The effect of composts from potato pulp and municipal sewage sludge for changes of microelements in the soil during incubation

Open access

The effect of composts from potato pulp and municipal sewage sludge for changes of microelements in the soil during incubation

The total and soluble content of microelements in the soil was described in the laboratory experiment. The soil was incubated with three doses of composts with a participation of municipal sewage sludge and potato pulp. The obtained results of the experiment pointed that all the composts increased an average total content and the forms soluble in 1 M HCl of microelements in the soil in comparison with the control. In the majority of the variants, the composts made with the 70% participation of municipal sewage sludge and 30% addition of straw or sawdust caused an increase of the content of the analyzed elements in the soil than the composts with the 70% participation of potato pulp and 30% addition of straw or sawdust. The differences are connected with a higher content of microelements, which were put in the soil, with the composts with the 70% participation of municipal sewage sludge and 30% addition of straw or sawdust. There are no differences in the formation of the content of microelements in the soil, which were depended on the type of the structural - formative component during the production of composts. The quantity of the composts' dose had an influence on the formation of the participation of the soluble form of microelements in the total content in the soil. The participation of the soluble form of cadmium, cooper, manganese and nickel in the total content in the soil increased along with increasing the dose of composts. The content of the total forms in the soil incubated with the composts included in the standard for the light soils.

Baran S., Turski R.: Wybrane zagadnienia z utylizacji i Wydawnictwo AR Lublin, 1999, ss. 336.

Baran S.: Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w Polsce. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Wydaw. Rzeszów, 2005, 17 - 40.

Czekała J.: Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Stetnensis, 200, Agricultura, 1999, 77: 33 - 38.

Kabata-Pendias A., Piotrowska M.: Pierwiastki śladowe jako kryterium rolniczej przydatności odpadów. Wydaw. IUNG. Puławy Seria P, 1987, (33).

Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: WartośĆ nawozowa komunalnych osadów ściekowych. PTIE Oddział Szczeciński: 2000, ss 62.

Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: Produkcja i rolnicze wykorzystanie kompostów z osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów. PTIE Oddział Szczeciński, 2002, ss. 39.

Krzywy E., Krzywy J.: Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2003, 494: 233 - 239.

Krzywy E., Krzywy J.: Optymalizacja właściwości nawozowych odpadów pochodzenia organicznego w wyniku ich kompostowania. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Wydaw. Rzeszów: 2005, 41 - 62.

Mazur T.: Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol., 1996, 437: 13 - 22.

Mazur T., Krzywy E., Mazur Z., Wojtas A.: Wpływ kompostów otrzymanych na bazie wycierki ziemniaczanej na plon i cechy morfologiczne pszenżyta i rzepaku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2004, 499: 230 - 239.

Oleszkiewicz J.: Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta. LEM s.c. Kraków, 1998, ss. 284.

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony środowiska, Warszawa, 1991, ss. 364.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. z dnia 29 października 2004 r, nr 236, poz. 2369.

Urbaniak M.: Przeróbka i wykorzystanie osadów ze ścieków komunalnych. PAN, 1997, ss. 80

Wołoszyk Cz.: Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Rozprawa nr 217. Wydaw. AR Szczecin, 2003, ss. 120.

Polish Journal of Chemical Technology

The Journal of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.55
5-year IMPACT FACTOR: 0.655

CiteScore 2017: 0.65

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.202
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.395

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 151 151 11
PDF Downloads 32 32 4