Territorial Identity of Countryside Residents in the Suburban Areas of Łódź, Poland

Open access

Abstract

Social studies of suburban villages have important implications for modern human geography. To a large extent, they relate to a broader problem, which is a change in the value system of Polish society and the needs met in the countryside environment. It is worth considering how a society with specific needs changes the space of the contemporary suburban village. The knowledge of those processes is necessary to further develop spatial policies and local development of gminas (communes) in Poland, especially in the case of rapidly transforming villages in the vicinity of large cities. The primary objective of this paper is to identify differences in the territorial identity and social perception of rural space expressed by immigrant and local groups of long-term residents.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bański J. 2002. Geografia wsi - nową dyscypliną badawczą polskiej geografii (Rural geography: A new research discipline in Polish geography). Przegląd Geograficzny 74(3): 367-379.

 • Bański J. & Wesołowska M. 2012. Architectural transformations of residential buildings in rural areas of the Lublin region. Architectoni.ca 2(1): 174-186.

 • Borén T. & Gentile M. 2007. Metropolitan processes in post-communist states. An introduction. Geografiska Annaler Series B Human Geography 89(2): 95-110.

 • Champion T. 2001. Urbanization suburbanization counterurbanization and reurbanization. In: Paddison R. (ed.) Handbook of urban studies. Sage London: 143-161.

 • Cloke P. 1977. An index of rurality for England and Wales. Regional Studies 11: 31-46.

 • Cloke P. Goodwin M. & Milbourne P. 1998. Inside looking out outside looking in. Different experiences of cultural competence in rural lifestyles. In: Boyle P. & Halfacree K. (eds) Migrations into rural areas. Theories and issues. J. Wiley and Sons Chichester: 135-150.

 • Cloke P. & Little J. (eds) 1997. Contested countryside culture. Routledge London.

 • Connell J. 1974. The metropolitan village. In: Johnson J.H. (ed.) Suburban growth. Wiley London.

 • Dobrowolska M. 1964. Strefa podmiejska (Suburban zone). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 22: 101-164.

 • Dziewoński K. 1987. Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego (Suburban zone: An attempt at a theoretical approach). Przegląd Geograficzny 59(1-2): 55-63.

 • Fedyszak-Radziejowska B. 2012. Społeczności wiejskie: tożsamość kapitał społeczny wspólnotowe identyfikacje (Rural communities: Identity social capital community identifications). In: Rosner A. (ed.) Społeczne i kulturowezagadnienia przemian na wsi polskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Warszawa.

 • Geyer H.S. (ed.) 2002. International handbook of urban systems:Studies of urbanization and migration in advanced and developingcountries. E. Elgar Cheltenham.

 • Golachowski S. 1966. Urbanizacja wsi w województwie opolskim (Rural urbanisation in Opole region). In: Problemyewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnychw Polsce. PWN Warszawa: 45-66.

 • Golachowski S. & Goldzamt E. (ed.) 1971. Problemy osadnictwarobotniczego na wsi (Problems of worker settlements in rural areas). Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.

 • Halfacree K. 1993. Locality and social representation: Space discourse and alternative definitions of the rural. Journalof Rural Studies 9: 23-37.

 • Halfacree K. 1995. Talking about rurality: Social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes. Journal of Rural Studies 11(1): 1-20.

 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. Marcińczak S. & Siejkowska A. 2010. Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionachmiejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiegoŁodzi (Dynamics and effects of urbanisation in urban areas after 1990 on the example of the city of Łódź). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Jałowiecki B. & Szczepański M.S. 2009. Miasto i przestrzeńw perspektywie socjologicznej (City and space in a sociological perspective). Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa.

 • Jędrzejczyk D. 1992. Procesy osadnicze w strefie podmiejskiej Warszawy (Settlement processes in the suburban areas of Warsaw). Prace Geograficzne 13: 21-38.

 • Kaczmarek J. 2005. Podejście geobiograficzne w geografii społecznej (Geo-biographical approach in social geography). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Kajdanek K. 2012. Suburbanizacja po polsku (Suburbanisation ‘Polish style’). Nomos Kraków.

 • Leetmaa K. & Tammaru T. 2007. Suburbanization in countries in transition: destinations of suburbanizers in the Tallin Metropolitan Area. Geografiska Annaler B 89(2): 127-146.

 • Lewis G. & Maund D.J. 1976. The urbanisation of the countryside: a framework for analysis. Geografiska Annaler B 58: 17-27.

 • Lisowski A. 1998. Postmodernistyczna dekonstrukcja geografii miast (Postmodern deconstruction of urban geography). In: Kaczmarek J. (ed.) Metodologia geografii osadnictwana przełomie wieków. X Konwersatorium Wiedzy o Mieście Katedra Geografii Miast i Turyzmu ŁTN Łódź: 31-38.

