Work on the historical atlas of the sixteenth-century Poland

Open access

Abstract

The author begins with presentation of a programme of creating the detailed cartographic picture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th century, proposed by Stanisław Smolka from the Jagiellonian University at the first congress of Polish historians in Cracow in 1880. This initiative was partially realised in the atlas of Ruthenian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the turn of the 16th and 17th century created by Aleksander Jabłonowski and printed in 1904 in Vienna. When Poland regained its independence, it became possible to organize further works. As their results two maps were designed, prepared and issued in the interwar period: the general map of the sixteenth-century Grand Duchy of Lithuania created by Jan Jakubowski, published in 1927 and 1928, and the map of Cracow Voivodship of the Four-Year Sejm period (1788–1792) elaborated by Karol Buczek with cooperation of several other persons and published in 1930 in Cracow.

The main topic of this article is a series of maps with commentaries prepared collectively in the Institute of History of Polish Academy of Sciences, entitled Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe szesnastego wieku (Historical Atlas of Poland. Detailed maps of the 16th century) which includes Polish lands of the Crown. From the planned eight volumes with maps of individual voivodships or their groups, six were published successively in the years 1966–2018 and the last two are prepared for publishing in 2020. The author presents subject of the series and particularly contents of the main maps at the scale of 1:250,000.

This most detailed geographical and historical analysis of a large part of old Poland depicts the area in the 16th century, but it can also facilitate the process of gaining deeper knowledge about the history of these lands in the earlier and later centuries.

Boroda K., 2007, Kmieć, łan, czy profit? Co było podstawą poboru łanowego w XV i XVI wieku? In: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, ed. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków, pp. 152–170.

Gieysztorowa I., 1976, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa.

Herbst S., 1953, Prace nad polskim atlasem historycznym, „Kwartalnik Historyczny” T. 60, nr 3, pp. 329–334.

Herbst S. (ed.), 1958, Atlas Historyczny Polski. Województwo płockie około 1578 r., elab. I. Gieysztorowa et al., Wrocław.

Herbst S. (ed.), 1961, Atlas Historyczny Polski. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, elab. M. Biskup with participation of M. Koc, Warszawa.

Herbst S.,1965, Atlas na rozdrożu. In: Studia historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dra Stanisława Arnolda, Warszawa, pp. 143–149; reprint in his: Potrzeba historii, czyli o polskim stylu życia. Wybór pism, Warszawa, T. 2, pp. 462–469.

Herbst S.,1978, Prace nad „Atlasem historycznym Polski”. In his: Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia. Wybór pism, T. 2, Warszawa, pp. 444–461; reissue: „Studia Geohistorica” 4, 2016, pp. 17–26.

Konopska B., 1994, Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje, Warszawa.

Pałucki W. (ed.), 1966, Atlas Historyczny Polski. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, elab. S. Wojciechowski, Warszawa.

Pałucki W. (ed.), 1973, Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, elab. A. Dunin-Wąsowiczowa et al., Warszawa.

Pałucki W., 1974, Prace nad atlasem historycznym Polski. In: Problemy nauk pomocniczych historii, III. Materiały na III Konferencję poświęconą historii. Katowice – Wisła, 29–31 V 1974, Katowice, pp. 187–197.

Pałucki W. (ed.), 1993, Atlas Historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, elab. K. Chłapowski et al., Warszawa.

Rutkowski H., 1966, Mapy podstawowe i atlas historyczny, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” T. 14, pp. 695–700.

Rutkowski H., 1976, Geografia historyczna w pracach Stanisława Herbsta. In: Ziemia i ludzie dawnej Polski, eds. A. Galos, J. Janczak, Wrocław, pp. 197–209.

Rutkowski H. (ed.), 1998, Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, elab. K. Chłapowski et al., Warszawa.

Rutkowski H. (ed.), 2008, Atlas Historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, elab. K. Chłapowski et al., Warszawa.

Rutkowski H., 2009, Atlas Historyczny Polski. In: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, eds. E. Wolniewicz-Pawłowska, W. Zych, Warszawa, pp. 115–121.

Rutkowski H., 2014, Źródła kartograficzne. In his: Fundamenta historiae. Pisma wybrane, elab. M. Zbieranowski, M. Słoń, Warszawa, pp. 283–297.

Rutkowski H., 2018, A few comments on the historical borders in Poland. “Studia Geohistorica” 6, pp. 124–135.

Słoń M. (ed.), 2014, Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century: Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, Vols. 1–4, Frankfurt am Main.

Słoń M., Chłapowski K. (eds.), 2017, Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, elab. A. Borek et al., Warszawa.

Smolka S., 1881, O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski. In: Pamiętnik pierwszego Zjazdu Historycznego Polskiego imienia Jana Długosza odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę jego śmierci. “Scriptores Rerum Polonicarum” T. 6, pp. 133–137; reprint in: “Studia Geohistorica” 1, 2013, pp. 9–13

Wilska M., 2003, Atlas Historyczny Polski. In: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953–2003, ed. S.K. Kuczyński, Warszawa, pp. 151–161.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 91 91 32
PDF Downloads 110 110 26