The influence of Chemical Works “Police” on chemical composition of Pinus sylvestris needles, Pleurozium schreberi and soil samples

Open access

Abstract

The aim of this study was an evaluation of the influence of Chemical Works “Police” (“Grupa Azoty”) on total S, N, C, Mg, K, Ca, Na Hg, Pb, Cd, Cu, Co, Cr, Mn, Ni and Zn concentrations in II-year-old needles of Pinus sylvestris L., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. and soil samples. The research material was collected in spring 2013 in the coniferous habitats. The total Hg content was determined by Mercury Analyzer AMA 254. The total content of S, N and C was analysed by COSTECH CHNS elementary analyser. The total content of other elements was determined using atomic absorption spectrometer ASA iCE 3000. The highest mercury content was similar in pine needles (0.06 mg • kg-1 d. w.) and in moss (0.07 mg • kg-1 d. w.). The soil samples pH value was typical for rusty soils, in which the obtained pH-KCl value was 3.13-4.39 and pH-H2O was 3.69-5.14 (extreme acid soils). The Zn, Pb, Ni, Hg, Fe, Cu and Cr concentrations were higher in moss than in needles. The content of Pb in Pleurozium schreberi (3.13 mg • kg-1 d. w.) was few times higher than in Pinus sylvestris needles (0.073- 0.817 mg • kg-1 d. w.). The soil contamination with heavy metals was not observed. There has been almost a double reduction of sulphur content in pine needles and moss over last 20 years.

BELL J. N., TRESHOW M. 2004. Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin. WNT, Warszawa.

BOROWIEC S. 1990. Zmiany w chemizmie opadów, gleb, cieków na obszarach leśnych pozostających pod wpływem emisji przemysłowych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Roln. 141: 19-29.

BOROWIEC S., ZABŁOCKI Z. 1984. Zawartość fluoru i siarki w mchach i szpilkach sosny pospolitej jako wskaźnik skażenia środowiska leśnego przez Zakłady Chemiczne „Police”. II Krajowe Sympozjum. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, 16-19 maja 1984 r., Kórnik.

BOROWIEC S., ZABŁOCKI Z., LEŚNIK T., CEDRO A., 2005. Ocena wpływu zanieczyszczeń emitowanych przez Zakłady Chemiczne „Police” w latach 1969-2000 na roczne przyrosty sosny zwyczajnej na wybranych powierzchniach w Puszczy Wkrzańskiej na terenie Nadleśnictwa Trzebież. Część I: Ilość związków siarki i fluoru docierająca z opadem oraz akumulowana w szpilkach sosny. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 244, 99: 23-29.

Dmuchowski W., Czwakiel E. 2005. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska siarką i ołowiem w pobliżu źródła emisji, na podstawie określenia ich akumulacji w igłach sosny zwyczajnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 505: 89-94.

DOŁĘGOWSKA S., MIGASZEWSKI Z. M., MICHALIK A. 2013. Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. as trace element bioindicators: Statistical comparison of bioaccumulative properties. J. Environ. Sci. 2. 2: 340-347.

GAŁUSZKA A. 2006. Geochemical background of selected trace elements in mosses Pleurozium schreberii (Brid.) Mitt. and Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. from Wigierski National Park. Pol. J. Environ. Stud. 15, 2a: 72-77.

HUTTUNEN S., LEINE K., TORVELA H. 1985. Seasonal sulfur contents of pine Needles as indices of air pollution. Ann. Bot. Fennici. 22: 343-359.

IUSS Working Group WRB. 2006. World Reference Base for Soil Resources. 2nd edition. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome: 132.

MANAHAN S. E. 2013. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN. Warszawa.

PARZYCH A., JONCZAK J. 2013. Content of heavy metals in needles of scots pine (Pinus sylvestris L.) in selected pine forests in Słowiński National Park. Arch. Environ. Prot. 39, 1: 41-51.

Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011. Rozdział VI: Ochrona powietrza, WIOŚ, Szczecin.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359).

ŚWIERCZ A. 2003. Zawartość pierwiastków metalicznych w glebie, igliwiu i korze sosny po zmniejszeniu imisji alkalicznej. Reg. Monit. Środ. Przyrod. 4:107-113.

www.grupaazoty.com

www.mapgeochem.pgi.gov.pl/poland/index.html - Geochemical Atlas of Poland.

ZIMNY H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 77 77 6
PDF Downloads 37 37 5