Comparison of Total Content of Zinc and Arsenic in Soils of Średzka Upland and Wrocław Ice-Marginal Valley

Open access

Abstract

The aim of this study was to demonstrate that alluvial sediments of Wrocław ice-marginal Valley are characterized by higher con-centrations of metallic elements in relation to the adjacent areas of different soil cover genesis.

Studies of zinc and arsenic content in soils were carried out in six municipalities of Średzki district. A total of 117 soil samples from arable land was collected: 80 from Średzka Upland and 37 from Wrocław ice-marginal Valley

The process of accumulation of heavy metals in alluvial sediments in the Wocław ice-marginal Valley is so effective that, despite the heavier grain size composition of the soil cover immediately adjacent to Średzka Upland, zinc and arsenic concentrations are higher in the alluvial soils.

AMUNDSEN, C. E., HANSSEN, J. E., SEMB, A., STEINNES, E. 1992. Long-range transport of trace elements to Southern Norway. Atmospheric Environment, 26A: 1309-1324.

BOJAKOWSKA I. 2001. Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych. Przegląd Geologiczny 49,3: 213-218.

CISZEWSKI D., CZAJKA A. 2009. Akumulacja osadów na równinach zalewowych rzek silnie zmienionych antropogenicznie: górna Wisła i Odra. Przegląd Geologiczny 57, 7: 576-583.

DąBROWSKA L. 2011. Specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiornika Kozłowa Górna. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 354-364.

GŁOSIŃSKA G., SIEPAK J. 2007. Zanieczyszczenie środkowej i dolnej Odry wybranymi metalami ciężkimi w latach w latach 1991-2005 na podstawie wyników monitoringu geochemicznego osadów dennych. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 9: 167-181.

KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.

KARCZEWSKA A., KABAŁA C. 2010. Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku – potrzeby i metody rekultywacji. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu.

KARCZEWSKA A., SPIAK Z., KABAŁA C., GAŁKA B., SZOPKA K., JEZIERSKI P., KOCAN K. 2008. Ocena możliwości zastosowania wspomaganej ftoekstrakcji do rekultywacji gleb zanieczyszczonych emisjami hutnictwa miedzi. Wyd. Zante, Wrocław.

KASZUBKIEWICZ J., KAWAŁKO D. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Ochrona Środowiska i Zadobów Naturalnych 40: 177-189.

KONDRACKI J. 2002. Geografa regionalna Polski. PWN, Warszawa.

NOCOŃ W. 2009. Metale ciężkie w osadach dennych wybranych dopływów rzeki Kłonicy. Inżynieria i Ochrona Środowiska t.12, nr 1: 65-76.

PISAREK I. 2008. Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie miasta Opola. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 10: 645-656.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002. Nr 165 poz. 1359).

STUCZYŃSKI T. i inni. 2007. Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2000-2005. IUNG, Puławy.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 91 4
PDF Downloads 46 46 6