Tobacco and alcohol control activities in the Logatec Health Centre*

Open access

Obvladovanje Tobaka in Alkohola V Zdravstvenem Domu Logatec

Za preventivo na področju tobaka in alkohola so odločilnega pomena ukrepi na ravni družine in lokalne skupnosti. V članku so prikazane dejavnosti v Zdravstvenem domu Logatec ob takšnem razumevanju dejavnikov tveganja. Raziskava zajema pregled izsledkov nekaterih dejavnosti na področju tobaka in alkohola, posebej načrtovanih za preventivo v zadnjih treh letih. Potrjuje, da si za to vsaj nekoliko prizadevajo vse službe zdravstvenega doma: otroški in šolski dispanzerji ter ambulante družinske medicine, in sicer v okviru specifičnih preventivnih dejavnostih iz programa CINDI, v okviru posebnih dejavnosti za splošno populacijo in v okviru tistih, ki so oblikovane posebej za bolnike Centra za preventivo in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Koprivnikar H. Izpostavljenost tobačnemu dimu in kadilske navade polnoletne populacije RS v letih 2006 in 2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2009.

Inštitut za varovanje zdravja RS. Podatkovne zbirke — zdravstveni statistični podatki. Pridobljeno julija 2009 s spletne strani www.espad.org/espad-reports

Inštitut za varovanje zdravja RS. Podatkovne zbirke — zdravstveni statistični podatki. Pridobljeno 10. decembra 2009 s spletne strani http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=1823

Zdravstveni statistični letopis: Slovenija. 2006. Ljubljana, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; 2008: 83-120.

Stenbaka M, Leifman A, Romelsjo A. Mortality among abusers in Stockholm: a longitudinal study. Heroin Add Rel Clin Probl 2007; 9(3): 41-50.

Maremmani I, Shinderman MS. Alcohol, benzodiazepines and other drugs use in heroin addicts treated with methadone. Polyabuse or undermedication? Heroin Add Rel Clin Probl 1999; 1(2):7-13.

Ulmer A, Mueller M, Frietsch B. Dihyrdocodeine treatment of alcohol addicts with previous opiate addiction — Case report: Heroin Add Rel Clin Probl 2007; 9(2): 55-64.

Pacini M, Mellini A, Attilia ML, Ceccanti M, Maremmani I. Alcohol abuse in heroin addicts: an unfolding metabolic destiny. Heroin Add Rel Clin Probl 2005; 7(1): 31-8.

McLellan AT, Lewis DC, O'Brien CP, Kleber HD. Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance and outcomes evaluations. JAMA 2000; 284: 1689-95.

Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Pridobljeno julija 2009 s spletne strani www.mz.gov.si

Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa: WHO, Health and Welfare Canada, Canadian Public Health Association; 1986.

Strategija za preprečevanje kroničnih bolezni v Evropi. Dejavnosti na področju javnega zdravja: vizija CINDI. Ljubljana: CINDI Slovenija, 2006.

Victor HM, Batten J. Mojster motiviranja: skrivnosti navdihujočega vodenja. Bled: Vernar consulting; 1998.

Gabrijelčič J. Od kakovosti k odličnosti po poti organizacijskega razvoja. Novo mesto: Dolenjska založba, 1995: 88-93.

Čuk Rupnik J. Abstinenca od prepovedanih drog, alkohola in tobaka pri zdravljenju z metadonom. Zdrav Vestn 2008; 77:433-9.

CINDI Slovenija. Da, opuščam kajenje. Ljubljana: Zdravstveni dom Ljubljana, 2000.

Zaletel Kragelj L. Kajenje med odraslimi prebivalci Slovenije. Opustimo kajenje: Vita 2004; 5: 3-5.

Latkovič B, Čuk J, Guid N, Breznikar B, Stergar E, Bevc Stankovič M, Pucelj V. Spodbujajmo nekajenje! priročnik za učiteljica in učitelje v osnovnih šolah. Ljubljana: Društvo pljučnih bolnikov Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, 2000.

Žalar A. Ocena seznanjenosti prebivalcev Slovenije z dejavniki tveganja nastanka bolezni srca in žilja. Obzor Zdr N. 2009; 43(2): 95-101.

Odziv družbe na probleme alkohola in drugih drog. Priročnik za strokovnjake v osnovni zdravtveni dejavnosti z navodili za izvajalce. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 1995.

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

Journal Information

IMPACT FACTOR 2017: 0.620
5-year IMPACT FACTOR: 0.488CiteScore 2017: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.147
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.429

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 80 80 5
PDF Downloads 42 42 5