Thrips (Thysanoptera, Insecta) of the Asteraceae family plants occurring in areas with different levels of anthropopressure in Lublin (Eastern Poland) / Wciornastki (Thysanoptera, Insecta) zebrane z miejsc o różnym stopniu antropopresji w Lublinie na roślinach z rodziny Asteraceae

Open access

Abstract

In the years 2001-2003, a study on thrips (Thysanoptera) was conducted in Lublin (south-eastern Poland). The aim of the research was to determine the species composition of the insects on selected plants from the Asteraceae family collected at sights of varying anthropopressures in Lublin. Fifteen designated sites, classified as semi-natural and anthropogenic, were located in different parts of the city. As a result of the study, the occurrence of 36 thrips species was recorded. The species dominating in the whole material were: Thrips physapus, Thrips trehernei, Thrips validus and Frankliniella intonsa. The greatest thrips species variety was characteristic of the following plant species: Hieracium umbellatum, Matricaria perforata, Taraxacum officinale, Erigeron strigosus. The research conducted shows that urban environment is quite rich in terms of thrips species diversity. The number of species caught indicates their tolerance to moderately adverse conditions in the city. The most important factor affecting the number of collected species is plant diversity. The sites of different levels of athropopressure varied both in their species composition and in the number of thrips found.

BLUMTHAL, M, CLOYD, R, SPOMER, L, WARNOCK, D 2005, Flower color preferences of western flower thrips. HortTechnology 15, vol. 4, pp. 846-853.

CHMIEL, J 1993, Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część I. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, Wyd. Sorus, Poznań.

CONNOR, EF, HAFERNIK, J 2002, Insect conservation in an urban biodiversity hotspot: the San Francisco Bay Area. Journal of Insect Conservation, vol. 6, pp. 247-259.

CZEPIEL, K 2004, Thrips (Thysanoptera, Insecta) collected in wooded areas of the city of Lublin (south-eastern Poland). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica vol. 39, 1-3, pp. 271-279.

CZEPIEL-MIL, K 2006, Rzadkie dla fauny Polski gatunki wciornastków (Thysanoptera) stwierdzone w Lublinie. Wiadomości Entomologiczne, 25, Suppl. 2, pp. 59-64, Poznań.

CZEPIEL -MIL, K 2007, Thrips (Thysanoptera, Insecta) recorded from the selected plant species of the Fabaceae family in the city of Lublin. Annales UMCS, Lublin, sec. C, vol. 62, pp. 37-46.

CZEPIEL-MIL, K, KOWALCZYK-PECKA, D 2011, Próba oceny wpływu polutantów w urbicenozach na podstawie obecności wciornastków (Insecta: Thysanoptera) zebranych w Lublinie. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. IOŚ-PIB, Warszawa, vol. 48, pp. 485-491.

EREMEEVA, NI, SUSHCHEV, DV 2005, Structural changes in the fauna of pollinating insects in urban landscapes. Russian Journal of Ecology, 36, vol. 4, pp. 259-265.

FAYOS, P, GOLDARAZENA, A 2008, The role of thrips in pollination of Arctostaphyllos Uva-Ursi. International Journal of Plant Sciences 169, vol. 6, pp. 776-781.

HODDLE, M, ROBINSON, L, MORGAN, D 2002, Attraction of thrips (Thysanoptera: Thripidae and Aeolothripidae) to colored sticky cards in a California avocado orchard. Crop Protection vol. 21, pp. 383-388.

JACKOWIAK, B 1990, Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, p. 232.

KIRK, WDJ 2008, Pollen-feeding and host specificity and fecundity of flower thrips (Thysanoptera). Ecological Entomology 10, vol. 3, pp. 281-289.

KUCHARCZYK, H 2004, Wciornastki (Insecta: Thysanoptera) jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze vol. 3, pp. 85-94.

KUCHARCZYK, H 2007, Wciornastki (Thysanoptera) Polski, Fauna Polski W. Bogdanowicz (red.), Wyd. IŻ PAN, Warszawa.

