Financial Risk Management

Open access

Abstract

This paper analyses financial risk management at the Ministry of Defence of the Slovak Republic. In its first part, the author defines the basic terms related to risk management, explains the negative consequences of risks and points to the importance of financial risk management. The second part of the paper is concerned with the risk management process at the Ministry of Defence of the Slovak Republic relating to financial management.

Belan, Ľ., & Mišík, J. (2016). Manažérstvo bezpečnostného rizika, Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 134.

Ministry of Defense of the Slovak Republic. (2017). Directive of the Ministry of Defense of the Slovak Republic no. 7/2017 on risk management in the field of financial management, Bratislava: Author.

Morong, S. (2012). Limity obranných zdrojov Slovenskej republiky a kolektívna bezpečnosť, Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 318-327.

Oláh, M., & Šidelský, Ľ. (2014). Riadenie rizika a úloha kontroly ako nástroja pre ich riešenie vo verejnej správe, Verejná správa a regionálny rozvoj, roč.10, č.1, 7-16.

Oláh, M., & Šidelský, Ľ. (2017). Predpoklady na väčšie zainteresovanie manažmentu pri riešení riadenia rizík vo verejnej správe, Scientific Journal Public Administration and regional developement, Vol. 13, Issue 1, 53-65.

Petrufová, M. (2014). Problems of manager competencies and teaching management in the military, Revista Academiei Forţelor Terestre, Vol. 19, Issue 2, 194-201.

Smejkal, V., & Rais, K. (2003). Řízení rizik, Praha: Grada Publishing, 272.

The National Council of the Slovak Republic. (2015). The Act No. 357/2015 Coll. on Financial Control and Audit. Bratislava.

Land Forces Academy Review

Review of the NICOLAE BALCESCU Land Forces Academy, Sibiu, Romania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1270 1270 8
PDF Downloads 1057 1057 9