The natural environment as an area of Corporate Social Responsibility

Open access

Abstract

Areas of Corporate Social Responsibility (CSR) have been defined in ISO 26000. Guidelines of the International Standardisation Organisation distinguish seven areas: corporate governance, human rights, labour practices, natural environment, fair operating practices, consumer issues, social commitment and development of local communities. This article presents good practices implemented by enterprises in the individual areas, in particular, actions in the area of the natural environment. Two research hypotheses are posited concerning the rate of implementing good CSR practices and the number of actions in the natural environment area. National Responsible Business Forum research and a survey of a group of enterprises in the Mazovian region, conducted by the authors in 2014–2016, served to verify the hypotheses. The results imply that the number of good practices realised in CSR areas tends to grow. In addition, actions in the area of the natural environment rank third with regard to good practices implemented.

AMALRIC F., HAUSER J. 2005. Economic drivers of corporate social responsibility activities, Journal of Corporate Citizenship. 20,4:27-38.

BASU K., PALAZZO G. 2008. Corporate Social Responsibility: a Process Model of Sensemaking, Academy of Management Review. 33, 1: 122-136.

BOWEN H. R. 1953. Social responsibility of the businessman, Harper & Row, New York.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels, 25.10.2011, COM(2011) 681 final.

CRAIG SMITH N. 2003. Corporate social responsibility: not whether, but how? Centre for Marketing Working Paper, London Business School. 03-701: 1-37.

CROUCH C. 2006. Modelling the Firm in its Market and Organizational Environment: Methodologies for Studying Corporate Social Responsibility. Organization Studies. 27, 10: 1533-1551.

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU (RBF) 2011-2015. Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

FREDERICK W.C. 1986. Toward CSR-3: Why Ethical Analysis is Indispensable and Unavoidable in Corporate Affairs. California Management Review. 28, 2:126-141.

FRIEDMAN M. 1970. The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, September 13.

GASIŃSKI T., PISKALSKI G. 2009. Zrównoważony biznes – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.

GOŁASZEWSKA-KACZAN U. 2009. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

GRIFFIN R.W. 2005. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

HĄBEK P. SZEWCZYK P. 2010. Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

HYS K., HAWRYSZ L. 2013. CSR in Poland as a important foundations of modern societies, Management Study. 1, 1:27-33.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO 26000:2010.

KAZOJĆ K. 2014. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 38, 1: 57-70.

KOTLER P., LEE N. 2005. Corporate social responsibility: Doing the most for your company and your cause. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc.

LAMBERTINI L., PALESTINI A., TAMPIERI A. 2016. CSR in an Asymmetric Duopoly with Environmental Externality, Southern Economic Journal. 83,1: 236-252.

MARÁKOVÁ V., LAMENT M., WOLAK-TUZIMEK A. 2015. Reporting standards in socially responsible enterprises, Economic Annals-XXI. 9-10, 1:56-59.

MCWILLIAMS A., SIEGEL D. 2001. Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review. 26,1: 117-127.

MCWILLIAMS A., SIEGEL D.S., WRIGHT P.M. 2006. Corporate social responsibility: Strategic implications. Journal of Management Studies. 43, 1:1-18.

POGONOWSKA B., WOJTASIEWICZ L. 2008. Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), [w:] Wojtasiewicz L. (red.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, AE Poznań, Centrum Badania Gospodarki Regionalnej, Poznań:7-12.

PORTER M.P., KRAMER M.R. 2006. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 84, 12,4: 78–92.

RATAJCZAK M., SAWICKA E. 2008. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP, [w] Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa: 131-143.

ROK B. 2012. Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa: 423-432.

SALA P. 2015. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie normy ISO 26000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie. 82: 173-186.

SEN S., BHATTACHARYA C.B. 2001. Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility, Journal of Marketing Research. 38, 2: 225–243.

STAWICKA E., WOŁOSZYN J. 2013. Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MŚP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 100, 1: 44-51.

Ustawa z 02 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1829.

VAN MARREWIJK M. 2003. Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion. Journal of Business Ethics. 44, 2/3: 95-105.

VISSER W. 2007. Revisiting Carroll’s CSR Pyramid, [in:] Crane A., Matten D., Spence L.J. (eds), Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, Routledge, London: 29-56.

WOŁOWIEC T. 2004. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. 3: 3-11.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 451 451 35
PDF Downloads 240 240 13