Use of the synthetic index of agricultural environment quality for evaluation of soils degraded as a result of stone coal exploitation

Open access

Abstract

In the work, evaluation of agricultural production space of the area at the Węglowa street in Jastrzębie Zdrój is presented. The method of the synthetic indicator proposed at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy was used in the calculation. The determined synthetic indicator of agricultural production space of the investigated area classifies it as the area of mean conditions for agricultural production. Geomechanical and hydrological degradation of soil increasing in time may cause changes of values of this indicator and also high deterioration of environmental conditions of agricultural production.

BOROŃ K., KLATKA S. 1997. Use of the soil productivity index for evaluation of soils converted as a result of coal mining. Contaminated and derelict land, Balkema. Edited by R.W. Sarsby. London, p.100-109.

CENTRAL STATISTICAL OFFICE (GUS) 2015. Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w Polsce w 2015 r. (in Polish).

DUDZIŃSKA M. 2011. Czynniki oceniające rolniczą przestrzeń produkcyjną. Infrastruktura i EkologiaTerenów Wiejskich. PAN 1/2011: 173-185.

KLATKA S. 2004. Wykorzystanie metody systematycznego wskaźnika jakości przestrzeni rolniczej do waloryzacji obszarów podlegających antropopresji górniczej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie nr 412. Seria Inżynieria Środowiska z. 25: 397-404, pkt. 2.

KLATKA S., BOROŃ K., RYCZEK M. 2011. Wpływ degradacji hydrologicznej gleb na terenach poeksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego na treść map glebowo-rolniczych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Nr 49: 559-565.

KLATKA S., BOROŃ K., RYCZEK M. 2014. Evaluation of influence of the Mine-Energetic Plant “Janina” in Libiąż activity on soil productivity index. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Environmental Protection and Natural Resources. vol. 25, nr 3(61): 9-13.

KORELESKI K. 1993. Próba oceny potencjału produkcyjnego gruntów ornych w Polsce. Zesz. Naukowe AR w Krakowie. Ser. Geodezja. Nr 289, 14.

MOCEK A. 2015. Gleboznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

NOWOSIELSKI O. 1974. Metody oznaczania potrzeb nawożenia. PWRiL Warszawa.

PN-R-04033:1998. Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne. PKN. 1998. Warszawa.

PORTER K. N., CARTER F. S., DOLL E. C. 1988. Physical properties of constructed and uncostructed soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 52: 1435-1438.

PTG. 2011. [SYSTEMATICS OF POLISH SOILS]. Rocz. Glebozn. Wydanie 5. Warszawa. Tom LXII. Nr 3. s. 193. (in Polish).

REITH C. C. 1982. Factors related to reclamation success on gradem spoi land topdressed surface at two coal mine in New Mexico. Symposium of Surface Mining. University of Kentacky, Lexington, 5-10.

STUCZYŃSKI T., KOZYRA J., ŁOPATKA A., SIEBIELEC G., JADCZYSZYN J., KOZA P., DOROSZEWSKI A., WAWER R., NOWOCIEŃ E. 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB w Puławach, 7.

SZAFRAŃSKI C., STACHOWSKI P., KOZACZYK P. 2011. Stan aktualny i prognozy poprawy gospodarki wodnej gruntów na terenach pogórniczych. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 13: 485-510.

WITEK T. 1981. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 101 100 8
PDF Downloads 46 46 1