Impact of chronic pain on mental health of the elderly persons

Open access

Wpływ bólu przewlekłego na stan zdrowia psychicznego osób w wieku starszym

Cel i założenia: celem pracy była ocena wpływu dolegliwości bólowych o charakterze przewlekłym na zdrowie psychiczne osób w wieku starszym. Dodatkowym celem było zbadanie związku między regularną aktywnością fizyczną oraz uczęszczaniem na zajęcia teoretyczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku a występowaniem stanów depresyjnych w badanej grupie osób. Materiał: w badaniach uczestniczyło 40 osób w wieku od 60 do 78 lat (średnio 65 lat). Osoby te były słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu. Metody: w badaniu wykorzystano kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28, kwestionariusz McGilla (wersja skrócona) i ankietę własną, w której zamieszczono informacje o przebytych urazach, dolegliwościach bólowych oraz aktywności fizycznej. Wnioski: ból przewlekły ma bezpośredni wpływ na ogólny stan zdrowia psychicznego osób starszych, powodując jego pogorszenie. Wpływa on zarówno na procentowy wzrost problemów z bezsennością, jak również powoduje zwiększenie zaburzeń funkcjonowania. Istnieje wzajemna zależność pomiędzy symptomami depresji a subiektywnym odczuwaniem bólu przewlekłego i stanem emocji. Aktywność fizyczna oraz uczestniczenie w życiu społecznym, uczęszczanie na zajęcia teoretyczne i praktyczne pozytywnie wpływają na stan zdrowia psychicznego.

Eastwood M. R., Corbin S. L. The relationship between physical illness and depression in old age, [w:] E. Murphy (red.) Affective Disorders in the Elderly. Churchill Livingston, London 1986.

Katona C., Livingston G. Depresja u osób w wieku podeszłym. W spółwystępowanie z innymi chorobami. VIA Medica, Gdańsk 2003.

Goldberg D., Williams P. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszemi Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001.

Melzak R. The short-form McGill Pain Questionaire. Pain, 30, 191-197.

Brongel L. i wsp. Obrażenia ciała u ludzi w podeszłym wieku. Polski Przewodnik Chirurgiczny, 2007, 79, 2, 189-201.

Rosławski A. Wybrane zagadnienia z geriatrii. AWF, Wrocław 2001.

Kennedy G. J., Kelman H. R., Thomas C. The emergence of depressive symptoms in late life: the importance of declining health and increasing disability. J. Commun. Health, 1990, 15, 93-104.

Kivela S. L., Pahkala K. Factor structure ofthe Hamilton rating scale for depression among depressed elderly Finns. Psychology, 1988, 196, 389-399.

Blezer D., Williams C. D. Epidemiology of dysphoria and depression in an elderly population. Am. J. Psychiatry, 1980, 137, 439-444.

Evans S., Katona C. L. E. The epidemiology of depressiove symptoms in elderly primary care attenders. Dementi, 1993, 4, 327-333.

Jabłońska-Rabe J., Miller A. Związek między bólem a depresją. Psychiatria Polska, 2005, 1.

Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontol. Pol., 2006, 14, 4, 185-189.

Beekman A. T. F., Kriegsman D. M. W., Deeg D. J. H. The association of physical health and depressive symptoms in the older population: age and sex differences. Social Psychiatry. Psychiatr. Epidemiology, 1995, 30, 32-38.

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 61 61 8
PDF Downloads 32 32 5