The effect of sewage sludge composts and potato pulp on uptaking of macroelements by the grain and straw of the spring triticale

Open access

The effect of sewage sludge composts and potato pulp on uptaking of macroelements by the grain and straw of the spring triticale

Taking into consideration the acid pH soil, high content of potassium in relation to nitrogen and phosphorus and the insignificant quantity of heavy metals in the potato pulp and the slight alkaline pH soil as well, high amount of nitrogen and phosphorus in relation to potassium in the municipal sewage sludge, the experiment was carried out in order to define the effect of composts from these waste on uptaking macroelements by the grain and the straw of the Wanad variety spring triticale.

The vegetative - pot experiment was carried out on the brown incomplete soil of the slight acid pH (pHKCl 6,1), of the granulometric composition of slight loam (V complex), an average content of available forms of phosphorus and potassium and a high content of magnesium.

The obtained results show that the grain and the straw of spring trticale took distinctly more macroelements under the influence the fertilization of the composts with the municipal sewage sludge (30%) and the potato pulp (30%) in comparison with the composts with the 60% participation of the potato pulp. The supplementary mineral fertilization which was used against in comparison to composts, increased uptaking the macroelements by the tested plant. The double dose of composts and mineral fertilizers visibly increased nitrogen, phosphorus, potassium, cooper, magnesium and sulphur absorbance by the grain and the straw of spring trticale in comparison with the series with a single dose of composts and a supplementary mineral fertilization.

Baran S., Oleszczuk P., Żukowska G.: 2002 Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w Polsce. Acta Agrophysica, 73: 17-34.

Czekała J.: 1999. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych, Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 200 (77): 33 - 38.

Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: 2000. WartośĆ nawozowa komunalnych osadów ściekowych. Oddział Szczeciński PTIE: 5 - 58.

Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: 2002. Produkcja i rolnicze wykorzystanie kompostów z osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów. PTIE Oddział Szczeciński. ss. 39.

Krzywy E., Krzywy J.: 2003. Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 494: 233 - 239.

Krzywy E., Krzywy J.: 2005. Optymalizacja właściwości nawozowych odpadów pochodzenia organicznego w wyniku ich kompostowania. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.: 41 - 62.

Mazur T.: 1996. Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol., 437: 13 - 22.

Wołoszyk Cz.: 2003. Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadów przemysłowych. Rozprawa habilitacyjna 217. Wyd. AR w Szczecinie ss: 120.

Polish Journal of Chemical Technology

The Journal of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.55
5-year IMPACT FACTOR: 0.655

CiteScore 2017: 0.65

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.202
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.395

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 167 167 4
PDF Downloads 37 37 2