Parents' knowledge about faulty postures

Open access

Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała

Wady postawy ciała stanowią poważny problem społeczny. Gwałtowny rozwój technicyzacji doprowadził do ograniczenia aktywności fizycznej także wśród najmłodszych, co przejawia się masowo występującymi zaburzeniami postawy. Dlatego właśnie tak bardzo istotne jest zwiększanie świadomości rodziców odnośnie do zagrożeń wynikających z nieprawidłowości postawy ciała, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz rozpoznawania podstawowych wad postawy. Badaniu została poddana grupa 388 rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do 18 szkół podstawowych z terenu wszystkich województw. Badani byli proszeni o wypełnienie ankiety mającej ocenić stan ich wiedzy na temat wad postawy. Pytano także o sposób spędzania wolnego czasu i rodzaj uprawianej przez dzieci aktywności fizycznej. Ankieta miała również ustalić, z jakich źródeł rodzice czerpią wiadomości na temat wad postawy ciała. Z przeprowadzonych badań wynika że 34,53% dzieci uczęszczających do szkół podstawowych ma postawę nieprawidłową. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała jest znikoma. Aż 45% rodziców nie potrafi wymienić żadnej z wad, niecałe 15% potrafi scharakteryzować plecy okrągłe, a jedynie 8% umie podać poprawną definicję skoliozy. Jednocześnie wielu rodziców wyraziło chęć uczestnictwa w prelekcji na temat wad postawy w szkole, w której uczy się ich dziecko. Głównym źródłem informacji na temat profilaktyki wad postawy ciała jest dla rodziców lekarz pediatra (24%) i telewizja (20%). Tylko co czwarty rodzic uzyskał informacje na temat zagrożeń wynikających z pogorszenia jakości postawy ciała od nauczyciela. Niemal 79% rodziców uważa, że ich dzieci wystarczająco aktywnie spędzają czas wolny, chociaż w zorganizowanych formach aktywności fizycznej bierze udział niecałe 24% z nich. Mimo iż coraz więcej mówi się o problemie wad postawy ciała wiedza rodziców na ten temat jest wciąż bardzo mała. Wydaje się, że znaczniejszą rolę w propagowaniu wiedzy dotyczącej zapobieganiu wadom postawy powinni odegrać nauczyciele z racji swojego przygotowania zawodowego i stałego kontaktu z uczniami i ich opiekunami.

Nowotny J., Czupryna K., Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Zmiany postawy ciała w pierwszych sześciu latach nauki szkolnej. Fizjoterapia, 2008, 4, 380.

Pawlik I., Pawlik L. Występowanie wad postawy ciała a warunki socjalno bytowe dzieci szkolnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2004, 2, 21.

Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I. Otyłość u polskich nastolatków w okresie dojrzewania oraz ich uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach ruchowych. Medycyna Sportowa, 2006, 10, 449-460.

Nowotny-Czupryna O., Brzęk A., Nowotny J. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała dzieci uczęszczających na ćwiczenia korekcyjne. Fizjoterapia, 2002, 3-4, 43-49.

Marchewka A. Wychowanie fizyczne w opinii młodzieży umysłowo upośledzonej i niesłyszącej oraz młodzieży pełnosprawnej, uczącej się w krakowskich szkołach. Medycyna Sportowa, 2001, 2, 115, 45-49.

Pałosz J., Dziedzic., Pałosz-Unterpirker J. Indywidualna ocena i korekcja postawy ciała z uwzględnieniem rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej dzieci przedszkolnych, [w:] Materiały pokonferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wady postawy ciała dzieci i młodzieży: Profilaktyka — Diagnostyka — Terapia, Bielsko-Biała, 6-8 czerwiec 2008.

Romanowska A. Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2002, 6/7, 10-16.

Wójcicka B. Kompleksowość oddziaływań w procesie korekcji wad postawy u dzieci. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2002, 12, 36-40.

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 182 118 11
PDF Downloads 118 81 6