Niepełnosprawność w zmieniającej się kulturze / Disability in the face of the ongoing cultural changes

Open access

Streszczenie

W prezentowanym opracowaniu podjęto analizę poglądow i postaw wobec niepełnosprawności na przestrzeni dziejow cywilizacji zachodniej. Wskazano także na pewne uproszczenia, a nierzadko przekłamania, ktore pojawiały się w opisie analizowanej rzeczywistości, głownie pod wpływem pewnych ideologii. W części drugiej opracowania poddano analizie ewolucję pedagogiki specjalnej, ukazując uwarunkowania tegoż rozwoju, a także zmieniającą się - w związku z tym - sytuację człowieka słabego. W części tej przedstawiono także zagrożenia zdrowia i rozwoju człowieka, jakie niesie wspołczesna kultura, zwłaszcza dla człowieka słabego. W końcowej, trzeciej części opracowania przedstawiono propozycje działań edukacyjnych, ktore w konsekwencji mogą doprowadzić do właściwych (dobrych) zmian społecznych, poprawiających trudną sytuację i relacje osob słabych.

1. Mauersberg S. (red) Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. PWN, Warszawa, 1990.

2. Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych. W trosce o życie. Dokumenty Kościoła , Biblos, Warszawa, 1998, 342.

3. Krause A, Wspołczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Krakow 2010,18 .

4. Tromin A. Panie abym przejrzał. Ślepota i niewidomi w Biblii, KUL, Lublin, 1997,54.

5. Możdżeń S. Historia wychowania. Wybor źrodeł. cz. I. Starożytność. Wyd. Ped. ZNP. Kielce 1996.

6. Tomasik E. Materiały do dziejow opieki nad społecznie niedostosowanymi. WSiP, Warszawa 1976, 10-12.

7. Morawski A. Sofokles, Edyp Krol, . Krakow 2002.

8. Kumor B. Historia Kościoła. cz. II, KUL; Lublin 2003.

9. Geremek B. Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia. Czytelnik Warszawa 1989.

10. Modrzewski AF. O poprawie Rzeczypospolitej, Ossolineum. Warszawa 1976.

11. Komeński JA. Wielka dydaktyka, Ossolineum, Wrocław 1956.

12. Śniadecki J. O fizycznym wychowaniu dzieci [ze wstępem Macieja Demela]. AWF Krakow; 1990.

13. Speck O. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. GWP, Gdańsk 2005, 144.

14. Rousseau JJ. Emil czyli o wychowaniu, .t.I, Wrocław 1955,33.

15. Grodecka E. Historia niewidomych polskich w zarysie. Wyd. Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1996.

16. Wyczesany J. Oligofrenopedagogika. Impuls, Warszawa 1996,173-180.

17. Balcerek M. Rozwoj wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Zarys historyczny, WSiP. Warszawa 1981.

18. Gasik W. Rozwoj pedagogiki i pedagogiki specjalnej w XIX i początkach XX wieku, (w:) Mauersberg S. (red), 102 .PWN Warszawa 1990.

19. Vanier J. Wspolnota. Wybor pism, Michalineum, Warszawa 1985, 159.

20. Kozielecki J. Koniec wieku nieodpowiedzialności , PWN, Warszawa 1995.

21. Charaktery 2009, 12, 13.

22. Fukuyama F. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Impuls. Krakow 2004.

23. Jan Paweł II. Przemowienie do młodzieży, Gniezno 3 czerwca 1979, (w:) Tenże , Pielgrzymki do Ojczyzny, Krakow 1999,41.

24. Krąpiec A. Rozważania o wychowaniu, KUL; Lublin 2010.

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 166 166 21
PDF Downloads 74 74 11