Effect of phosphorus and potassium fertilisation on the contents and chromium and nickel uptake by goat’s rue (Galega orientalis Lam.) / Wpływ nawożenia fosforem i potasem na zawartość i pobranie chromu i niklu przez rutwicę wschodnią (Galega orientalis Lam.)

Open access

Abstract

The paper presents the changes in chromium and nickel content in goat’s rue biomass cultivated in the years 2005-2007. Field test was carried out on the experimental field belonging to the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The tests included six objects with constant phosphorus fertilisation and differentiated potassium fertilisation. During each year of the tests, three cuts of the test plant in budding stage were harvested. Total Cr and Ni content in the plant and soil was determined using inductively coupled plasma-atomic emission spectrometer. The uptake of the elements being analysed with the crop of dry mass of the test plant was calculated.

Phosphorus and potassium fertilisation had significant influence on the increase in chromium and nickel content in goat’s rue biomass. The highest content of chromium was determined on P50 object and of nickel on P50K150 object. The lowest content of Cr and N was determined in the test plant cultivated on control objects. The highest content of chromium and nickel was found in soil taken from the control object. The highest uptake with crop was observed for goat’s rue fertilised with P50 dose and of nickel with P50K150 dose.

ANKE, M 1987, Kolloquien des Instituts für Pflanzenernảhrung. Jena., vol. 2, pp. 110-111.

BROOS, K, BEYENS, H, SMOLDERS, E 2005, Survival of rhizobia in soil is sensitive to elevated zinc in the absence of the host plant. Soil Biology & Biochemistry, vol. 37, pp. 573-579.

GORLACH, E 1991, Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, vol. 34 (262), pp. 13-22.

GORLACH, E, GAMBUŚ, F 2000, Potencjalnie toksyczne pierwiastki śladowe w glebach (nadmiar, szkodliwość i przeciwdziałanie). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., vol. 472, pp. 275-296.

JAMROZ, D, BURACZEWSKI, S, KAMIŃSKI, J 2001, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Cz. 1 Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Wyd. Nauk. PWN. W-wa., p. 437.

KABATA-PENDIAS, A, PENDIAS, H 2001, Trace elements in soils and plants. (3rd Ed.) CRC Press, Boca Raton, FL, USA, p. 413.

KALEMBASA, D, WIŚNIEWSKA, B 2004, Wykorzystanie podłoża popieczarkowego do rekultywacji gleb. Rocz. Glebozn., vol. LV(2), pp. 209-217.

KWIATKOWSKA-MALINA, J, MACIEJEWSKA, A 2011, Pobieranie metali ciężkich w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej. Ochr. Środ. Zasob. Nat., vol. 49 pp. 43-51.

SPIAK, Z, ROMANOWSKA, M, RADOŁA, J 2004, Trace metals content in plants from ecological and conventional cultivation systems. Chemistry for Agriculture, vol. 5, pp. 181-186.

SPIAK, Z, WALL, Ł 2004, The influence of amendments chemical on macronutrients content in serpentinite soils. Chemistry for Agriculture, vol. 5, pp. 175-180 .

SYMANOWICZ, B, APPEL, Th, KALEMBASA, S 2004, “Goat’s rue” (Galega orientalis Lam.) a plant with multi-directional possibilities of use for agriculture. Part III. The influence of the infection of Galega orientalis seeds on the content of trace elements. Polish Journal of Soil Science, vol. XXXVII(1), pp. 11-20.

SYMANOWICZ, B, KALEMBASA, S 2010, Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na plon i zawartość makroelementów w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Fragm. Agron., vol. 27(1), pp. 177-185.

SYMANOWICZ, B, KALEMBASA, S 2012, Effect of iron, molybdenum and cobalt on the amount of nitrogen biologically reduced by Rhizobium galegae. Ecological Chemistry Engineering vol. 19(11), pp. 1311-1321.

SZCZEPANIAK, W 2005, Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN. W-wa, pp. 165-168.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 93 93 6
PDF Downloads 43 43 2