Valuation of natural assets of some raised peat bogs against a background of Bieszczady Mts. landscape of the Lutowiska district

Open access

Abstract

The “Land of the Valleys” lying in the area of the Lutowiska district in the Western Bieszczady Mts. is undergoing unwelcome succession-related changes, such as for example the extinction of valuable plant species or even whole plant associations, and the disappearance of the mosaic pattern of biocoenoses. It is therefore necessary to conduct investigations aimed at assessing the natural values of this region.

The natural assets of the Lutowiska district, where the three raised peat bogs under study (Wołosate, Litmirz and Tarnawa) are situated, were assessed using the Oświt [1995] method for the natural valuation of wetlands and associated landscapes. The method involves awarding points to three groups of indicators: (i) the scope and forms of nature conservation; (ii) general natural values; and (iii) the richness of wetland biotopes, plant communities and flora [Oświt and Dembek 1995]. Altogether, the district scored 60.7 valuation points (with 9 points for relief richness included), which allows classifying it as an area with very high natural values (class VIII on a scale of I-X).

DENISIUK Z., DYRGA Z., KALEMBA A., MIELNICKA B. 1990. System oraz walory rezerwatowej ochrony przyrody w Polsce południowej. Studia Naturae, suplement: 83-109.

FALIŃSKI J.B. 1975. Anthropogenic changes of the vegetation of Poland. Phytocoenosis, 4(2): 97-116.

FIJAŁKOWSKI D. 1999. Aktualna waloryzacja i ochrona ekosystemów torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym. W: Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w Polskich parkach narodowych, Red. Radwan S. i Kornijow R., 73-77.

GLIWICZ J. 1996. Co robią naukowcy dla zachowania różnorodności biologicznej, czyli pocztówka z Ameryki. Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko”, 15: 149-156.

KRZEMIŃSKI Z. 1996. Wdrażanie postanowień Konwencji o różnorodności biologicznej w Polsce. Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko” 15: 157-161.

MALEC M. 2006. Dynamika wzrostu torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich. Praca doktorska AR Kraków (maszynopis).

MICHALIK S. 1987. Aktualny stan ochrony przyrody województwa krośnieńskiego na tle waloryzacji przyrodniczej. Studia Naturae, ser. B. 32: 11-21.

MICHALIK S. 1995. Zagadnienia ochrony procesów ekologicznych i różnorodności szaty roślinnej w Polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Roczniki Bieszczadzkie, 1995, 4: 53-66, Ustrzyki Dolne.

MICHALIK S. 2000. Ekologiczne i fitogeograficzne uwarunkowania ochrony zbiorowisk roślinnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie, 10: 25-33, Ustrzyki Dolne.

NOWICKI Z., KOC J., CYMES I. 1999. Waloryzacja przestrzeni krajobrazowej na Pojezierzu Mazurskim. W: Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w Polskich parkach narodowych, Red. Radwan S. i Kornijow R., 274-279.

OŚWIT J. 2000. Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania na wybranych obiektach. Mater. Infor. 35, Falenty: Wydaw. IMUZ.

OŚWIT J., DEMBEK W. 1995. Wstępne zasady waloryzacji przyrodniczej mokradeł i związanych z nimi krajobrazów. W: Torfoznawstwo w badaniach naukowych i praktyce, Sesja naukowa z okazji jubileuszu 45-lecia działalności naukowej i 70. rocznicy urodzin prof. dr hab. Henryka Okruszko, Falenty, 6-7 XI 1995, Mater. Semin. 34, Falenty: Wydaw. IMUZ.

PRZEMYSKI A. 2004. Walory fitosocjologiczne i florystyczne rezerwatu „Białe Ługi”. Sympozjum Torfowiska gór i wyżyn, Kielce 21-22 czerwca 2004r. , Akademia Świętokrzyska w Kielcach.

RYKOWSKI K. 1996. Ochrona różnorodności ekologicznej w lasach. Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko” 15: 87-110.

RYSZKOWSKI L. 1996. Problemy ochrony różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej. Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko” 15: 111-128.

URBAN D., BŁASZCZYK R. 2004. Walory przyrodnicze torfowisk w dolinie i zlewni Chodelki (Kotlina Chodelska). Sympozjum Torfowiska gór i wyżyn, Kielce 21-22 czerwca 2004r., Akademia Świętokrzyska w Kielcach. www.lutowiska.pl Program ochrony środowiska dla gminy Lutowiska na lata 2005-2015, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lutowiska Warszawa 2011-2012.

ZEMANEK B. 2000. Biogeograficzne i ekologiczne podstawy ochrony flory naczyniowej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Monografie Bieszczadzkie 10: 9-23, Ustrzyki Dolne.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 108 25
PDF Downloads 37 37 3