Zmienność wyników sportowych w pływaniu mężczyzn z niepełnosprawnością narządu ruchu na Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 2000 – 2012/ Variability of sports results in men’s with locomotor disabilities swimming during the Paralympic Games in the years 2000 – 2012

Open access

Streszczenie

Wstęp: Pływanie jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu uprawianych przez osoby niepełnosprawne, o czym może świadczyć wzrastająca liczba uczestnikow podczas kolejnych Igrzysk Paraolimpijskich (IP). Jednym ze sposobow oceny poziomu sportowego w danej dyscyplinie jest analiza wynikow z zawodow najwyższej rangi. Stąd celem pracy było porownanie wynikow sportowych, uzyskanych przez mężczyzn z niepełnosprawnością narządu ruchu w pływaniu w danej klasie startowej (1-10) na IP w latach 2000-2012.

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki uzyskane przez mężczyzn z niepełnosprawnością narządu ruchu w pływaniu wszystkimi stylami, na wszystkich dystansach rozgrywanych podczas IP w latach 2000-2012. Do oceny istotności rożnic pomiędzy wynikami uzyskanymi przez zawodnikow wykorzystano test U Manna Whitney’a. Przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki: Zaobserwowano istotne statystycznie rożnice w poziomie (wzrost) uzyskiwanych wynikow we wszystkich klasach startowych w każdym ze stylow na rozgrywanych dystansach podczas kolejnych IP. Na przestrzeni 8 i 12 lat niemal wszystkie rożnice były istotne statystycznie. Taki kierunek zmian był najbardziej widoczny w przypadku zawodnikow z wyższych klas startowych (6-10).

Wnioski: Na podstawie analizy rezultatow pracy zaobserwowano wzrost poziomu wynikow uzyskiwanych przez mężczyzn z niepełnosprawnością narządu ruchu w pływaniu. Może to świadczyć o dużym zainteresowaniu tą formą ruchu wśrod osob niepełnosprawnych, szczegolnie z mniejszym deficytem funkcjonalnym. Powinno się zwrocić uwagę na zwiększenie udziału w rywalizacji zawodnikow niskich klas startowych (1-5).

1. Błach W, Sterkowicz S. Tendencje rozwojowe judo kobiet w świetle rezultatow walk na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie i Atlancie. Zeszyty Naukowe AWF Krakow 2001;(83):73-78.

2. Bora P. Analiza wynikow w skokach lekkoatletycznych na Mistrzostwach Świata (lata 1983-1993). Trening 1995;(3):171-180.

3. Sikora D. Kobiety na igrzyskach olimpijskich 1992-2004. In: Kuder A, Perkowski K, Śledziewski D, editors. Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. 2005(2).p.25-30.

4. Bora P, Ozimek M, Staszkiewicz R, Mleczko A. Analiza wynikow sportowych w skokach lekkoatletycznych na ogolnopolskich olimpiadach młodzieży w latach 1995-2005. In: Kuder A, Perkowski K, Śledziewski D, editors. Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. 2005(2).p.142-145.

5. Fulton S K, Pyne D, Hopkins W, Burkett B. Variability and progression in competitive performance of Paralympic swimmers. J Sports Sci 2009;27(5):535-539.

6. Gwiździńska M. Dynamika rozwoju wynikow w rzutach lekkoatletycznych w Polsce i na świecie w latach 1979-1994. Sport Wyczynowy 1997;(9-10):19-24.

7. Heazlewood T. Prediction versus reality: the use of mathematical models to predict elite performance in swimming and athletics at the Olympic games, J Sports Sci Med 2006;5(4):541-547.

8. Karpiński R. Pływanie w Polsce w latach 1981-1996 - ocena poziomu i prognoza wynikow na rok 2000 (styl dowolny, grzbietowy). Rocznik Naukowy AWF Katowice 1998;(26):107-124.

9. Kosmol A. Pływanie na Igrzyskach w Atlancie i Barcelonie. Sport Wyczynowy 1997;(7-8):9-24.

10. Kudelski W. Rozwoj wynikow w biegu na 800m kobiet w Polsce w latach 1978-1998. Rocznik Naukowy ZWWF Biała Podlaska 2003;(10):249-259.

11. Kuraś Z. Analiza trendow rozwojowych w biegach narciarskich na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich w latach 1956-1995. Wych Fiz Sport 1998;42(2):93-116.

12. Ozimek M, Bora P, Staszkiewicz R, Jurczak A. Analiza wynikow sportowych w rzutach lekkoatletycznych na ogolnopolskich olimpiadach młodzieży w latach 1995-2005. In: Kuder A, Perkowski K, Śledziewski D, editors. Proces doskonalenia treningu i walki sportowej; 2005(2).p.139-142.

13. Kosmol A, Stanek E. Rozwoj konkurencji alpejskich na igrzyskach paraolimpijskich w latach 1992-1998. Zeszyty Naukowe AWF Krakow 2001;(84):299-307.

14. Seidel W, Bolach B, Kachnikiewicz J, Walowska J. Analiza wynikow sportowych uzyskiwanych przez niepełnosprawnych pływakow na Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 1992-2008 In: Bolach E, Migasiewicz J, Popowczak M, Rokita A, editors. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu; 2012.(39).p.84-89.

15. Kosmol A, Pyrżak K. Wpływ klasyfikacji na rozwoj wynikow w pływaniu mężczyzn na Igrzyskach Paraolimpijskich 1992, 1996, 2000. In: Sozański H, Perkowski K, Śledziewski D, editors. Trening sportowy na przełomie wiekow. Wspołczesny sport olimpijski i sport dla wszystkich. Warszawa: AWF; 2002.p.266-271.

16. Molik B, Rutkowska I, Gruszczyński K. Wyniki w rzucie dyskiem oraz pchnięciu kulą mężczyzn podczas igrzysk paraolimpijskich jako kryteria oceny systemu klasyfikacji zawodnikow. In: Kuder A, Perkowski K, Śledziewski D. editors. Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. Warszawa: AWF; 2006(3).p.223-228.

17. Gruszczyński K, Bicka A, Rutkowska I, Analiza rozwoju wynikow sportowych niewidomych kobiet i mężczyzn w lekkoatletyce, na Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 1988-2000. In: Sozański H, editor. Trening sportowy na przełomie wiekow. Warszawa: AWF; 2000.p.191-196.

18. http://www.paralympic.org/results/historical (16.06.2014)

19. http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/classification (10.09.2014)

20. Kosmol A, Rowińska E. Wpływ zmian w klasyfikacji w lekkiej atletyce osob niepełnosprawnych w latach 1988 - 1996 na wyniki sportowe. Wych Fiz Sport 2000;44(3):21-36.

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 198 198 13
PDF Downloads 83 83 6