The Influence of Physical Activity on Physiotherapy Effects After Abdominal Surgery in Elderly People

Open access

Streszczenie

Wstęp: Podeszły wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób jelita grubego wymagających leczenia chirurgicznego. Celem fizjoterapii po dużych operacjach brzusznych jest zapobieganie powikłaniom i redukowanie ograniczeń funkcjonalnych. Celem badania było określenie związku pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a stanem funkcjonalnym i sprawnością wentylacyjną płuc we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Materiał i metody: 34 pacjentów zakwalifikowanych do planowej dużej operacji brzusznej w wieku 65+ przydzielono losowo do grupy usprawnianej metodą z wykorzystaniem elementów koncepcji PNF lub grupy usprawnianej tradycyjnie. Spirometrię natężoną (FVC, FEV1, PEF) i testy funkcjonalne (prędkość chodu, wstań i idź) wykonywano przed operacją i w czwartej dobie po operacji. Analizowano poziom aktywności fizycznej, wiek, płeć, BMI oraz poziom pooperacyjnej samodzielności (SAP). Do analizy wyników zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa, test t-Studenta dla prób zależnych oraz analizy korelacji r-Pearsona. Przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki: W teście prędkości oraz wstań i idź nastąpiło wydłużenie czasu wykonania po operacji w porównaniu do poziomu przed operacją. W FVC %, FEV1 %, PEF % nastąpił spadek wartości. W grupie osób z wysoką aktywnością nie odnotowano istotnych statystycznie zmian wartości dla tych pomiarów. Osoby o wysokim poziomie aktywności miały istotnie wyższy wynik na skali SAP niż osoby o średnim lub niskim poziomie aktywności.

Wnioski: Duże operacje brzuszne w istotny sposób pogarszają funkcję wentylacyjną płuc oraz sprawność i prędkość chodu chorych po 65 roku życia, we wczesnym okresie pooperacyjnym. Wysoka przedoperacyjna aktywność fizyczna starszych pacjentów zakwalifikowanych do dużych operacji brzusznych, korzystnie wpływa na funkcję wentylacyjną płuc oraz poziom pooperacyjnej samodzielności, sprawności i niezależności w chodzie w okresie szpitalnym.

1. Waligórska M, Brustman A, Kostrzewa Z. Prognoza ludności na lata 2008-2035. Warszawa: Departament Badań Demograficznych GUS,2009.

2. Orimo H, Ito H, Suzuki T. Reviewing the definition of “elderly”. Geriatrics & Gerontology International 2006; 6(3): 149-58.

3. Lampinen P, Heikkinen RL, Kauppinen M. Activity as a predictor of mental well-being among older adults. Aging & Mental Health 2006; 10: 454-66.

4. Warburton DE, Nicol CW, Bredni SS. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006; 174(6): 801-9.

5. Chipperfield JG. Everyday physical activity as a predictor of latelife mortality. The Gerontologist 2008; 48: 349-57.

6. Oleński J. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Warszawa: Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, 2009.

7. Kamiński P. Rak jelita grubego u chorych w podeszłym wieku - leczenie chirurgiczne. Postępy Nauk Medycznych 2008; 11: 740-5.

8. Binda A, Kamiński P. Leczenie chirurgiczne powikłań choroby uchyłkowej jelita grubego - doświadczenia własne. Post N Med 2009; 3: 195-203.

9. Elder K, Lashner BA, Solaiman F. Clinical approach to colonic ischemia. Cleveland Clinic Journal of Medicine 2009; 76(7): 401-9.

10. Yoo PS, Mulkeen AL, Frattini JC. Assessing risk factors for adverse outcomes in emergent colorectal surgery. Surgical Oncology 2006; 15: 85-9.

11. Czyżewski P, Szczepkowski M, Domaniecki J. Rola fizjoterapii w strategii wczesnego uruchamiania(Fast Track Surgery) po operacjach jelita grubego. Proktologia 2009; 2(10): 117-23.

12. Woźniewski M, Kołodziej J. Rehabilitacja w chirurgii. Warszawa: PZWL, 2006.

13. Schwenk W, Neudecker J, Raue W. “Fast-track” rehabilitation after rectal cancer resection. Int J Colorectal Dis 2006; 21(6): 547-53.

14. Basse L, Thorbol J, Kehlet H. Colonic surgery with accelerated rehabilitation or conventional care. Dis Colon Rectum 2004; 47: 271-8.

15. Lawrence V.A., H azuda H .P., C ornell J.E., i wsp. F unctional independence after major abdominal surgery in the elderly. J Am Coll Surg 2004; 199: 762-72.

16. Kaba A, Detroz BJ, Laurent SR. Acute rehabilitation program after laparoscopic colectomy using intravenous lidocaine. Acta Chir Belg 2005; 105: 53-8.

17. Dronkers JJ ,Lamberts H. Preoperative therapeutic programme for elderly patients scheduled for elective abdominal oncological surgery: a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil 2010; 24: 614-22.

18. Ribeiro S, Gastaldi AC, Fernandes C. The effect of respiratory kinesiotherapy in patients undergoing upper abdominal surgery. Einstein 2008; 6(2): 166-9.

19. Matsuo M, Nagasawa J, Yoshino A. Effects of activity participation of the elderly on quality of life. Yonago Acta Medica 2003; 46: 17-24.

20. Slattery ML Physical activity and colorectal cancer. Sports Medicine 2004; 34(4): 239-52.

21. Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Holmes MD. Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis. Journal of Clinical Oncology 2006; 24(22): 3527-34.

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 153 153 19
PDF Downloads 55 55 13