Ethical attitude in the opinion of pediatric nurses

Open access

Abstract

Introduction. Behaviour according to the ethical principles is meaningful for shaping of nurses’ ethical and professional attitude. Contact between the nurse and the sick child requires an ethical model and professional attitude, excellent politeness and sensitivity.

Aim. Assessment of ethical attitudes in the opinion of pediatric nurses.

Material and method. Research was conducted among 133 nurses working in two hospitals in Łodz: in the Clinical Hospital No. 4 of Medical University and in the Institute of Polish Mother’s Health Center. The study used questionnaire of own design. Pearson correlation index determination was used for statistical analysis of the results.

Results and conclusions. More than half examined nurses (63.4%) was able to give a correct definition of professional ethics. The nursing profession was not connected only with earnings in the opinion of 86.4% nurses. Most respondents (56.8%) have admitted that nurses not always behave ethically. Too low salary was the most often mentioned reason (67%) for not ethical behaviour. High sense of responsibility and patience are the main features which mus distinguish the nurse. More than half of the respondents would choose this profession again. Participants claimed most often (95.5%) that nurses should deepen their knowledge permanently, but not everyone even in this group, does it.

1. Jachymczyk E. Etyka i odpowiedzialność zawodowa w pracy pielęgniarki sprawującej opiekę nad pacjentem neurochirurgicznym. Studia Medyczne. 2008; 11:47-50.

2. Szlachta B.(red). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo Wam; 2004.

3. Barczykowska E. Pielęgniarstwo w pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Borgis; 2006.

4. Kram M, Przybysz A. Pielęgniarka a hospitalizacja dziecka. Wiad. Akad. 2008; 2: 20-21.

5. Tałaj A, Suchorzewska J. Postawy pielęgniarek i położnych wobec chorych i cierpiących w aspekcie obowiązujących norm moralnych i prawnych. Probl. Piel. 2007; 15(1): 32-37.

6. Brykczyńska M. (red). Pielęgniarstwo pediatryczne. Zagadnienia etyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1996.

7. Wrońska I, Mariański J (red). Etyka w pracy pielęgniarskiej. Lublin: Czelej; 2002.

8. Kostrzanowska Z, Małek K. Respektowanie zasad etycznych w pracy zawodowej pielęgniarki. Probl. Piel. 2008; 16 (3): 259-268.

9. Paszkiewicz-Mes E, Mielczarek J, Głowacka A i wsp. Postawy etyczne pielęgniarek pediatrycznych w opinii rodziców dzieci hospitalizowanych. Piel. XXI wieku. 2013;2(43):29-34.

10. Gaweł G, Potok H, Ogonowska D i wsp. Opinia pielęgniarek na temat stosowania zasad etycznego postępowania w sprawowaniu opieki nad pacjentem. Probl. Piel. 2008; 16(4): 364-368.

11. Gaweł G, Pater B, Potok H i wsp. Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek. Probl. Piel. 2010; 18(2): 105-110.

12. Osinaga CH, Nalwada G, Ngabirano T i wsp. Nurses knowledge In ethic and their perceptions regarding continuing ethic education: a cross-sectional survey among nurses AT Tyree hospitals in Uganda. BMC Res. Notes. 2015; 8: 319-323

13. Hariharana S, Jonnalagada R, Walnord E i wsp. Knowledge, attitudes and practise of ethics and law among doctors and nurses I Barbados. BMC Med. ETHICS. 2006; 7:7

14. Jakubik M, Kierys A, Bednarek A. Udział pielęgniarki w adaptacji dziecka do warunków szpitalnych. Probl. Piel. 2011; 19(4): 545-550.

15. Bilicka M, Kosińska M, Popow A i wsp. Oczekiwania rodziców względem opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w warunkach szpitalnych. Piel. Chir. Angiol. 2009;1: 20-25

16. Kuna J, Tymecka I. Czynniki wpływające na pełnienie roli ekspresyjnej przez pielęgniarkę pediatryczną. Probl. Szkol. 1983; 3-4: 41-45.

17. Jakubczyk M, Sakson A, Krzemkowska A i wsp. Analiza stosunku chorych dzieci i ich rodziców do hospitalizacji. Pediatr. Pol. 2003; 10 : 897-903.

18. Jormsri M, Kunaviktikul W, Ketefian S i wsp. Moral competence in nursing practise. Nurs Ethics. 2005;12(6): 582-94.

19. Korczak M. Refleksje na temat kodeksu etyki zawodowej polskiej pielęgniarki. Stud. Med. 2008; 9: 93-95.

20. Bidzińska E, Sobczak M, Rakowska A. Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Probl. Piel. 2007;15 (2,3): 197-202.

21. Mroczek B, Kędzia A, Trzaszczka M i wsp. Stan wiedzy na temat Kodeksu Etyki Zawodowej. Probl. Piel. 2008; 16(4): 369-373.

22. Dehghani A, Mosalanejad L, Dehghan-Nayeri N. Factors affecting profesional ethics in nursing practise in Iran, a qualitative study. BMC Med. Ethics. 2015; 9(1): 61-71

23. Puczkowska E, Krajewska-Kułak E, Jankowiak B i wsp. Ocena stopnia zadowolenia matek z opieki na oddziale pediatrycznym. Pediatr. Pol. 2005; 80: 294-298

24. Bartnik A, Kopański, Brukwicka I i wsp. Pielęgniarstwo – zawód czy misja? J. Public. Health. Med. Nurs. Med. Rescue. 2012; 2:4-8.

25. Franek G, Budka M, Grzywna T i wsp. Wzory osobowe w procesie kształcenia postaw etycznych. Probl. Piel. 2008; 16(1,2): 94-99.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 162 99 8
PDF Downloads 306 259 17