The contemporary cartographic presentation of geographical names of objects lying on the border between Poland and the Czech Republic

Open access

Abstract

The aim of this paper is the analysis of the names used on cartographic publications in Poland and the Czech Republic for transboundary geographical objects lying on the common boundary.

After the analysis of the Czech and Polish topographic maps that are available on the national geoportals, maps of the divisions into natural regions, and toponymic databases (Polish the National Register of Geographical Names, and Czech Geonames – the Database of geographic names of the Czech Republic) it was established that 360 named geographic objects lie on this boundary. This number includes: 123 hydronyms (names of rivers and other streams), 224 oronyms (139 names of summits, 22 names of mountain passes, 35 names of mountain ranges and ridges, 15 names of highlands, plateaus and uplands, 7 names of mountain basins, valleys and depressions, 3 names of lowlands, and 3 names of rocks), 9 names of forests, 1 name of mountain meadow (alp), and 3 names of tracks.

212 of these objects (59%) have names in both languages – Polish and Czech, however, in 99 cases (47% of objects that have name in both Polish and Czech languages) the Polish and Czech toponyms entirely do not correspond to each other. From the remaining objects 67 (18%) have only the Czech name, and 81 (23%) only the Polish name. In some natural regions, the limits of their ranges set by the Czech and Polish geographers vary widely, for example a single region on one side of the boundary corresponds to two or more regions on other side of the boundary. In other cases illustrations of incorrectness are more sophisticated, like the river that has different course according to the Czech or Polish maps (stream regarded as a main watercourse in one country, which has its own name, in another country is considered as a tributary one with a different name).

In the summary, it should be stated that in the large part of the Polish and Czech names of the geographical objects lying on the common boundary were drawn regardless of the names used in the neighboring country.

Brázdil K., 2014, K výšce Sněžky, Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. http://www.cuzk.cz/Aktuality-resort/20140225/Snezka.aspx (access: 30.01.2015).

Chylińska D., Kosmala G., 2010, Analiza zmian nazw lokalnych Chełmska Śląskiego i Racławiczek w XX wieku jako przykład geograficznych badań przestrzeni toponimicznej Śląska, „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 42, nr 1, pp. 30–39.

Heck R., Orzechowski M., 1969, Historia Czechosłowacji, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Kadmon N., 2014, Słownik terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (online: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/glossary_of_terms_PL.pdf).

Maleczyński K. ed. 1963, Historia Śląska, t. 1 do roku 1763, cz. 3 od końca XVI w. do r. 1763, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (online: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/15/1/maly_rocznik_statystyczny_2014.pdf).

Michalkiewicz S. ed. 1970, Historia Śląska, t. 2 1763–1850, cz. 2 1807–1850, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej, 1991, Warszawa: Główny Geodeta Kraju, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera.

Resolutions adopted at the Ten United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names, 2014, Ottawa: Natural Resources Canada, http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/RES_UN_E%20updated_1-10%20CONF.pdf (access: 30.01.2015).

Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 maja 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości, „Monitor Polski” 1949, nr 44, item 592 (online: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/1949/592/M1949044059201.pdf).

Sobczyński M., 1986, Kształtowanie się karpackich granic Polski (w w. X–XX), Łódź: Zarząd Wojewódzki PTTK Regionalna Pracownia Krajoznawcza (online: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2010/12/granice_karpackie.pdf).

Walczak J., 2014, Stosunki polsko-czeskie, „Ziemia Kłodzka” nr 245, pp. 4–8 (online: http://www.ziemia.klodzka.com/pdf/241.pdf).

Wolnicz-Pawłowska E., 2011, Naukowiec, ekspert, urzędnik – funkcje i role językoznawcy w procesie standaryzacji nazw geograficznych, In: Biolik M., Duma J. ed. Chrematonimia jako fenomen współczesności, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pp. 519–532.

Maps

Geomorfologické jednotky, 1:500 000, 1980, [In]: Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava: Slovenská akadémia vied, Slovenský úrad geodézie a kartografie.

Karte des Deutschen Reiches, 1:100 000, Einheitsblatt Nr 115 Friedland i.Schl.-Lewin., 1932: Reichsamt für Landesaufnahme.

Kondracki J., Richling A., 1994, Regiony fizycznogeograficzne, 1:1 500 000, In: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Główny Geodeta Kraju.

Mapa topograficzna Polski, 1:10 000, sheet 494.212 Olza, 1987, Warszawa: Główny Geodeta Kraju.

Rastrowa mapa podziału hydrograficznego Polski, 1:50 000, Warszawa: Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, http://mapa.kzgw.gov.pl/.

Polska. Mapa ogólnogeograficzna, 1:500 000, 2011, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Topografická mapa, 1:25 000, sheet M-33-43-D-b (Harrachov), 1956, Generální štáb Českoslo venské lidové armády.

Topographische Karte,1:25 000 (Messtischblatt), sheet 5361 Tschöbsdorf, 1943: Reichsamt für Landesaufnahme.

Vyšší geomorfologické jednotky České republiky, 1:500 000, 1996, Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 121 121 8
PDF Downloads 40 40 2