Touch In Professional Practice – View Of Physiotherapists

Open access

Streszczenie

Wstęp: Dotyk obecny jest w każdym obszarze życia człowieka. Za jego pośrednictwem ludzie odbierają i poznają otaczający ich świat, komunikują emocje i tworzą silne więzi. Dotyk jest istotnym elementem każdej relacji, a szczególnie relacji fizjoterapeuta - pacjent, gdyż jest on jednym z podstawowych narzędzi, jakimi fizjoterapeuta posługuje się w pracy na co dzień.

Celem niniejszych pilotażowych badań była próba oceny, jak fizjoterapeuci postrzegają dotyk i czy wykorzystują w praktyce wskazówki dotyczące warunków i sposobu jego stosowania.

Materiał i metody: Badaniem objęto 80 losowo wybranych fizjoterapeutów (39K/41M). Średni wiek badanych 30,36 lat (SD 6,62), a średni staż pracy 6,62 lat (SD 5,05). Posłużono się autorską ankietą (28 pytań), dotyczącą 3 obszarów: postaw fizjoterapeutów wobec dotyku, psychologicznych aspektów dotyku oraz warunków zapewniających jego właściwy komfort.

Wyniki: Uzyskane odpowiedzi wskazują, iż badani fizjoterapeuci traktują dotyk głównie jako techniczne narzędzie do zbierania informacji i prowadzenia terapii. Respondenci są świadomi tego, iż dotyk wpływa na ciało i psychikę pacjenta, oraz że jest to akt dwukierunkowy fizjoterapeuta <=> pacjent. Większość badanych nie doświadcza żadnych emocji, dotykając pacjenta. Badani utrzymują, iż stosują w praktyce zalecenia związane z poszanowaniem prawa pacjenta do autonomii, intymności, informacji oraz zachowaniem właściwej dbałości o higienę, komfort i bezpieczeństwo pacjenta w trakcie prowadzonego zabiegu.

Wnioski: Uzyskane dane pozwalają sądzić, iż badani postrzegają dotyk w sposób bardzo techniczny, zaniedbując jednocześnie jego wymiar psychospołeczny. Badani znają i przestrzegają w praktyce zaleceń dotyczących warunków oraz sposobu stosowania dotyku

1. Knapp ML, Hall J. Komunikacja niewerbalna w interakcja międzyludzkich. Wrocław: Astrum; 1997.

2. Schneider C. Körpersprache als Ausdruck psychosomatischen Geschehens. Krankengymnastik 2002; 6: 940-946.

3. Stangierska I, Horst - Sikorska W. Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej 2007; 1 (1): 58-68.

4. Hoos - Leistner H. Gesprächsführung für Physiotherapeuten. Stuttgart: Thieme; 2008.

5. Wilda-Kiesel A. Die Kommunikation zwischen Therapeut und Patient. Krankengymnastik 2003; 3: 394-400.

6. Myerscough PR, Ford M. Jak rozmawiać z pacjentem. Gdańsk: GWP; 2002.

7. Kellnhauser E, Schewior-Popp S. Ausländische Patienten besser verstehen. Stuttgart: Thieme; 1999.

8. Hall E. Ukryty wymiar. Warszawa: Muza SA; 2001.

9. Drimalla-Schlieszus H. Empathie und Abgrenzung - Inhalte der Physiotherapieausbildung. Krankengymnastik 2002; 4: 13-22.

10. Schneider C. Patientenbindung durch Kommunikation. Weichen stellen im Erstgespräch. Physiopraxis 2003; 3: 42-45.

11. Mc Rae R. Kliniczne Badanie Ortopedyczne. Wrocław: Urban&Partner; 2006.

12. Walaszek R, Kasperczyk T, Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Kraków: Biosport; 2007.

13. Kysely H. Schmerzkrankheit - Schmerzstörung: Indikation für Integrative Bewegungs- und Physiotherapie (Teil I). Krankengymnastik 2002; 1: 57-43.

14. Janson E. Sich begegnen in der Therapie - Innere Haltung u nd I ntensität d er B egegnung. K rankengymnastik 2005; 4: 722-727.

15. Reumont A. Wer berührt wen in der Therapie. Krankengymnastik 2003; 12: 2156-2164.

16. Weber KG. Grundlagen einer somatopsychischen Interpretation von Techniken der Körperarbeit. Krankengymnastik 2002; 1: 48-55.

17. Besuden F. Berühren und Berührt - Werden in der Therapie. Krankengymnastik 2003; 12: 2122-2130.

18. Weber KG. Berühren - Übergänge vom strukturellen zum energetischen Arbeiten. Krankengymnastik 2003; 12: 2150-2155.

19. Karcher S. Übergänge von der primär funktionell ausgerichteten Behandlungsebene der PT zur körperpsychotherapeutischen Ebene am Beispiel der Arbeit mit Menschen, die Folter überlebt haben. Krankengymnastik 2000; 10: 1691-1700.

20. Schneider C. Die Bedeutung von Kommunikation für Physiotherapeuten. Krankengymnastik 2000; 7: 1169-1174.

21. Rose A. Kommunikation in PT. Die richtigen Worte finden. Physiopraxis 2005; 5: 48-50.

22. Szawarski Z. Godność człowieka rehabilitowanego. Post Rehab 2000; 4: 77-84.

23. Bevis N. Berührung und Gefühl in der manuellen Therapie. Bern: Huber Hans; 2001.

24. Niethammer U. Stille Zwiesprache mit dem Körper - Berührung aus Sicht der Feldenkrais Methode. Krankengymnastik 2003; 12: 2134-2141.

25. Karcher S. Grenzen des Körperdialogs. Krankengymnastik 2000; 1: 65-71.

26. Schweizer M. Berühren und Lösen bei Schaarschuch. Krankengymnastik 2003; 12: 2142-2149.

27. Pötz H, Dörrscheidt W. Umgang mit schwierigen Patienten. Die Macht der Psyche. Physiopraxis 2006; 2: 48-51.

28. Zuber V. Nonverbale Kommunikation in der Physiotherapie. Basis für das Vertrauen im Behandlungsprozess. Krankengymnastik 2008; 6: 683-686.

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 188 188 13
PDF Downloads 84 84 2