ENGINEERING-GEOLOGICAL MAPS OF GEOLOGICAL FACTORS OF THE ENVIRONMENT IN SLOVAKIA

Open access

Abstract

In recent years, we have witnessed very frequent natural disasters such as earthquakes, floods, landslides, storms and similar. In most cases, disasters are caused by geological factors, especially geobarriers. Geobarriers threaten the life and works of man or reduce the effectiveness of the construction and operation of technical works, or harm the environment by negative anthropogenic influences. An important task in assessing the technical and environmental aspects of particular engineering activity is to assess the impact of constructions on the production and protection of the environment. The important part of the environment is the geological environment. In this paper, we give an overview of geological factors of the environment and the way how they are illustrated in the engineering-geological maps made in Slovakia.

[1] Act on Environment, No. 17/1992 (http://jaspi.justice.gov.sk)

[2] BALIAK F., Mapy svahových porúch ako pomôcka pri znaleckej činnosti, Almanách znalca, Roč. 8, č. 3/2009, SvF STU Bratislava, 2009, 24-27.

[3] BALIAK F., MALGOT J., Geologické faktory urbanistickej výstavby, [in:] K. KATTOŠ (ed.), Infraštrukturálne a technické hľadiská v priestorovom plánovaní, ROAD, Bratislava, 2000, 21-53.

[4] KLUKANOVÁ A., SPIŠÁK Z., PETRO Ľ., KOVÁČIK M., Smernica na zostavenie inžinierskogeologických máp geofaktorov životného prostredia v mierke 1:50.000, Manuscriptum, archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1995, p. 20.

[5] MALGOT J., BALIAK F., ABRAHM P., SOLČIANSKY R., KOPECKÝ M., Mapa stability svahov, list 26-43 Liptovský Mikuláš, [in:] J. Šimeková, T. Martinčeková, P. Abrahám, T. Gejdoš, A. Grenčíkova, D. Grman, M. Hrašna, D. Jadroň, A. Záthurecký, E. Kotrčová, P. Liščák, J. Malgot, M. Masný, M. Mokrá, Ľ. Petro, E. Polaščinová, R. Solčiansky, M. Kopecký, E. Žabková, D. Wanieková, Atlas máp stability svahov SR v M = 1:50000, INGEO-IGHP, Žilina, 2006

[6] MATULA M., Geológia v územnom plánovaní a výstavbe, Vydavateľstvo Príroda a.s., Bratislava, 1995, p. 224.

[7] PETRO Ľ., FRANKOVSKÁ J., MATYS M., WAGNER P., BEDNÁRIK M., GRÜNNER K., HOLZER R., HRAŠNA M., HULLA J., JÁNOVÁ V., KOVÁČIK M., KOVÁČIKOVÁ M., LIŠČÁK P., MODLITBA I., ONDRÁŠIK M., ONDRÁŠIK R., PAUDITŠ P., SLIVOVSKÝ M., VLČKO J., Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2008, p. 465.

[8] PRAMUKA S., CICMANOVÁ S., ČURLÍK J., KLUKANOVÁ A., LANC J., LUČIVJANSKÝ L., NAGY A., OLEŠÁK S., ŠEFČÍK P., VOJEK R., Mapa významných geologických faktorov severovýchodnej časti okresu Levice v mierke 1:50000, Záverečná správa geologickej úlohy, Geofond ŠGÚDŠ, Bratislava, 2006, p. 58.

Studia Geotechnica et Mechanica

The Journal of Wrocław University of Science and Technology and AGH University of Science and Technology

Journal Information

CiteScore 2017: 0.14

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.131
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.448

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 91 91 6
PDF Downloads 32 32 3