The effect of plant cover on the mechanical composition of eroded soil

Open access

The effect of plant cover on the mechanical composition of eroded soil

Water erosion causes migration of the finest soil particles and chemical compounds. The paper attempts to compare the mechanical composition of sediments susceptible to water erosion on the hillslopes with different cover crops. The research was conducted on the experimental plots in Puczniew. Its results showed that the composition of the sediment washed out from the fallow land significantly differed from that washed out from the plots with grass and barley crops. In the case of fallow land, soil particles were markedly larger. This might indicate the existence of a very hard mineral fraction.

ADAMIAK W. 2001: Analiza porównawcza różnych metod badania uziarnienia gruntów. (Comparison analysis of different methods of soil particles testing) Warszawa, Praca magisterska. MSc thesis SGGW.

BANASIK K., HEJDUK L. 2005: Badania granulometrii rumowiska unoszonego w małej rzece nizinnej. (Grain size distribution of suspended sediment in small lowland river) Acta Agrofizyka 5(2), 253-262 [Engl. summ.].

BEUSELINCK L., STEEGEN A., GOVERS G., NATCHERGAELE J., TAKKEN I., POESON J. 2000: Characteristics of sediment deposits formed by intense rainfall events in small catchments in the Belgian Loam Belt. Geomorphology. 32: 69-82.

BEUSELINCK L., GOVERS G., POESEN J., DEGRAER G., FROYEN L. 1998: Grain-size analysis by laser diffractometry: comparision with the sieve-pipette method. Catena. 32, 193-208.

DĘBICKI R., KLIMOWICZ Z., ZAGŁOBICKI W. 2002: Porównanie rozkładu granulometrycznego oznaczonego metodą areometryczną i laserową na przykładzie gleb lessowych (Comparison of grain size distribution tested by aerometric and laser metod - lessy soils case study). Acta Agrophysica, 56, 95-104 (Engl. summ.).

FRANKOWSKI Z., SMAGAŁA S. 2000: Przydatność metody laserowej w badaniach uziarnienia gruntów spoistych. (Usefulness of laser particle size in the cohesive soil). XII krajowa konferencja mechaniki gruntów i fundamentowania. "Problemy geotechniczne obszarów przymorskich". mat. konf. 163-171.

GOVERS G. 1985: Selectivity and transport capacity of thin flows in relation to rill erosion. Catena 12: 35-49.

JARY Z., BOGUCKYJ A., CISEK D., KIDA J. 2007: Zmiany klimatu zapisane w górnoplejstoceńskich sekwencji lessowoglebowych zachodniej części Ukrainy. (Climate change is recorded in the loess sequence gornoplejstoceńskich soil-western part of Ukraine). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin - Polonia, vol. LXII/8: 189-210 [Engl. summ.].

JÓZEFACIUK A., JÓZEFACIUK Cz. 1996: Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. [Mechanism and methodological suggestions for investigation erosion processes]. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska w Warszawie (Engl. summ.).

PROCHAL P. 1984: Melioracje przeciwerozyjne. (Soil erosion contro) Wykłady. Kraków, Akademia Rolnicza w Krakowie.

REJMAN J. 2006: Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych. (Effect of water and tillage erosion on transformation of soils and loess slopes) Acta Agrophysica, 136, s. 50-70 [Engl. summ.].

RAWLE A. 1997: The basic principles of particle size analysis. Malvern Instruments Ltd., Malvern, Wielka Brytania.

SMOLSKA E. 2008: Badania sedymentologiczne współczesnych osadów deluwialnych i ich znaczenie w ocenie dynamiki procesów erozji gleby na przykładzie Pojezierza Suwalskiego. (Assesment of soil erosion processes based on sedimentological analyses of contemporary deluvial sediments on the example of the Suwałki Lakeland). Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ SGGW, 40: 202-212 [Engl. summ.].

SLATTERY M. C., BURT T. P. 1997: Particle size characteristics of suspended sediment in hillslope runoff and stream flow. Earth Surf. Process. Landforms 22: 705-719.

SZEWRAŃSKI Sz. 2009: Rozbryzg jako forma erozji wodnej gleb lessowych. (Raindrop splash as the form of loess soils erosion) Wyd. Uniw. Przyrod. Wrocław. Mon. LXXVIII. p. 89-92 [Engl. summ.].

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation

The Journal of Warsaw University of Life Sciences

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 106 81 10
PDF Downloads 61 50 9