The symbols and traditions of nursing in the opinion of nursing students

Open access

Abstract

Aim. The aim of this study was to evaluate the students’ knowledge about the symbols and traditions in nursing. The merits of continuing the tradition and symbolism in contemporary nursing in the opinion of students were also evaluated.

Material and methods. The study involved 64 undergraduate nursing students of the Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University. As a technique there was used author’s questionnaire to assess the validity of the symbolism there was used a Likert scale from 0-5. The median values and standard deviation were given.

Results. Almost every student mentioned a nursing cap and uniform as a symbol of professional nursing (95% vs. 83%). For students the most important is oath taking (x = 4.4, SD = 1.0) and symbolic caps awarding ceremony (x = 4.4, SD = 1.25). The least need is related to a return to the strap awarding tradition (x = 3.19, SD = 1.77). Approximately 45% of students would like to wear a nursing cap. In the opinion of 75% of students professional traditions should be cultivated during studies.

Conclusions. Traditions should be cultivated during studies in the current system of education. There is a need to remember about the history of the profession.

1. Gibas B, Dębska G. Zasadność tradycji i symboliki we współczesnym pielęgniarstwie w: Dobrowolska B, Foryś Z, Jaśkiewicz J. red. Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów. Kraków: Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM; 2014: 47-57.

2. Jaros E. Tradycje i symbolika w zawodach pielęgniarki i położnej. Biuletyn. Łódź: 2014(5):13-15.

3. Łukasz K. Materiały pomocnicze do organizowania tradycyjnych uroczystości zawodowych w szkołach pielęgniarskich i położnych. Warszawa: CKMŚKM; 1983.

4. Niechwiadowicz-Czapka T. Symbole i ceremonie zawodowe pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu [cyt. 14.04.2013] dostępny na URL: http://www.wsm.opole.pl/473/symbole_i_ceremonie_zawodowe_pielegniarstwa.html

5. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zachowania symboliki zawodowej pielęgniarstwa w procesie edukacji zawodowej pielęgniarek [cyt. 10.04.2013] dostępne na URL: http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/19_PTP_STAN_08_10_2010.pdf

6. Ślusarska B, Zarzycka D. Czepek pielęgniarski a kształcenie akademickie w zawodzie pielęgniarki. Nasz Głos; 2002, (3): 10–12.

7. Widomska-Czekajska T, Górajek-Jóźwik J. red. Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996, s. 440–441, 596.

8. Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego [cyt. 15.03.2013] dostępny na URL: http://www.wmpp.org.pl/pl/symbole-pielegniarskie.html

9. Zarzycka D, Dobrowolska B, Ślusarska B. Symbole i ceremonie zawodowe pielęgniarstwa – relikt przeszłości czy wartość zawodowa? Problemy Pielęgniarstwa. 2009; 17 (1): 54–62.

10. Fletcher K. Image: changing how women nurses think about themselves, Literature Review. Journal of Advanced Nursing. 2007;58(3):207-215.

11. Janiga A, Ślusarska B. Symbolika zawodowa w opinii studentów pielęgniarstwa W: Ślusarska B, Zarzycka D. red. Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie. wydanie 1. Lublin: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie; 2011, s. 32-153.

12. Trzpiel K. Pani z lampą XXI wieku. Poradnik Pielęgniarski [cyt. 13.04.2013] dostępny na URL: http://www.poradnik-pielegniarski.pl/promoart/29/pani_z_lampa_xxi_wieku/

13. Zarzycka D, Ślusarska B, Szpak-Lipińska K. Symbole i tradycje zawodowe w pielęgniarstwie W: Ślusarska B, Zarzycka D. red. Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie. Wydanie 1. Lublin: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie; 2011, S. 69-109.

14. Zdrowe Miasto [cyt. 17.03.2013] dostępny na URL: http://www.zdrowemiasto.pl/i/16/kraj/mundur-pielegniarki-i-poloznej,6094.html.

15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

16. Barczak S, Ślusarska B. Symbolika zawodowa pielęgniarstwa w opinii pielęgniarek w: Ślusarska B, Zarzycka D. red. Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie. Wydanie 1. Lublin: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie; 2011, s. 154-153-168.

17. Sposób E. Symbolika zawodowa w opinii młodzieży licealnej W: Ślusarska B, Zarzycka D. red. Kultywowanie symboliki w pielęgniarstwie. Wydanie 1. Lublin: 2011. s. 120-131.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 180 97 6
PDF Downloads 124 83 10