Microbiological air quality at municipal waste sorting plant

Open access

Abstract

Municipal waste plants can be a source of biological contamination of the environment, depending on the method of operation and the type of collected waste. The aim of this study was the quantitative characteristics of airborne microorganisms at the Barycz municipal waste sorting plant in Cracow. Bioaerosol measurements of indoor and outdoor air of the municipal waste sorting plant were performed during the summer season using a six-stage Andersen cascade impactor. The highest concentration of bacterial and fungal aerosol was observed in the medium fraction sorting room (129.02×103 cfu·m-3 and 116.21×103 cfu·m-3, respectively). There were statistically significant differences in the concentrations of bacterial and fungal aerosol between indoor and outdoor air. The calculations showed a significant correlation between the concentration of bioaerosol and particulate matter. Based on the analysis of bioaerosol particle size distribution, it was found that the concentration of bacteria and fungi has a maximum value in the diameter range 3.3-7.0 μm. The study confirmed that the municipal waste sorting plants can be causing exposure to microbiological agents.

ADHIKARI A., SEN M., GUPTA-BHATTACHARYA S., CHANDA S. 2004. Volumetric assessment of airborne fungi in two sections of a rural indoor dairy cattle Shed. Environment International 29: 1071-1078.

BARABASZ W., ALBIŃSKA D., VOŽIŠEK K, RŮŽEK L. 2005. Emisja i rozprzestrzenianie się mikroorganizmów wokół składowisk odpadów komunalnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 505: 25-39.

BREZA-BORUTA B. 2012. Emisja drobnoustrojów przez składowisko odpadów komunalnych jako czynnik zagrożenia zdrowotnego. Proceedings of ECOpole 6, 2: 617-623.

BUTAREWICZ A., KOWALUK-KRUPA A. 2004. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie i wokół składowiska odpadów komunalnych w Augustowie. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 38: 167-173.

CYPROWSKI M., SOWIAK M., SOROKA P. M., BUCZYŃSKA A., KOZAJDA A., DEACON L., PANKHURST L., LIU J., DREW G. H., HAYES E. T., JACKSON S., LONGHURST J., LONGHURST P., POLLARD S., TYRREL S. 2009. Endotoxin emissions from commercial composting activities. Environmental Health 8, (Suppl 1):S9

DOUWES J., THORNE P., PEARCE N., HEEDERIK D. 2003. Bioaerosol health effects and exposure assessment: progress and prospects. Ann. Occup. Hyg. 47, 3: 187-200.

DUTKIEWICZ J. 1997. Bacteria and fungi in organic dust as potential health hazard. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 4: 11-16.

DUTKIEWICZ J., GÓRNY R. L. 2002. Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia - klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Medycyna Pracy 53: 29-39.

DUTKIEWICZ J. 2004. Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego - aktualne problemy. Medycyna Pracy 55, 1: 31-40.

GÓRNY R. L. 2010. Aerozole biologiczne - rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia. Medycyna Środowiskowa 13: 41-51.

KATIAL R. K., ZHANG Y., JONES R. H., DYER P. D. 1997. Atmospheric mold spore counts in relation to meteorological parameters. International Journal Biometeorology 41: 17-22.

KRZYWICKA H., JANOWSKA J., ZARZYCKA E. 1997. Działanie promieniowania UV na drobnoustroje znajdujące się w powietrzu. Roczniki PZH 48, 3: 269-274.

LI D. W., KENDRICK B. 1995. A year-round study on functional relationships of airborne fungi with meteorological factors. International Journal of Biometeorology 39, 2: 74-80.

LIS D., PASTUSZKA J.S., ULFIG K. 1999. Mikrobiologiczna jakość powietrza w pomieszczeniach administracyjnobiurowych wysypiska odpadów komunalnych, na przykładzie Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów w Sosnowcu. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 33, 5: 199-202.

OWEN M. K., ENSOR D. S. 1992. Airborne particles size and sources fund in indoor air. Atmospheric Environment 12, 26A: 2149-2162.

SZADKOWSKA-STAŃCZYK I. 2007. Zagrożenia i skutki zdrowotne narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne pracowników zakładów gospodarki odpadami. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź.

WLAZŁO A., GÓRNY R. L., ZŁOTKOWSKA R., ŁAWNICZEK A., ŁUDZEŃ-IZBIŃSKA B., HARKAWY A. S., ANCZYK E. 2008. Narażenie pracowników na wybrane szkodliwe czynniki biologiczne w bibliotekach województwa śląskiego. Medycyna Pracy 59, 2: 159-170.

ZIELIŃSKA-JANKIEWICZ K., KOZAJDA A. 2003. Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem. Medycyna Pracy 54, 3: 399-406.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 159 156 9
PDF Downloads 80 79 5