic B 201 0: Názov druhu: Sokol stahovavý (Falco peregrinus) [Species name: peregrine falcon (Falco peregrinus)], 1 9-22. In: RPS (ed), Aktualizácia definovania priaznivého stavu vybraných druhov dravých vtákov [Update of favourable species status of some raptor species]. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 32. [In Slovak] RO

[1562] Deutschová L 2009: Massacre en Slovaquie. Les notes du pèlerin 1 3&1 4: 1 4-1 6. RO

[1563] Imrich P & Krišovský P 2011 : Zachránený sokolík [Small falcon saved]. Vtáky 6(3): 9. [In Slovak] PA

[1564] Janda J 1 932: Raroh veliký evropský (Falco cherrug cherrug Gray) na Slovensku [Saker falcon (Falco cherrug cherrug Gray) in Slovakia]. Veda prírodní 1 3: 1 07-1 09. [In Czech] SA

[1565] Jeitteles LH 1 861 : Ueber zwei für die Fauna Ungarns neue Vögel: Falco cenchris Naum. und Larus argentatus Brünnich. Verhandlungen der keisertlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 11 : 327-329. SA

[1566] Kunszt K 1 929: A kerecsen sólyom, vagy ráró (Falco lanarius) mint fészkelo madár a Csallóközben [Saker falcon (Falco lanarius) is breeding in Žitný ostrov]. Kárpáti vadász 3: 1 9-20. [In Hungarian] SA

[1567] Musílek J 1 931 : Raroh velký u Trnavy [Saker falcon near Trnava]. Stráž myslivosti 9: 1 27. [In Czech] SA

[1568] Musílek J 1 933: Ješte o rarohu velkém [More on saker falcon]. Stráž myslivosti 11 : 87-88. [In Czech] SA

[1569] Nagy J 1 908: Vándorsólymok a Simonkai Hegységben [Peregrine falcons in Šimonka Mt]. Állatvilág 1 908: 91-97. [In Hungarian] SA

[1570] Pacenovský S 1 996: Vplyv pesticídov na divú zver a vtáctvo [Pesticide impact on wildlife and birds]. Vtácie správy 3(1 ): 1 0. [In Slovak] RO

[1571] Sitko J 1 992: Parazitictí cervi a jejich vliv na zdravotní stav dravcu (Falconiformes) a sov(Strigiformes) [Parasitic worms (the helmints) and their influence on the health condition of birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiformes)]. Zprávy MOS 50: 53-56. [In Czech with English summary] SA

[1572] Ulicná L 2008: Sokolovité vtáky (Falconidae) na Slovensku [Falcons (Falconidae) in Slovakia]. Bachelor thesis, 46. [Depon. in Institute of biology and ecology, Faculty of scince, PJ Šafárik University, Košice]. [In Slovak] QP Strigiformes

[1573] Dobrý M 2011 : The abundance of the little owl (Athene noctua) in Podunajská rovina lowland in 2009 and 201 0. Slovak Raptor Journal 5: 1 21-1 26. DOI: 1 0.2478/v1 0262-01 2-0058-7. SA

[1574] Dobrý M & Chrenková M 201 2: Kuvik obycajný (Athene noctua) [Little owl (Athene noctua)]. Dravce a sovy 8(1 ): 1 4-1 5. [In Slovak] SA

[1575] Formánek J & Škopek J 1 988: Prehled kroužkování sov v CSSR a jeho výsledky v letech 1 934-85 [Outline of owls’ ringing in Czechoslovakia and its results in 1 934-85], 55-65. In: Sitko J & Trpák P (eds), Sovy 1 986, Sborník z ornitologické konference Prerov 1 4. a 1 5. 11 . 1 986 [Owls 1 986, Proceedings from ornithological conference Prerov, November 1 4 and 1 5, 1 986]. Státní ústav památkové péce a ochrany prírody v Praze ve spolupráci s Okresním vlastivedným muzeem J. A. Komenského a Moravským ornitologickým sdružením v Prerove ve Státním zemedelském nakladatelství v Praze, Praha, 1 64. [In Czech with German summary] RO

