Attitudes of physiotherapy students towards the physiotherapist community and scientific societies associated with physiotherapy and rehabilitation

Open access

Postawy studentów fizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją

Cel pracy: celem pracy była analiza postrzegania postaw studentów fizjoterapii uczelni medycznych (PM), uczelni o profilu wychowanie fizyczne (PWF) oraz pozostałych uczelni (IP) wobec własnej grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją. Materiał i metody: badaniami objęto łącznie 593 studentóow 10 polskich uczelni: 4 PM, 2 PWF i 4 IP. Badania zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2009 roku wśród studentów III roku. Udział w badaniu był dobrowolny. Narzędziem badawczym był anonimowy, autorski, kwestionariusz zawierający łącznie 88 pytań. Do analizy prezentowanych w niniejszej pracy wyników wybrano 5 pytań. Analiza statystyczna: test Kruskalla-Wallisa i test Chi-kwadrat (X2); p < 0,05, STATISTICA 8.0, licencja WUM. Wyniki: w badanej grupie dominowała opinia, że grupa zawodowa fizjoterapeutów w Polsce jest podzielona: 41% PM, 44% PWF i 39% IP (p = NS), jednakże duża grupa badanych nie miała na ten temat zdania: 41% PM, 40% PWF i 42% IP (p = NS). 25% badanej grupy studentów znało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jako organizację naukową zrzeszającą fizjoterapeutów: 33% PM, 35% PWF oraz 16% IP. Tylko 3% wszystkich studentóow potrafiło wymienić również Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Studenci PM i PWF istotnie częściej (p < 0,001) niż studenci IP znali towarzystwa naukowe. Najbardziej znanym czasopismem naukowym z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji była w badanej grupie studentóow Fizjoterapia Polska - 34% oraz Fizjoterapia 32%. Tylko 11% studentów znało tytuł: Postępy Rehabilitacji. Wniosek: organizacje zawodowe i naukowe zrzeszające fizjoterapeutów powinny podjąć działania promocyjne wśród studentóow, zachęcając tę grupę do czynnego udziału w swych pracach, co wpłynęłoby na ściślejszą integrację grupy zawodowej, która pozwoliłaby z kolei na skuteczniejszą walkę o własne interesy zawodowe.

Rehabilitacja Polska 1945-2009 pod red. Jerzego E Kiwerskiego, Andrzeja Kwolka, Zbigniewa Śliwińskiego i Marka Woźniewskiego. Ossolineum, Wrocław 2009.

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizjoterapia. Załącznik nr 33 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr. 164, poz. 1166).

Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A., Barczyk K., Bauer A., Grzegorczyk J., Kułak W., Majcher P., Nowotny-Czupryna O., Płaszewski M., Prokopowicz K., Sierdziński J. Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez studentów I roku studiów I stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia. Fizjoterapia Polska, 2009, 2, 4, 109-121.

Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A., Barczyk K., Bauer A., Grzegorczyk J., Kułak W., Majcher P., Nowotny-Czupryna O., Płaszewski M., Prokopowicz K., Sierdziński J. Czynniki decydujące o wyborze studiów i wiedza dotycząca możliwości podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty wśród studentów różnych typów polskich uczelni. Fizjoterapia Polska, 2009, 3, 4, 232-244.

Ronikier A. 25-lecie pierwszego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Polsce. Postępy Rehabilitacji, 2009, 23, 2, 56-57.

Białoszewski D. I Międzynarodowy Kongres "Rehabilitacja Polska" a wkład Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL WUM w początek prawdziwej integracji środowiska. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2009, 9, 30-33.

Białoszewski D. Powstanie i rozwój Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii - uwagi o metodach kształcenia. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2007, 2, 11-15.

Białoszewski D., Słupik A. I Wiosna z Fizjoterapią - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2007, 4, 19-21.

Białoszewski D., Mosiołek A. III Wiosna z Fizjoterapią. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2009, 4, 7-10.

II Majówka z Fizjoterapią Cykliczne Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Lublin, 15.05.2009.

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Majówka Młodej Fizjoterapii Wrocław 29-31 maja 2009 r. Sprawozdanie z Konferencji http://www.majowka.am.wroc.pl/pliki/podsumowanie_mmf_2009.pdf

Białoszewski D. Powołanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2008, 4, 9-10.

Białoszewski D., Mosiołek A. I Spotkanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2009, 1, 10-12.

Gotlib J., Białoszewski D. Międzynarodowy Projekt Badawczy "Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych". Fizjoterapia Polska 2008, 8, 2, 223-224.

Gotlib J., Białoszewski D. Międzynarodowy Projekt Badawczy "Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych". Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2008, 1, 31.

Gotlib J., Białoszewski D. Prezentacja końcowych wyników I etapu Międzynarodowego Projektu Badawczego "Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych: Sympozjum "Attention - New Professionalism and Health Education", 18-19 czerwca 2009 r., Enschede, Holandia. Fizjoterapia Polska, 2009, 9, 3, 273-274.

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 220 162 11
PDF Downloads 131 107 7