Wczesne wyniki leczenia zachowawczego pacjentki z progresywną skoliozą idiopatyczną – opis przypadku / Early results of conservative treatment of patient with progressive idiopathic scoliosis – a case study

Open access

Streszczenie

Wstęp: Zgodnie z wytycznymi Towarzystwa SOSORT, w leczeniu zachowawczym skoliozy idiopatycznej (SI) stosuje się fizjoterapię oraz leczenie gorsetowe, a jego głownym celem jest zapobieganie progresji skrzywienia i poprawa estetyki sylwetki. Celem pracy jest przedstawienie wynikow leczenia zachowawczego 12-letniej dziewczynki z progresywną skoliozą idiopatyczną.

Opis przypadku: Diagnostykę fizjoterapeutyczną przeprowadzono po raz pierwszy w marcu 2010 roku z powodu zaobserwowanej przez matkę asymetrii ustawienia łopatek. Pacjentkę skierowano do poradni ortopedycznej w celu dalszej diagnostyki. W badaniu radiologicznym stwierdzono: prawostronne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th6-Th11, 30°) oraz lewostronne w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L4, 30°), test Rissera (0). Zalecono leczenie gorsetem Cheneau (23 godz./dobę) oraz intensywną fizjoterapię. Na podstawie wywiadu z rodzicami dziewczynki ustalono, że zalecenia dotyczące noszenia gorsetu i ćwiczeń nie były w domu przestrzegane. Kontrolne zdjęcie rentgenowskie wykonane we wrześniu 2010 roku wykazało progresję prawostronnego skrzywienia w odcinku piersiowym (Th6-Th11, 36°). Zalecono zwiększenie systematyczności noszenia gorsetu i wykonywania ćwiczeń. Zdjęcie rentgenowskie wykonane w czerwcu 2011 roku wykazało zmniejszenie wartości kątowych skrzywienia: Th6-Th11, 18° oraz Th11-L4, 14°. Test Rissera określono na (1). Wystąpienie pierwszej miesiączki odnotowano w listopadzie 2011 roku. Pacjentka kontynuowała leczenie gorsetem i fizjoterapią. We wrześniu 2013 roku wykonano kontrolne zdjęcie rentgenowskie (Th5-Th11, 15°, Th11-L4, 11°). Test Rissera określono na (4). Zalecono zakończenie leczenia gorsetem oraz kontynuację fizjoterapii w celu poprawy estetyki sylwetki.

Podsumowanie i wnioski: Leczenie zachowawcze (gorset i fizjoterapia) może prowadzić do zmniejszenia wielkości kątowej skrzywienia u dzieci z progresywną SI.

1. Negrini S, Wulisa AG, Aulisa L, Circo AB, de Mauroy JC, Durmała J, et al. 2011 SOSORT giudelines: Orthopaedic and Regabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012;7:3.

2. Kotwicki T, Durmała J, Czaprowski D, Głowacki M, Kołban M, Snela S, et al. Conservative management of idiopathic scoliosis - guidelines based on SOSORT 2006 Consensus. Ortop Traumatol Rehabil 2009;11(5):379-95.

3. Grivas TB, Vasiliadis E, Mouzakis V, Mihas C, Koufopoulos G. Association between adolescent idiopathic scoliosis prevalence and age at menarche in different geographic latitudes. Scoliosis 2006;1:9.

4. Tan KJ. Factors associated with spinal deformity progression in adolescent idiopathic scoliosis. Pediatric Health 2009;3(5):445-9.

5. Tan KJ, Moe MM, Vaithinathan R, Wong HK. Curve Progression in Idiopathic Scoliosis Follow-up Study to Skeletal Maturity. Spine 2009;34(7):697-700.

6. Eskalada F, Marco E, Duarte E, Ma Muniesa J, Boza R, Tejero M, et al. Assessment of angle velocity in girls with adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis 2009; 4: 20.

7. Bunnell WP: The natural history of idiopathic scoliosis before skeletal maturity. Spine 1986;11(8):773-6.

8. Weinstein SL, Ponseti IV. Curve progression in idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am 1983;65(4): 447-55.

9. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Maruyama T, Rigo M, Weiss HR, et al. Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis 2006;1:4.

10. Weiss HR, Negrini S, Hawes M, Rigo M, Kotwicki T, Grivas TB, et al. Physical Exercises in the Treatment of Idiopathic Scoliosis at Risk of race treatment - SOSORT Consensus paper 2005. Scoliosis 2006;1:6.

11. Hawes MC. The use of exercises in the treatment of scoliosis: an evidence-based critical review of the literature. Pediatr Rehabil 2003;6:171-82.

12. Mordecai SC., Dabke HV. Efficacy of exercise therapy for the treatment of adolescent idiopathic scoliosis: a review of the literature. Eur Spine J 2012;21:382-9.

13. Weiss HR. Rehabilitation of adolescent patients with scoliosis - what do we know? A review of the literature. Pediatr Rehabil 2003;6:183-94.

14. Negrini A, Fusco C, Minozzi S, Atanasio S, Zaina F, Romano M. Exercises reduce the progression rate of adolescent scoliosis: result of a comprehensive systematic review of the literature. Disabil Rehabil 2008;30(10):772-85.

15. Fusco C, Zaina F, Atanasio S, Romano M, Negrini A, Negrini S. Physical exercises in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis: an updated systematic review. Physiother Theory Pract 2011;27(1):80-114.

16. Czaprowski D. Rola i miejsce fizjoterapii w procesie leczenia dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną cz. I. Medical Tribune 2013;2:28-9.

17. Leszczewska J, Czaprowski D, Pawłowska P, Kolwicz A, Kotwicki T. Evaluation of the stress level of children with idiopathic scoliosis in relation to the method of treatment and parameters of the deformity. The Scientific World Journal 2012; ID 538409, doi:10.1100/2012/538409.

18. Weiss H. Scoliosis related pain in adults - treatment influences. Eur J Phys Med Rehab 1993;3:91-4.

19. Czaprowski D, Kotwicki T, Durmała J, Stoliński Ł. Fizjoterapia w leczeniu skoliozy idiopatycznej - aktualne rekomendacje oparte o zalecenia SOSORT 2011 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Post Rehab 2014;1:23-9.

20. Kotwicki T, Frydryk K, Lorkowska M, Krawczyński A, Szulc A. Powtarzalność i zgodność pomiaru rotacji tułowia skoliometrem Bunnella u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.\ Fizjot Pol 2006;6:111-116.

21. Rigo M. 3D correction of trunk deformity in patients with idiopathic scoliosis using Cheneau brace. In: Research into spinal deformities 2 I.A.F. Stokes. Amsterdam: IOS Press; 1999.p.362-5.

22. Aulisa AG, Guzzanti V, Galli M, Perisano C, Falciglia F, Aulisa L. Treatment of thoraco-lumbar curves in adolescent females affected by idiopathic scoliosis with progressive action short brace (PASB): assessment ofresults according to the SRS committee on bracing and non operative management standardization criteria. Scoliosis 2009;4:21.

23. Negrini S, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, Zaina F, Chockalingam N, Grivas TB, et al. Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. Spine 2010;35(13):1285-93.

24. Lange JE, Steen H, Ginderson R, Brox JI. Long-term results after Boston brace treatment in late-onset juvenile and adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis 2011;6:18.

25. Negrini S, Negrini F, Fusco C, Zaina F. Idiopathic scoliosis patients with curves more than 45 Cobb degrees refusing surgery can be effectively treated through bracinh with curve improvements. Spine J 2011;11(5):369-80.

26. Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB. Effects of bracing in idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012;7(1):3.

27. Lou E, Hill D, Raso J. Brace treatment for adolescent idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform 2008;135:265-73.

28. Rigo M. Radiological and cosmetic improvement 2 years after brace weaning - a case report. Pediatr Rehabil 2003;6:195-9.

29. Coillard C, Circo AB, Rivard CH. SpineCor treatment for Juvenile Idiopathic Scoliosis: SOSORT award 2010 winner. Scoliosis 2010;5:25.

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 150 150 16
PDF Downloads 137 137 28