[1576] Herz J 1 989: Nezabúdajme na sovy [Do not forget on owls]. Polovníctvo a rybárstvo 41 (2): 58. [In Slovak] PA

[1577] Kocyan A 1 891 : Der Rauhfusskauz (Nyctala tengmalmi (Gm.)) in der Tatra. Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 2: 250-251 . SA

[1578] Krištín A 1 987: Überlappung trophischer Ansprüche der Nestlinge Asio otus und Falco tinnunculus in den Windbrechern der Schüttinsel. Biológia 42(6): 625-635. SA

[1579] Noga M 201 2: Nová pracovná skupina? Kýho výra! [New working group found?]. Dravce a sovy 8(1 ): 26. [In Slovak with English summary] RO

[1580] Noga M 201 2: Zimné scítanie myšiarok ušatých (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku 2011 /201 2 [Winter census of long-eared owls (Asio otus) in south-western Slovakia 2011 /201 2]. Dravce a sovy 8(1 ): 1 8. [In Slovak] SA

[1581] Obuch J 2004: Zastúpenie ryšaviek (rod Apodemus) v potrave sov (Strigiformes) na Slovensku [The representation of field mice (genus Apodemus) in the diet of owls (Strigiformes) in Slovakia], 67-80. In: Adamec M & Urban P (eds), Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VI. Zborník referátov z konferencie (1 0.-11 . 1 0. 2003) [Research and protection of mammals in Slovakia VI. Conference proceedings (October 1 0-11 , 2003)]. Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, 1 92. [In Slovak with English abstract] SA

[1582] Obuch J 2005: Význam štúdia potravnej ekológie sovy obycajnej (Strix aluco) pre poznanie diverzity lesných ekosystémov [Importance of tawny owl (Strix aluco) diet study for forest ecosystems understanding]. Dissertation thesis project, 27. [Depon. in Department of forest protection and game management, Faculty of forestry, Technical University, Zvolen]. [In Slovak] QP

[1583] Obuch J 2011 : Spatial and temporal diversity of the diet of the tawny owl (Strix aluco). Slovak Raptor Journal 5: 1-1 20. DOI: 1 0.2478/v1 02-62-01 2-0057-8. SA

[1584] Obuch J & Khaleghizadeh A 2011 : Spatial variation in the diet of the barn owl Tyto alba in Iran. Podoces 6(2): 1 03-11 6. SA

[1585] Pacenovský S & Chrašc P 2011 : Hniezdenie výrika lesného (Otus scops) v CHVÚ Senianske rybníky [Breeding of the scops owl (Otus scops) in „Senianske rybníky“ SPA]. Dravce a sovy 7(2): 1 0-11 . [In Slovak with English summary] SA

[1586] Pacenovský S & Šotnár K 201 2: Kuvicok vrabcí (Glaucidium passerinum) [Pygmy owl (Glaucidium passerinum)]. Dravce a sovy 8(1 ): 1 6. [In Slovak] RO

[1587] Polácek M 2009: Analýza potravy sovy lesnej (Strix aluco, Strigiformes) v mestských a prirodzených podmienkach [Tawny owl (Strix aluco, Strigiformes) diet analysis in urbanized and natural conditions]. Thesis, 59. [Depon. in Department of zoology, Faculty of natural sciences, Comenius University, Bratislava]. [In Slovak with English abstract] QP

[1588] Polácek M, Baláž M & Obuch J 201 2: Potrava sovy obycajnej (Strix aluco) v urbánnom a lesnom prostredí [Diet of the Tawny Owl (Strixaluco) in urban and forest environment]. Tichodroma 24: 29-39. [In Slovak with English abstract] SA

[1589] Považan R 2003: Naše prvé sovníky [Our first nest boxes for owls]. Vtácie správy 1 0(1 ): 20. [In Slovak] PA

