Biodegradation of bottom sediments of Turawa Lake

Open access

Biodegradation of bottom sediments of Turawa Lake

In this work we tested biopreparations developed in our laboratory for their ability to degrade the organic matter of the bottom sediments of Turawa Lake. The biodegradation was conducted under laboratory conditions for 6 weeks. For the testing purposes, there were three variants of biopreparations that contained autochthonous strains originating from our own collection and their mixture. The testing showed that the introduction of the biopreparations to the bottom sediment resulted in a significant increase of the number of bacteria, which consequently brought about the reduction of organic compounds in the sediment. In the case of all the variants, the number of bacteria increased by order of 102 - 104 CFU/g after 42 days of biodegradation. Among the tested biopreparations, the most effective one was the mixture of the autochthonous strains and those originating from the collection. After biopreparation was applied, a drop of content of carbohydrates by 66.94%, fatty matter by 83.33% and proteins by 74.42% was noted.

Korzeniewska E., Gotkowska-Plachta A.: Ocena sanitarno-bakteriologiczna osadów dennych Jeziora Wigry w latach 1998 - 1999, Archiwum Ochrony Środowiska, 2004, vol. 30(4), 73 - 83.

Sobczyński T., Zioła A.: Kumulacja materii organicznej w osadzie dennym jeziora, Ekologia i Technika, 2004, vol. XV, nr 5, 135 - 140.

Latała A., Wierzba S., Polaczek B.: Uwarunkowania bioutylizacji odpadów tłuszczowych w warunkach laboratoryjnych, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2001, 477, 397 - 403.

Wierzba S., Latała A., Latała B.: Wpływ dodatku węgla brunatnego i torfu na bioutylizację odpadów tłuszczowych - wstępne badania laboratoryjne. Biotechnologia, 2000, 3(50), 193 - 201.

Latała A., Wierzba S., Latała B.: Biological utilisation of fatty waste - initial laboratory examination, Biotechnologia, 2000, 1(48), 124 - 134.

Latała A., Wierzba S.: Ocena aktywności biodegradacyjnej wybranych szczepów bakterii lipolitycznych, Biotechnologia, 2004, 3(66), 193 - 201.

Latała A., Wierzba S., Farbiszewska T., Polaczek B., Boniewska E.: Biodegradacja odpadów gospodarczych przy użyciu szczepów bakterii lipolitycznych, proteolitycznych i celulolitycznych, Bio-technologia, 2004, 3(66), 202 - 213.

Burbianka M., Pliszka A., Murzyńska H.: Mikrobiologia żywności. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1983.

PN-75/C-04615, Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii metodą płytkową.

PN-76/R-64753, Oznaczanie zawartośeci tłuszczu surowego.

PN-ISO-59/83. Oznaczanie zawartóci azotu i obliczanie zawartoóeci białka ogólnego.

Kłyszejko-Stefanowicz L.: Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa, 1980.

Gostkowska K., Szwed A., Wyczółkowski A.: Próba kompostowania odpadów tytoniowych. Cz. III. Wpływ stosowania szczepionki na rozwój mikroorganizmów i niektóre właściwośeci chemiczne kompostu z odpadów tytoniowych, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 1996, 437, 159 - 165.

Riis V., Brandt M., Miethe D., Babel W.: Influence of special surfactants on the microbial degradation of mineral oils, Chemosphere, 2000, 41, 1001 - 1006.

Wierzba S., Nabrdalik M.: Biocomposite for organic waste degradation, Fizykochemiczne Problemy Metalurgii, 2005, 39, 249 - 256.

Patorczyk-Pytlik B., Spiak Z., Gediga K.: Ocena możliwośeci rolniczego wykorzystania osadów śeciekowych z zakładu przetwórstwa drobiowego. Cz. I. Wpływ procesu kompostowania na zmiany składu chemicznego osadów przemysłu drobiowego, Fol. Univ. Agric. Stetin. 200 Agricultura, 1999, 77, 311 - 316.

Bernal M.P., Navarro A.F., Sanczez-Monedero M.A., Roig A., Cegarra J.: Infulence of sewage sludge compost stability and maturity on carbon and nitrogen mineralization in soil, Soil Biol. Bio-chem., 1998, 30(3), 305 - 313.

Farbiszewska T., Farbiszewska-Bajer J., Sudoł T.: Biodegradacja substancji tłuszczowych z gruntów - izolowanie mikroorganizmów biodegradujących substancje tłuszczowe, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 1995, 29, 151 - 156.

Jorgensen K.S., Puustinen J., Suortti A.M.: Bioremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soil by composting in biopiles, Environmental Pollution, 2000, 107, 245 - 254.

Olańczuk-Neyman K., Mazurkiewicz B.: Badania osadów portowych w aspekcie możliwośeci zastosowania bioremediacji, International Conference on Analysis and Utilization of Oil Wastes, AUZO'96, 1996, 316 - 321.

Stuczyński T.: Wpływ stosowania różnego rodzaju inoculum na przebieg procesu kompostowania i jakość uzyskanego produktu, Pam. Puł., 1992, 100, 217 - 225.

Polish Journal of Chemical Technology

The Journal of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.55
5-year IMPACT FACTOR: 0.655

CiteScore 2017: 0.65

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.202
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.395

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 135 135 6
PDF Downloads 35 35 3