Tourist maps – definition, types and contents

Open access

Abstract

Tourist maps are one of the most common groups of cartographic documents. Their variety in terms of content, subject matter and publication titles is a result of growing popularity of diverse forms of tourism activity. The aim of the authors of this article is to demonstrate issues related to tourist maps, including their variety in relation to contemporary forms of tourism. As tourist maps are constantly developing, the authors decided to propose a classification of tourist maps which is adequate from the point of view of the types of maps we currently distinguish. Taking into consideration the aim and type of tourism, the maps were divided into the following sub-groups: maps for sightseeing tourism, qualified tourism, and other tourism, as well as tourist city maps, and maps prepared for promotion and advertising of tourism. The first there categories were further divided into more detailed sub-categories and each of them was described briefly in terms of its content. The classification of maps based on their scales and form of content presentation was also included.

The authors attempted also to define the concept of “tourist map” itself. The authors defined it as a geographic representation of an area presented on a plane, in accordance with specific mathematical rules, which should include topographic contents, information about tourist attractions of a given area, its tourist and complementary infrastructure, presented with the help of conventional signs, in a matter appropriate for the scale of the map and its intended use.

Contributing to the discussion on the place of tourist map in the general classification of maps, the article distinguishes not only general-geographic maps and thematic maps, but also orientation and navigation maps. This terms covered tourist maps, road maps, and navigation maps: sailing, sea, aerial and city maps. They consist a group of maps in which the functions they play determine their informational content and their form of cartographic presentation. However, unlike on thematic maps, where the general geographic content is merely a background for presentation of the theme-related phenomena, the geographic content is essential in case of tourist maps. It is precisely the general geographic content which is primarily responsible for communicating information which is meant to be used for orientation and navigation purposes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Forest D. Castner H.W. 1985 The design and perception of point symbols for touristic maps. “Cartographic Journal” Vol. 22 No. 1 pp. 11–19.

 • Gerber R. Burden P. Stanton G. 1990 Development of public information symbols for tourism and recreational mapping. “Cartographic Journal” Vol. 27 No. 2 pp. 92–103.

 • Kajoch A. 1973 Problemy szaty graficznej map turystycznych. In: K. Trafas (ed.) Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2 Kraków−Warszawa pp. 67–69.

 • Kajoch A. 1996 Jak powstaje mapa turystyczna? In: W.A. Wójcik (ed.) Góry w kartografiiMateriały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej pp. 65−71.

 • Kałamucki K. 2003 Analiza zakresu treści map turystycznych w różnych skalach. In: K. Trafas P. Struś J. Szewczuk (eds.) Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” Vol. 24 Kraków pp. 11–16.

 • Kałamucki K. 2005 Poznawcza i kształcąca funkcja współczesnych map turystycznych. In: Społeczna i edukacyjna rola kartografii “Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 26 Warszawa pp. 64–71.

 • Kaprowski W. 1973 Potrzeba opracowania map turystycznych na podkładzie mapy topograficznej. In: K. Trafas (ed.) Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2 Kraków–Warszawa pp. 46–51.

 • Kaprowski W. 2004 Geografia turystyczna. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

 • Konferencja Naukowo-Techniczna na temat „Kartografia turystyczna” 1979. Bydgoszcz: Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Sekcja Kartograficzna Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk – Sekcja Fotogrametrii i Kartografii Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Kartograficzna.

 • Kowalczyk A. 2015 Kartografia turystyczna – problemy metodologiczne i metodyczne. In: Z. Młynarczyk A. Zajadacz (eds.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. XV: Turystyka w badaniach geograficznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe pp. 9–32.

 • Kurek W. (ed.) 2007 Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Leonowicz A. 2003 Wykorzystanie mapy w turystyce kwalifikowanej na przykładzie map turystycznych gór wysokich. In: K. Trafas P. Struś J. Szewczuk (eds.) Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24 Kraków pp. 67–71.

 • Mapa turystyczna jako źródło informacji i badań naukowych 1986. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poznań 4 maja 1984. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.

 • Medyńska-Gulij B. 2003 Wizualizacja treści map turystycznych. In: K. Trafas P. Struś J. Szewczuk (eds.) Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24 Kraków pp. 95–98.

 • Merski J. Warecka J. 2009 Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

 • Nowak E. 1973 Ocena map turystycznych wydanych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. In: K. Trafas (ed.) Problemy kartografii turystycznej „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2 Kraków−Warszawa pp. 12–15.

 • Nowak-Ferdhus E. 1980 Zakres treści turystycznej na polskich mapach turystycznych. In: D. Markowska J. Ostrowski J. Pasławski (eds.) Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 7 pp. 214–220.

 • Ostrowski J. Ostrowski W. 1975 Zakres treści i rozwiązania graficzne turystycznych planów miast. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 7 nr 1 pp. 7–13.

 • Pasławski J. (ed.) 2010 Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era.

 • Pawlak W. 1973 Rzeźba terenu na mapie turystycznej. In: K. Trafas (ed.) Problemy kartografii turystycznej „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2 Kraków−Warszawa pp. 52–59.

 • Ratajski L. 1989 Metodyka kartografii społeczno--gospodarczej. Warszawa−Wrocław: PPWK.

 • Robinson A. Sale R. Morrison J. 1988 Podstawy kartografii. Warszawa: PWN.

 • Roszczewska M. Zalewski W. 2003 Mapa topograficzna jako podkład map turystycznych. In: K. Trafas P. Struś J. Szewczuk (eds.) Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24 Kraków pp. 17–27.

 • Różycki P. 2006 Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Proksenia.

 • Saliszczew K.A. 2003 Kartografia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Toczek-Werner S. 2004 Trendy obserwowane w rekreacji na świeżym powietrzu. In: J. Wyrzykowski K. Klementowski (eds.) Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego pp. 105–112.

 • Trafas K. (ed.) 1973 Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2 Kraków−Warszawa: PTG – Komisja Kartograficzna PPWK.

 • Trafas K. 2003 Typy i rodzaje map turystycznych. In: K. Trafas P. Struś J. Szewczuk (eds.) Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24 Kraków pp. 7–10.

 • Trafas K. Struś P. Szewczuk J. (eds.) 2003 Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24 Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

 • Wójcik W.A. (ed.) 1996 Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.

 • Wyrzykowski J. 2002 Podstawowe formy turystyki. In: S. Toczek-Werner (ed.) Podstawy rekreacji i turystyki Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego pp. 61–65.

 • Wyrzykowski J. Marak J. (eds.) 2010 Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.

 • Żyszkowska W. Spallek W. Borowicz D. 2012 Kartografia tematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 496 298 19
PDF Downloads 958 804 43