Drought Assessment in the Moldavian Plain

Open access

Abstract

The Moldavian Plain, located in the North-Eastern part of Romania, has a temperate-continental climate with a nuance of excessivity in the precipitation regime. This paper aims to analyse droughts in the Moldavian Plain for the period 1961-2010, by using a classical method - the de Martonne Aridity Index, and two other less known indices developed in Romania and the Republic of Moldova. Among these indices, the Dry Spells Index demonstrates a increasing frequency of dry years in recent decades.

References

 • Bîrsan, M. V., Dumitrescu, Al. (2014) ROCADA: Romanian daily gridded climaticdataset (1961-2013) V1.0. Administrația Națională de Meteorologie, București, România, doi:10.1594/PANGAEA.833627.

 • Bradu, Tatiana (2005) Fenomenele de uscăciune și secetă în colinele Tutovei (1961-1999), în Romanian Journal of Climatology, vol. I.

 • Gaceu, O. (2002) Elemente de climatologie practică, Editura Universității din Oradea.

 • Guțic, O. (1974) Clima din zona orașului Dorohoi, Casa Corpului Didactic, Botoșani.

 • Hârjoabă, I. (1979) Cu privire la indicele lunar de ariditate, în Analele științifice ale Universității „Al.I. Cuza” din Iași, Secțiunea II. b) Geologie-Geografie, Tomul XXV.

 • Kazadjiev, V., Moteva, Milena, Georgieva Veska (2012) Near and far future hydro thermal tendencies for crop growing in Bulgaria, în Sixteenth International Water Technology Conference, IWTC 16, Istanbul.

 • Larion, Daniela, Pălimariu, M. (2007) Considerations on precipitation deficit in the Moldavian Plain, în Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, Tom LIII, s. II-c, Geografie.

 • Lungu, M., Panaitescu, Liliana, Niță, Simona (2011) Aridity, climatic risk phenomenon in Dobrudja, în Present Environment and Sustainable Development, vol. 5, no. 1.

 • Mihăilă, D. (2006) Câmpia Moldovei. Studiu climatic, Editura Universității Suceava.

 • Mihăilă, D., Tănasă, I., Prisăcariu, A. (2008) Particularități meteorologice ale anului agricol 2006-2007 în jumătatea nordică a Podișului Moldovei, în Analele Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, secțiunea Geografie, anul XVII.

 • Minea, I., Stângă, I. C. (2004) Analiza variabilității spațiale a unor indici de apreciere a secetelor, în Riscuri și catastrofe, vol. III, Cluj-Napoca.

 • Minea, I. (2012) Bazinul hidrografic Bahlui. Studiu hidrologic, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

 • Nagarajan, R. (2009) Drought Assessment, Capital Publishing Company, New Delhi.

 • Nedealcov, Maria (2012) Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă, Chișinău.

 • Patriche, Emilia-Isabela (2008) Evaluarea agroclimatică a teritoriului Câmpiei Moldovei, teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie.

 • Romanescu, Gh., Zaharia, C., Paun, E., Machidon, O., Paraschiv, V. (2014) Depletion of watercourses in north-eastern Romania. Case study: the Miletin river, în Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9(1):209-220.

 • Rusu, T. (2014) Impact of climate change on climatic indicator and technological recommendations in Transylvanian Plain, Romania, în FACCE MACSUR Mid‐term Scientific Conference.

 • Sfîcă, L. et al. (2008) Fenomene de uscăciune și secetă în bazinul Bârladului, în Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Iași.

 • Soroceanu, N., Amăriucăi, M. (1998) Considerații asupra tendinței de aridizare a climei în Podișul Moldovei, în Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 17-18.

 • Sorocovschi, V. (2009) Seceta: concept, geneză, atribute și clasificare, în Riscuri și catastrofe, an VIII, Nr. 7, Cluj-Napoca.

 • Stângă, I. C., Minea, I (2005) Considerații privind fenomenul de secetă în Câmpia Moldovei, în Romanian Journal of Climatology, vol. I.

 • Tiscovschi, A., Manea, Gabriela, Cocos, I., Vijulie, Iuliana, Cuculici, Roxana (2013) Characteristics of aridity conditions in South Dobrudja, în Riscuri și catastrofe, nr. XII, Vol. 12, Nr. 1/2013.

 • Vieru, Nicoleta-Delia (2014) Clima municipiului Botoșani, Editura Quadrat, Botoșani.

 • * * * (1901-1960) Buletinele observațiilor meteorologice din România.

 • * * * (1983) Geografia României, I, Geografia fizică, Editura Academiei R.S.R., București

 • * * * (2006) Impacts of desertification and drought and other extreme meteorological events, World Meteorological Organization, Comission for Agricultural Meteorology, Report No. 101, Geneva.

 • * * * (1929) Indicele de ariditate în România, Buletinul meteorologic lunar, Seria II, vol.IX, Aprilie, nr. 4.

 • * * * (1993) Meteorological vocabulary, Academia, MZCR, Praga.

 • * * * O nouă funcțiune climatologică: Indicele de ariditate, Buletinul meteorologic lunar, Seria II, vol. VI, Octombrie 1926, nr. 10.

 • * * * United Nations Convention to Combat Desertification http://www.unccd.int

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 10 10 10
PDF Downloads 1 1 1