 • Liszewski S. 1987. Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy (Suburban zone as an object of geographical research. Attempt at a synthesis). Przegląd Geograficzny 59(1-2): 65-79.

 • Maik W. 1985. Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej (Characteristics of the suburban zone in functional terms. Reconstruction of the conceptual model and research method). In: Straszewicz L. (ed.) Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica 5: 41-60.

 • Maik W. 1992. Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych (Problems of development of Polish socio-economic geography in the light of paradigmatic conceptual models). Przegląd Geograficzny 44(3-4): 231-246.

 • Maik W. 1993. Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze (Conception of local settlement systems. Assumptions and research perspec tives). In: Maik W. (ed.) Problematyka lokalnych systemówosadniczych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń: 19-28.

 • Maik W. & Stachowski J. 1995. Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych (Pre-theoretical conceptual models in social geography and their role in the construction of theories and explanation of socio-spatial phenomena). Acta UniversitatisLodziensis Folia Geographica 19: 5-20.

 • Mantey D. 2011. Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowychna trenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy (Spontaneity of the location of housing estates in the rural areas of the metropolitan area of Warsaw). Uniwersytet Warszawski Warszawa.

 • Milewska-Osiecka K. 2010. Nowe budownictwo mieszkanioweaglomeracji łódzkiej (New housing construction in the Łódź Agglomeration). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Ouředníček M. 2007. Differential suburban development in the Prague urban region. Geografiska Annaler Series B Human Geography 89(2): 111-126.

 • Pacione M. 1980. Differential quality of life in a metropolitan village. Transactions of the Institute of British Geographers 5: 185-206.

 • Pacione M. 1984. Rural geography. Harper and Row London.

 • Pahl R. 1965. Urbs in Rure. Geographical Paper 2. London School of Economics London.

 • Philips M. 2005. Differential productions of rural gentrification: Illustrations from North and South Norfolk. Geoforum 36: 477-494.

 • Philo C. 1992. Neglected rural geographies: A review. Journalof Rural Studies 8: 193-207.

 • Piotrowski W. 1982. Struktury społeczno-przestrzenne gmin (Socio-spatial structures of communes). In: Pióro Z. (ed.) Przestrzeń i społeczeństwo. Wydawnictwo Książka i Wiedza Warszawa.

 • Pióro Z. (ed.) 1982. Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologiiczynnikowej (Space and society. Factorial ecology studies). Wydawnictwo Książka i Wiedza Warszawa.

 • Prochownik A. 1975. Urbanizacja wsi czy deruralizacja? (Urbanisation of the countryside or deruralization?). CzasopismoGeograficzne 46(4): 399-405.

 • Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchuwędrówkowego ludności w latach 1989-2007 (An attempt at delimitation of the metropolitan area of Łódź based on migration movement in the years 1989-2007). Collective work 2008. Urząd Statystyczny w Łodzi Łódź.

 • Rakowski W. 1975. Procesy urbanizacji wsi. Na przykładzie województwawarszawskiego (Urbanisation of rural areas. The case of the Mazovia region). Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 50. Warszawa.

 • Sibley D. 1995. Geographies of exclusion: Society and difference inthe West. Routledge London-New York.

 • Straszewicz L. 1985. Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje (Suburban zone. Concepts and definitions). In: Straszewicz L. (ed.) Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica 5: 7-16.

 • Szczepański M.S. 2005. Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny (Local and regional communities vs continental and global order). In: Wesołowski W. (ed.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. PolskaEuropa Świat. Scholar Warszawa: 121-140.

 • Tammaru T. 1999. Differential urbanisation and primate city growth in soviet and post-soviet Estonia. Tijdschrift vooreconomische en sociale geografie 91(1): 20-30.

 • Thrift N. 1983. On the determination of social action in space and time. Environment and Planning Series D Society and Space 1: 23-57.

 • Węcławowicz G. 2007. Geografia społeczna miast. Zróżnicowaniaspołeczno-przestrzenne (Social geography of cities. Socio- spatial differences). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • Wieruszewska M. 2012. Lokalne globalne ponowoczesne wymiary kultury wsi (Local global postmodern dimensions of rural culture). In: Rosner A. (ed.) Społecznei kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Warszawa.

 • Wójcik M. 2006. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (Changes in network of rural settlements under the influence of urbanisation process in the eastern belt of the Łódź urban agglomeration). Acta Universitatis LodziensisFolia Geographica Socio-Oeconomica 7: 201-213.

 • Wójcik M. 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi wokresie transformacji ustrojowej (Socio-economic changes in rural areas during the systemic transformation). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Wójcik M. 2012. Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstawteoretyczno-metodologicznych (Rural geography in Poland: A study of changes in the theoretical and methodological foundations). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.83

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.236
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.461

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 199 117 2
PDF Downloads 74 57 2