Drug interactions in patients at the Surgery Department of the Murska Sobota General Hospital

Open access

Interakcije med Zdravili pri Bolnikih na Kirurškem Oddelku Splošne Bolnišnice Murska Sobota

Izhodišče: Interakcije med zdravili lahko predstavljajo težave. V literaturi zasledimo, da se klinično pomembne interakcije med zdravili pojavijo pri 7 % bolnikov, če jemljejo od 6 do 10 zdravil. Če se število sočasno predpisanih zdravil povečuje, se povečata tudi število in verjetnost klinično pomembnih interakcij med zdravili, ki lahko vplivajo tako na neučinkovitost zdravljenja kot na neželene ali toksične učinke zdravil. Interakcije med zdravili razvrščamo glede na klinično pomembnost v pet skupin: tip A, tip B, tip C, tip D in tip X.

Namen: Osnovni namen raziskave je bil analizirati delež interakcij tipa C, D in X pri bolnikih, ki med zdravljenjem v bolnišnici prejemajo osem ali več zdravil hkrati, in ugotoviti, pri katerih bolnikih in kombinacijah zdravil so se izrazile klinično pomembne interakcije.

Metode: V raziskavo smo vključili 53 bolnikov, ki so bili hospitalizirani na Kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota v letih 2006-2009 in so prejemali osem ali več zdravil hkrati. Za vsakega bolnika smo izvedli farmakoterapijski pregled in s pomočjo programa Lexi-Comp OnlineTM pregledali terapijo z zdravili glede na interakcije med njimi. Analizirali smo delež predpisanih zdravil glede na ATC-klasifikacijo, delež interakcij tipa C, D in X ter ugotavljali, katere interakcije in kako so se pri bolnikih klinično izrazile.

Rezultati: Pri pregledu terapij smo med zdravili ugotovili 426 interakcij tipa C, 44 interakcij tipa D in eno interakcijo tipa X. Bolnikom je bilo predpisano 157 različnih učinkovin iz 11 različnih skupin po ATC-klasifikaciji. Iz anamneze ob sprejemu bolnika in pregleda farmakoterapije smo sklepali, da so se klinično pomembne interakcije izrazile pri 12 bolnikih (22,6 % vseh bolnikov).

Zaključek: Farmakoterapijski pregled je primerna metoda tako za identifikacijo posameznih interakcij med zdravili kot tudi za svetovanje pri prilagajanju oziroma zamenjavi farmakoterapije. Pri bolnikih, ki prejemajo osem ali več zdravil hkrati, bi se moral farmakoterapijski pregled, ki ga opravi klinični farmacevt, za zagotavljanje varne in učinkovite uporabe zdravil nujno uveljaviti na vseh bolnišničnih oddelkih.

Erjavec F, Budihna M. Medsebojno delovanje zdravil. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1981.

Krbavčič A. Fizikalna in kemična medsebojna delovanja zdravil. In: Simpozij Medsebojno delovanje zdravil. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 1986: 1-20.

Vrhovac B. et al. Farmakoterapijski priručnik. 5. izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2007.

Kozjek F, Mrhar A. Farmakokinetika medsebojnega delovanja zdravil. In: Simpozij Medsebojno delovanje zdravil. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 1986: 21-34.

Stockley I. Drug interactions. 5th ed. London: Pharmaceutical Press, 1999.

Smith J, Seidl L, Cluff L. Studies on the epidemiology of adverse drug reactions. Ann Intern Med 1969; 65: 629.

Delafuente J. Understanding and preventing drug interactions in elderly patients. Oncology/Hematology 2003; 48: 133-143.

Podatkovna baza Lexi-Comp Online, pridobljena iz spletne strani maja 2009: http://www.uptodate.com/online/content/drugInteraction.do

Register zdravil Republike Slovenije. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2009.

Baxter K. Stockley's drug interactions. London: Pharmaceutical Press, 2007.

Wright J, Howard Gray A, Goodey V. Clinical pharmacy. London: Pharmaceutical Press, 2006.

Greenstein B, Greenstein A. Concise clinical pharmacology. London: Pharmaceutical Press, 2007.

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

Journal Information

IMPACT FACTOR 2017: 0.620
5-year IMPACT FACTOR: 0.488CiteScore 2017: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.147
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.429

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 80 76 2
PDF Downloads 64 61 7