The influence of the composts with the participation of municipal sewage sludge on the available forms of phosphorus in the soil as well as the yield of the seeds of spring rape

Open access

The influence of the composts with the participation of municipal sewage sludge on the available forms of phosphorus in the soil as well as the yield of the seeds of spring rape

The field and laboratory experiment was carried on the brown incomplete soil of the complex of rye good. The obtained results in the yield experiment show that the composts with the participation of municipal sewage sludge increased essentially the yield of the seeds of spring rape in comparison with the control variant. Doubling of the doses of mineral nitric - potassium fertilization against the background of the composts did not have a significant influence on increasing the yield of the seeds of spring rape in comparison with the single doses. The composts with the participation of municipal sewage sludge in the field and laboratory experiment caused a significant increase of the content of the available forms of phosphorus in the soil. As time went by the distribution of the composts in the soil, the content of the available forms of phosphorus increased.

Baran S., Flis - Bujak M., Turski R., Żukowska G. Przemiany substancji organicznej w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 1993, 409: 243 - 250.

Baran S., Szczepanowska I., Saadi L. Wpływ użyźnienia osadem ściekowym o różnym stopniu przetworzenia na zawartośĆ form azotu w glebie lekkiej, Fol. Univ. Stetinensis, 200 Agricultura, 1999, (77): 15 - 20.

Czekała J. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych, Fol. Univ. Stetinensis, 200 Agricultura, 1999, (77): 33 - 38.

Czekała J. WartośĆ próchniczotwórcza i działanie nawozowe osadu ściekowego, Fol. Univ. Stetinensis 211 Agricultura, 2000, (84): 75 - 80.

Goliński P. Produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb pod użytkami zielonymi. Nawozy i nawożenie, 2006, 2(27): 86 - 123.

Gosek S. Regionalne zrożznicowanie bilansu zawartości przyswajalnego potasu i magnezu w glebach Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, 888: 80 - 85.

Grzebisz W., Diatta J. B., Szczepaniak W. Produkcja i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb gruntów ornych. Nawozy i nawożenie, 2006, (2) 27: 69 - 85.

Hermann J. Problemy mikrobiologicznego skażenia gleby osadami ściekowymi, Ekologia i Technika, 1994, 6 (12): 29 - 30.

Krzywy E. Ciubak J. Problemy nawożenia gleb i roślin w świetle zachodzących przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Pol. Tow. Inż. Ekologicznej Oddział Szczeciński, 2006, 5 - 11.

Krzywy E., Krzywy J. Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2003, 494: 233 - 239.

Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. WartośĆ nawozowa komunalnych osadów ściekowych. Oddział Szczeciński PTIE, 2000, 5 - 58.

Krzywy J., Krzywy E. Wpływ nawozów wieloskładnikowych oraz odpadu przemysłowego zawierającego siarkę i żelazo na niektóre cechy żyzności gleby. Bioremediacja Gruntów. Politechnika śląska. Gliwice, 2002, 225 - 230.

Maćkowiak Cz. Skład chemiczny osadów ściekowych i ich wartośĆ nawozowa. Przegląd komunalny nr 1. Wydaw. Abrys, Poznań, 2000, 7 - 8.

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony środowiska, Warszawa, 1999, ss. 364.

Panak H. Przewodnik metodyczny do Ćwiczeń z chemii rolnej, Wydaw. ART. Olsztyn., 1995, ss: 186.

Rozwadowski P., Kałuża L., Ginalski S. Przemysł nawozów mineralnych. Pol. Tow. Inż. Ekologicznej Oddział Szczeciński, 2006, 29 - 50.

Siuta J., Wasiak G. Zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (przyrodnicze), PTIE Warszawa nr 3, 2001, 13 - 42.

Urbaniak M. MożliwośĆ wykorzystania osadów ze ścieków komunalnych. Wyd. Ekoinżynieria, 1997, 58 - 64.

Wołoszyk Cz. Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Wydawnictwo AR w Szczecinie 2003. Rozprawa 217, 2003, ss120.

Polish Journal of Chemical Technology

The Journal of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.55
5-year IMPACT FACTOR: 0.655

CiteScore 2017: 0.65

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.202
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.395

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 167 166 11
PDF Downloads 49 49 6