The aphids (Hemiptera: Aphididae) on Campanulaceae in Poland

Open access

The aphids (Hemiptera: Aphididae) on Campanulaceae in Poland

The paper deals with the relationships of aphids and their host-plants of the family Campanulaceae (bellflower family). The survey was conducted in xerothermic habitats during the years 2008-2010. A total of 84 plots were examined in the western, southern and eastern parts of Poland. The aphids were collected in 28 plots (42 records). As a result, 4 aphid species feeding on 6 different host plants of Campanulaceae were confirmed.

Achremowicz J. 1967. Mszyce (Homoptera, Aphidoidea) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Fragmenta Faunistica 23: 261-297.

Barbagallo S., Patti I. 1994. Two new aphid species from Campanulaceae in Italy (Homoptera Aphididae). Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 26: 165-181.

Blackman R.L., Eastop V.F. 1994. Aphids on the World's Trees. An identification and Information Guide. CAB International & The Natural History Museum, London, 987 pp.

Blackman R.L., Eastop V.F. 2006. Aphids on the World's Herbaceous Plants and Shrubs. Vol. 2. The Aphids. John Wiley & Sons, Ltd., Natural History Museum, London, 1439 pp.

Czylok A. 1990. Phylogenetic concept of Tramini (Homoptera, Lachnidae). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1130: 1-64.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Dziennik Urzędowy WE L 206 z 22.07.1992.

Heie O.E. 1987. Paleontology and phylogeny. [In:] Minks A. K., Harrewijn P. (eds.). Aphids: their biology, natural enemies and control. Elsevier, Amsterdam 2A: 367-392.

Holman J. 1998. Species of the genus Aphis (Sternorrhyncha: Aphidoidea) living on Hieracium (Asteraceae: Cichorieae). European Journal of Entomology 95: 383-394.

Holman J. 1981. A review of Uroleucon species (Homoptera, Aphididae) confined to Asteraceae: Inuleae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 78: 162-176.

Holman J. 2009. Host plant catalog of aphids. Palearctic Region. Springer, 1140 pp.

Junkiert Ł., Wieczorek K., Wojciechowski W. 2011. Periphyllus californiensis Shinji, 1917 (Hemiptera: Aphidoidea) - an invasive aphid species new to Poland. Polish Journal of Entomology 80: 3-12.

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 450 pp.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zzjąc M. 2002. Flowering plants and pteridiophytes of Poland - a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 pp.

Nieto NafríA J.M., Andreev A.V., Binazzi A., Mier Durante M.P., Pérez Hidalgo N., Rakauskas R., Stekolshchikov A.V. 2010. Fauna Europaea: Aphidoidea. Fauna Europaea version 2.4, last update 27 January 2010 http://www.faunaeur.org

Osiadacz B., Hałaj R. 2009. The aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidinea) of Poland. A Distributional Checklist. Polish Entomological Monographs 6: 1-96.

Osiadacz B., Hałaj R. 2010. Systematic review of aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha) of Poland with host plant index. A monographic survey. Silesian Natural History Monographs 1: 1-192.

Osiadacz B., Hałaj R. (in press). Uwagi na temat biologii Uroleucon (Uromelan) rapunculoidis (Börner, 1939) (Hemiptera: Aphidoidea) z informacją o nowej roślinie żywicielskiej Campanula cervicaria L. Wiadomości Entomologiczne.

Osiadacz B., Wojciechowski W. 2005. Aphids (Hemiptera: Aphidoidea) related to Asteraceae in Poland. Monograph. Aphids and other hemipterous insects. Agricultural University of Poznań 11: 127-140.

Osiadacz B., Wojciechowski W. 2008. Aphids (Hemiptera: Aphidinea) of the Ojców National Park. Structure and origin of fauna. The Monograph. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom. Natural History 18: 1-172.

Shaposhnikov G.CH. 1985 (1981). The main features of the evolution of Aphids. In: Evolution and biosystematics of aphids. Proc. Int. Aphid. Symp., Jabłonna 1981. PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: 19-99.

Soltis D.E., Soltis P.S., Endress P.K., Chase M.W. 2005. Phylogeny and evolution of angiosperms. Sunderland, Sinauer Associates, 370 pp.

Stekolshchikov A.V. 2008. Aphids of the Genus Dysaphis Börner (Homoptera, Aphididae) Associated with Plants of the Monocot Classis (Liliopsida). Entomological Review 88: 815-830.

Szelegiewicz H. 1968. Mszyce - Aphidoidea. Katalog Fauny Polski 12. PWN, Warszawa, 316 pp.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1220 ze zm. 2009.

Watson L., Dallwitz M.J. 1992. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 4th March 2011. http://delta-intkey.com

Węgierek M., Węgierek P. 2003. Mszyce troficznie związane z brzozami na terenie Polski. Acta Entomologica Silesiana 11: 75-95.

Polish Journal of Entomology

Polskie Pismo Entomologiczne; The Journal of Polish Entomological Society

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 116 98 6
PDF Downloads 49 47 4