LUBIARZ, M 2011, Thrips (Thysanoptera) inhabiting Quercus robur L. in the town landscape of Puławy and the natural landscape of Poleski National Park. Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz 2011, pp. 161-170.

PERRE, P, LOYOLA, RD 2011, Insects on urban plants: contrasting the flower head feeding assemblages on native and exotic hosts. Urban Ecosystems, vol. 14, pp. 711-722.

POBOŻNIAK, M, BISAGA, A, BUSSLER, M 2008, Atrakcyjność kwiatów drzew i krzewów dla wciornastków Thysanoptera w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Bydgoszcz 2008, pp. 373-382.

POBOŻNIAK, M, GABORSKA, M 2011, Thrips species (Thysanoptera) occurring on characteristic and associated plant of selected plant communities on Nowa Huta meadows. Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz 2011, pp. 181-191.

POBOŻNIAK, M, SOBOLEWSKA, A 2011a, Biodiversity of thrips (Thysanoptera) in flowering herbs in Cracow Region of Poland. Journal of Plant Protection Research, 51, vol. 4, pp. 395-398.

POBOŻNIAK, M, SOBOLEWSKA, A 2011b, Thrips (Thysanoptera) species infesting herbaceous plants in Botanical Garden in Kraków (Poland). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz 2011:, pp. 171-179.

RASPUDIĆ, E, IVEZIĆ, M, BRMEŽ, M, TRDAN, S 2009, Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia. Acta Aagriculturae Slovenica, vol. 93-3, pp. 275-283.

RUTKOWSKI, L 1998, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. PWN, Warszawa, p. 812.

SCHLIEPHAKE, G, KLIMT, K 1979, Thysanoptera Fransenflügler. Gustav Fischer Verlag, Jena, pp. 71-477.

SĘCZKOWSKA, K 1956, Badania nad przylżeńcami (Thysanoptera) stwierdzonymi na polach śródleśnych w okolicach Wandzina. Annales UMCS, Lublin, Sec. C, vol. 11, pp. 183-221.

SĘCZKOWSKA, K, GAWARECKA, E 1967, Przylżeńce (Thysanoptera) roślin ruderalnych miasta Lublina. Annales UMCS, Lublin, Sec. C, vol. 22, pp. 107-115.

SĘCZKOWSKA, K 1974, Przylżeńce (Thysanoptera) występujące na roślinach szklarniowych. Annales UMCS, Lublin, Sec. C, vol. 29, pp. 187-193.

STRASSEN ZUR R, 2003, Die terebranten Thysanopteren Europas. Goecke & Evers, Keltern, p. 277.

TRDAN, S, ANDJUS, L, RASPUDIĆ, E, KAĆ, M 2005, Distribution of Aeolothrips intermedius Bagnall (Thysanoptera:Aeolothripidae) and its potential prey Thysanoptera species on different cultivated host plants. Journal of Pest Science vol. 78, pp. 217-226.

UGINE, T, WRAIGHT, S, SANDERSON, J 2006, Influences of impatients pollen and exposure to Beauveria bassiana on bionomics of western flower thrips Frankliniella occidentalis. Biological Control vol. 37, pp. 186-195.

VASILIU-OROMULU, L, BĂRBUCEANU, D, BIANU, E 2009, Thysanoptera capability for biomonitoring of urban polluted green spaces (Insecta: Thysanoptera). Acta Entomologica Serbica, 14, vol. 2, pp. 185-194.

VASILIU-OROMULU, L, JENSER, G, BĂRBUCEANU, D 2008, Frankliniella intonsa (Trybom, 1895) a very sensitive bioindicator for air pollution. Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica, 43, vol. 1, pp. 401-408.

WINIARSKA, G 1999, Owady w mieście - wybrane zagadnienia dotyczące znaczenia entomocenoz w ekosystemie miejskim, ich zagrożenia i problemów ochrony. Konferencja naukowa. “Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską”, Kraków 23-24 września 1999, PTE, Poznań-Kraków, pp. 17-18.

ZAWIRSKA,I 1994, Wciornastki Thysanoptera. [w:] Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych. SGGW, Warszawa, pp. 145-174.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 174 174 9
PDF Downloads 58 58 7