[1590] Racková R 2009: Spolocenstvá drobných zemných cicavcov v potrave sov Ipelskej kotliny [Small mammlas communities in diet of owls in Ipelská kotlina Basin]. Thesis, 70 + appendices. [Depon. in Department of zoology, Faculty of natural sciences, Comenius University, Bratislava]. [In Slovak with English abstract] QP

[1591] Randík A 1 986: Výskum potravy sov [Research of owls’ diet], 1 41 . In: Anonymus (eds), Možnosti SZOPK pri ochrane fauny SSR. Metodicko- námetová prírucka c. 6 [Opportunities of SZOPK in fanuna protection in Slovakia. Methodological guide no. 6]. ÚV SZOPK, Bratislava, 201 . [In Slovak] RO

[1592] Roulin A & Dubey S 201 2: The occurrence of reptiles in barn owl diet in Europe. Bird Study 59: 504-508. DOI: 1 0.1 080/00063657.201 -2.731 035. SA

[1593] Sabadoš K & Sládek J 1 968: Príspevok k poznaniu potravy dravcov a sov v bažantnici pocas mimoriadne krutej zimy [On diet of raptors and owls in pheasantery in extraordinary cruel winter]. Biológia 23(5): 363-369. [In Slovak with Russian and German summaries] SA

[1594] Sárossy M 2004: Soví kurz [Course on owls]. Vtácie správy 11 (4): 1 6. [In Slovak] PA

[1595] Šipkovský I 201 2: Ako u nás kuviky vyhniezdili, alebo príbeh posledného známeho hniezdenia kuvika obycajného v dutine stromu na Slovensku [How the little owls successfully nested by us or the last known breeding of little owl in the tree hollow in Slovakia]. Dravce a sovy 8(2): 1 0-11 . [In Slovak with English summary] SA

[1596] Šotnár K 201 2: Výrik obycajný (Otus scops) [Scops owl (Otus scops)]. Dravce a sovy 8(1 ): 1 7. [In Slovak] SA

[1597] Šotnár K & Pacenovský S 2011 : Mapovanie sov (Strigiformes) v pohorí Velká Fatra v rokoch 201 0-2011 [Owl surwey (Strigiformes) in the „Velká Fatra“ Mts in 201 0-2011 ]. Dravce a sovy 7(2): 1 2-1 3. [In Slovak with English summary] SA

[1598] Šotnár K, Tulis F & Obuch J 201 2: Dlhodobé sledovanie potravy zimujúcich myšiarok ušatých (Asio otus, L. 1 758.) v Bojniciach (stredné Slovensko) [Long-term investigation of diet of wintering long-eared owls (Asio otus, L. 1 758.) in Bojnice (central Slovakia)], 1 91-1 92. In: Bryja J, Albrechtová J & Tkadlec E (eds), Zoologické dny Olomouc 201 2. Sborník abstraktu z konference 9.-1 0. února 201 2 [Zoological days Olomouc 201 2. Abstract proceedings from conference, February 9-1 0, 201 2]. Ústav biologie obratlovcu AV CR, Brno, 242. [In Slovak] CA

[1599] Tulis F, Slobodník R, Kaplan D & Šotnár K 2011 : Telemetria myšiarok ušatých na Hornej Nitre [Telemetry of the long-eared owls in „Horná Nitra“ region]. Dravce a sovy 7(2): 1 4-1 6. [In Slovak with English summary] SA

[1600] Tulis F, Šotnár K & Obuch J 201 2: Dlhodobé sledovanie zmien potravy zimujúcich myšiarok ušatých (Asio otus) [Long-term investigation of changes in diet ofwintering long-eared owls (Asio otus)], 1 77-1 78. In: Kubovcík V & Stašiov S (eds), Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 201 2", 1 8. Feriancove dni [Proceedings from congress "Zoology 201 2", 1 8th Ferianc days]. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 1 88. [In Slovak with abstract in English] CA

Slovak Raptor Journal

The Journal of Raptor Protection of Slovakia

Journal Information

CiteScore 2017: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.147
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.429

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 95 4
PDF Downloads 64 64 4