Sosnowsky’s hogweed – current environmental problem

Open access

Abstract

Sosnowsky’s hogweed was brought to Poland as a silage plant for cattle in the mid-20th century from the Caucasus. It was grown mainly in National Farms. However, the hogweed quickly spread across the natural environment. It is a highly invasive plant and possesses strong burning qualities. Every year many people suffer from its burns. The hogweed is also dangerous for animals. Being an invasive species, it displaces natural plant species of the native flora. It can threaten the flora and landscape of a particular area. The aim of the article is to present the problem including the frequency of occurrence of Sosnowsky’s hogweed in Poland, to show the negative effects for human health and the methods to fight it in its habitat.

ABYSHEV A. Z., DENISENKO P.P. 1973: The coumarin composition of Heracleum sosnowskyi. Chemistry of Natural Compounds; 4 (9); 515-516.

CIOSEK M. T., SIKORSKI R., TRĘBICKA A. 2010: Wpływ Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) na strukturę i skład florystyczny fitocenoz. FRAGM. AGRON. 27(2): 39–46.

DOMARADZKI K., DOBRZAŃSKI A., JEZIERSKA-DOMARADZKA A. 2013: Rośliny inwazyjne występowanie, znaczenie i zagrożenie dla bioróżnorodności. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin; 53 (3): 616-617.

FALIŃSKI J.B. 1968: Synantropizacja szaty roślinnej. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski. Mat. Zakł. Fitosocj. Stos. UW, Warszawa – Białowieża: 229.

FUJITA M., FURUYA T. 1956: J. Pharm, Soc. Japan: 76: 535

GAŁCZYŃSKA M., GAMRAT R., ŁYSKO A. 2016: Wpływ gatunków inwazyjnych z rodzaju Heracleum SPP. (Apiaceae) na środowisko i zdrowie człowieka, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych; 65 (4): 591-599.

GUZIK J. 1994: Ocena stopnia zagrożenia rodzimej flory Polski oraz niebezpieczeństwa jakie może stwarzać dla człowieka barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi Manden.) - na podstawie wyników badań w południowej części kraju, Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków.

JAKUBOWSKA-BUSSE A., ŚLIWIŃSKI M., KOBYŁKA M. 2013: Identification of bioactive components of essential oils in Heracleum sosnowskyi and Heracleum mantegazzianum (Apiaceae). Archives of Biological Sciences; 65 (3): 877-883.

JAHODOVÁ Š., FRÖMBERG L., PYŠEK P., GELTMAN D., TRYBUSH S., KARP A. 2007: Taxonomy, identification, genetic relationship and distribution of large Heracleum species in Europe (Chapter 1). [in:] Pyšek P., Cock M. J. W., Nentwig W., Ravn H. P. (eds). Ecology and management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum), CAB Internat. Wallingford.: 1–19.

JAWOREK A. K., MICHAŁEK K., WOJAS-PELC A. 2017: Reakcja fitofototoksyczna ze współistniejącymi zmianami odpowiadającymi erythema multiforme związana z ekspozycją na barszcz Sosnowskiego. PrzeglądDermatologiczny; 104: 17.

KHACHEMOUNE A., KHECHMOUNE K., BLANC D. 2006: Assessing phytophotodermatitis: boy with erythema and blisters on both hands. Dermatol Nurs: 18: 153-154.

KLIMASZYK P., KLIMASZYK D., PIOTROWIAK M., POPIOŁEK A. 2014: Unusual complications after occupational exposure to giant hogweed (Heracleum mantegazzianum): case report; International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 27(1): 141-144.

KOSTECKA-MĘDALSKA O., CZABAŃSKI B. 1963: Zawartość olejku eterycznego w Heracleum Sosnowskyi Manden. z uprawy krajowej. Acta Agrobotanica; XIV: 25.

KOSTECKA-MĘDALSKA O. 1962: Heracleum sosnowskyi Manden. W Ogrodzie Roślin Leczniczych A. M. we Wrocławiu. Wiadomości Botaniczne; 6 (2): 175-177.

KRZEMKOWSKI J. 1995: Barszcz Sosnowskiego. Przyroda Polska, Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody, Warszawa.

KRZEMKOWSKI J. 1995: Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.). Parki Narodowe; 3:20-21.

LUTYŃSKA R. 1980: Badania nad aklimatyzacją i wykorzystaniem barszczu Sosnowskiego jako rośliny pastewnej, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 139:1-37.

MILL J., WALLIS B., CUTTLE L., MOTT J., OAKLEY A., KIMBLE R. 2008: Phytophotodermatitis: case reports of children presenting with blistering after preparing lime juice. Burns; 34: 731-733.

MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A. I WSP. 2002: Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist (w:) Z. Mirek (red.). Biodiversity of Poland W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków; 1: 442.

MUZYKIEWICZ A., NOWAK A, KLIMOWICZ A. i wsp. 2017: Fotoalergeny i związki fototoksyczne pohodzenia roślinnego. Zagrożenia i korzyści terapeutyczne. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych; 66 (2): 211.

NIELSEN C., RAVN H.P., NENTWIG W., WADE M. (ed.) 2005: The Giant Hogweed Best Practice Manual. Guidelines for the management and control of an invasive weed in Europe. Forest & Landscape Denmark, Hoersholm: 44.

PODGÓRSKA M., WÓJCIK P. 2011: Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden., Apiaceae) u podnóża Góry Zelejowej w gminie Chęciny (Wyżyna Małopolska). Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyrodnicze; 32: 67-78.

RRZYMSKI P., KLIMASZYK P., PONIEDZIAŁEK B. 2015: Invasive giant hogweeds in Poland: risk of burns among forestry workers and plant distribution. Burns; 41, 8: 1816-1822.

RUTKOWSKI L. 2004: Przewodnik do oznaczania roślin Polski niżowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa: 345.

SACHAJDAKIEWICZ I., MĘDRZYCKI P. 2015: Problem inwazji kaukaskich barszczy w Polsce na podstawie Raportu końcowego zOgólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego (w:) Lecha Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. (ed): Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Krzywe: 185.

SARHANE K.A., IBRAHIM A., FAGAN S.P., GOVERMAN J. 2013: Phytophotodermatitis. Eplasty, 13:57.

SOBISZ Z. 2007: Phytocenoses with Heracleum sosnowskyi Manden. in Central Pomerania. Rocz. AR w Poznaniu, Botanica Steciana, 386 (11): 53-56.

STUPNICKA-RODZYNKIEWICZ E., KLIMA K. 1996: Ekspansja Heracleum sosnowskyi Manden na terenie stacji doświadczalnej i okolicznych polach w Czyrnej k. Krynicy, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Rolnictwo;196 (38): 165-172.

ŚLIWIŃSKI M. 2012: Inwazja barszczu Sosnowskiego na obszarze Natura 2000 w Górach Stołowych. Zielona Planeta; 2 (101): 8-10.

ŚLIWIŃSKI M., ANIOŁ-KWIATKOWSKA J. 2011: Rozprzestrzenianie się Heracleum sosnowskyi Manden. i Heracleum Mantegazzianum Sommier & Levier (Apiaceae) w aglomeracji wrocławskiej. Bad. Fizjograf. II, Ser. Bot.; 60: 151-163.

ŚLIWIŃSKI M. 2009: Konsekwencje wprowadzenia do uprawy Heracleum sosnowskyi Manden. na Dolnym Śląsku. Pam. Puł., 150: 287–292.

TOKARSKA-GUZIK B., DAJDOK Z., ZAJĄC M., ZAJĄC A., URBISZ A., DANIELEWICZ W., HOŁDYŃSKI C. 2012: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

TUTIN T. G., HEYWOOD V. H., BURGES N. A., MOORE D. M., VALENTINE D. H., WALTERS S. M., WEBB D. A. (eds) 1968: Flora Europaea, Univ. Press. Cambridge, 2: 366.

WERYSZKO-CHMIELEWSKA E., CHWIL M., WESOŁOWSKI M. i wsp. 2014: Rośliny wywołujące fotodermatozy. Alergoprofil; 10 (4): 22-26.

WIERZEJSKA K., ADAMSKI Z. 2004: Świetlne zapalenie skóry wywołane uczuleniem na rośliny. Phytophotodermatitis. Przegl Dermatol; 91: 329-334.

WOJTKOWIAK R., KAWALEC H., DUBOWSKI A. P. 2008: Heracleum sosnowskyi Mandel L. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(4): 137-142.

WRZESIŃSKA D., BŁAŻEJEWSKA A. 2000: Entomofauna of Heracleum sosnowskyi Manden. Journal of Plant Protection Research; 40: 231-236.

WRZESIŃSKA D. 2006: Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi Manden), inwazyjny chwast i metody jego zwalczania. Postępy Nauk Rolniczych; 3.

WRÓBEL I. 2008: Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) w Pieninach. Pieniny – Przyroda i Człowiek; 10: 37-43.

ŻUREK H. 2002: Metoda i technika zwalczania barszczu Sosnowskiego. Wydawnictwo IMUZ, Falenty.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 304 304 20
PDF Downloads 137 137 11