Drought Assessment in the Moldavian Plain

Open access

Abstract

The Moldavian Plain, located in the North-Eastern part of Romania, has a temperate-continental climate with a nuance of excessivity in the precipitation regime. This paper aims to analyse droughts in the Moldavian Plain for the period 1961-2010, by using a classical method - the de Martonne Aridity Index, and two other less known indices developed in Romania and the Republic of Moldova. Among these indices, the Dry Spells Index demonstrates a increasing frequency of dry years in recent decades.

Bîrsan, M. V., Dumitrescu, Al. (2014) ROCADA: Romanian daily gridded climaticdataset (1961-2013) V1.0. Administrația Națională de Meteorologie, București, România, doi:10.1594/PANGAEA.833627.

Bradu, Tatiana (2005) Fenomenele de uscăciune și secetă în colinele Tutovei (1961-1999), în Romanian Journal of Climatology, vol. I.

Gaceu, O. (2002) Elemente de climatologie practică, Editura Universității din Oradea.

Guțic, O. (1974) Clima din zona orașului Dorohoi, Casa Corpului Didactic, Botoșani.

Hârjoabă, I. (1979) Cu privire la indicele lunar de ariditate, în Analele științifice ale Universității „Al.I. Cuza” din Iași, Secțiunea II. b) Geologie-Geografie, Tomul XXV.

Kazadjiev, V., Moteva, Milena, Georgieva Veska (2012) Near and far future hydro thermal tendencies for crop growing in Bulgaria, în Sixteenth International Water Technology Conference, IWTC 16, Istanbul.

Larion, Daniela, Pălimariu, M. (2007) Considerations on precipitation deficit in the Moldavian Plain, în Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, Tom LIII, s. II-c, Geografie.

Lungu, M., Panaitescu, Liliana, Niță, Simona (2011) Aridity, climatic risk phenomenon in Dobrudja, în Present Environment and Sustainable Development, vol. 5, no. 1.

Mihăilă, D. (2006) Câmpia Moldovei. Studiu climatic, Editura Universității Suceava.

Mihăilă, D., Tănasă, I., Prisăcariu, A. (2008) Particularități meteorologice ale anului agricol 2006-2007 în jumătatea nordică a Podișului Moldovei, în Analele Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, secțiunea Geografie, anul XVII.

Minea, I., Stângă, I. C. (2004) Analiza variabilității spațiale a unor indici de apreciere a secetelor, în Riscuri și catastrofe, vol. III, Cluj-Napoca.

Minea, I. (2012) Bazinul hidrografic Bahlui. Studiu hidrologic, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Nagarajan, R. (2009) Drought Assessment, Capital Publishing Company, New Delhi.

Nedealcov, Maria (2012) Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă, Chișinău.

Patriche, Emilia-Isabela (2008) Evaluarea agroclimatică a teritoriului Câmpiei Moldovei, teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie.

Romanescu, Gh., Zaharia, C., Paun, E., Machidon, O., Paraschiv, V. (2014) Depletion of watercourses in north-eastern Romania. Case study: the Miletin river, în Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9(1):209-220.

Rusu, T. (2014) Impact of climate change on climatic indicator and technological recommendations in Transylvanian Plain, Romania, în FACCE MACSUR Mid‐term Scientific Conference.

Sfîcă, L. et al. (2008) Fenomene de uscăciune și secetă în bazinul Bârladului, în Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Iași.

Soroceanu, N., Amăriucăi, M. (1998) Considerații asupra tendinței de aridizare a climei în Podișul Moldovei, în Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 17-18.

Sorocovschi, V. (2009) Seceta: concept, geneză, atribute și clasificare, în Riscuri și catastrofe, an VIII, Nr. 7, Cluj-Napoca.

Stângă, I. C., Minea, I (2005) Considerații privind fenomenul de secetă în Câmpia Moldovei, în Romanian Journal of Climatology, vol. I.

Tiscovschi, A., Manea, Gabriela, Cocos, I., Vijulie, Iuliana, Cuculici, Roxana (2013) Characteristics of aridity conditions in South Dobrudja, în Riscuri și catastrofe, nr. XII, Vol. 12, Nr. 1/2013.

Vieru, Nicoleta-Delia (2014) Clima municipiului Botoșani, Editura Quadrat, Botoșani.

* * * (1901-1960) Buletinele observațiilor meteorologice din România.

* * * (1983) Geografia României, I, Geografia fizică, Editura Academiei R.S.R., București

* * * (2006) Impacts of desertification and drought and other extreme meteorological events, World Meteorological Organization, Comission for Agricultural Meteorology, Report No. 101, Geneva.

* * * (1929) Indicele de ariditate în România, Buletinul meteorologic lunar, Seria II, vol.IX, Aprilie, nr. 4.

* * * (1993) Meteorological vocabulary, Academia, MZCR, Praga.

* * * O nouă funcțiune climatologică: Indicele de ariditate, Buletinul meteorologic lunar, Seria II, vol. VI, Octombrie 1926, nr. 10.

* * * United Nations Convention to Combat Desertification http://www.unccd.int

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 115 15
PDF Downloads 46 46 6