Cadmium, lead, zinc and copper content in herbaceous plants overgrowing furnace waste landfill / Zawartość kadmu, ołowiu, cynku i miedzi w roślinności zielnej porastającej składowisko odpadów paleniskowych

Open access

Abstract

Electricity and heat have been produced in Poland by the combustion of coal. Ash-slag, a by-product of this process, has been mainly deposited in landfills. Until the end of 2011, about 258 million tonnes of ash-slag have been deposited in landfills. Herbaceous plant and soil samples were taken from four directions (east, west, south and north) in three locations on the landfill embankment: base, middle and top. The negative influence of furnace waste landfill on herbaceous plants was confirmed by the phytoaccumulation indexes (WF) of the examined elements: WF Cd - medium to intensive; WF Pb - low to medium; WF Zn - low to intensive and WF Cu - low to medium.

ANTONKIEWICZ, J, RADKOWSKI, A 2006, Przydatność wybranych gatunków traw i roślin motylkowatych do biologicznej rekultywacji składowisk popiołów paleniskowych. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska 61, Section E: pp. 413-421.

BAYÇU, G, CANER, H, GÖNENÇGIL, B, ERUZ, E 2003, Roadside pollution of cadmium and lead in Istanbul City (Turkey) and their effect on Picea abies. Biologia, Bratislava, vol. 58, pp. 109-114.

DYGUŚ, KH, MADEJ, M 2012, Roślinność wielowariantowego doświadczenia modelowego na złożu odpadów paleniskowych energetyki węglowej. Inżynieria Ekologiczna, vol. 30, pp. 227-240.

FILIPEK-MAZUR, B, GONDEK, K, MAZUR, K 2007, Zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach z terenów zlokalizowanych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 4 w granicach powiatu ropczycko-sędziszowskiego, cz. 3. Zawartość metali ciężkich w runi łąkowej. Ecological Chemistry and Engineering 14, vol. 5-6, pp. 445-449.

GALOS, K, ULIASZ-BOCHENCZYK, A 2005, Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21, vol. 1, pp. 23-42.

GILEWSKA, M, SPYCHALSKI, W 2002, Właściwości gruntów składowiska popiołów elektrownianych. Roczniki AR Poznań CCCXlII, Melioracja i Inżynieria Środowiska, vol. 23, pp. 95-101. Główny Urząd Statystyczny Ochrona Środowiska 2012, Warszawa 2012.

GRUCA-KRÓLIKOWSKA, S, WACŁAWEK, W 2006, Metale w środowisku, cz.II. Wpływ metali ciężkich na rośliny. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia 11, vol. 1-2, pp. 41-56.

GRUCHOT, A, SZWALEC, A, MUNDAŁA, P 2012, Geotechnical and chemical characteristics of ash and slag mixture of Skawina Power Plant (Poland). Geologija, Vilnius 54, vol. 2(78), pp. 27-34.

JAROSZ, W 1994, Zanieczyszczenie metalami ciężkimi traw rosnących na obrzeżach dróg. Medycyna Wetnaryjna 50, vol. 1, pp. 23-26.

JEGADEESAN, G, AL-ABED, SR, PINTO, P 2008, Influence of trace metal distribution on its leachability from coal fly ash. Fuel vol. 87, pp. 1887-1893.

KABATA-PENDIAS, A, PENDIAS, H 1999, Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

KAPUŚCIŃSKI, T, STRZAŁKOWSKA, E 2005, Ługowalność pierwiastków podstawowych i śladowych z odpadów paleniskowych lokowanych w wyrobiskach górniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 3, pp. 37-46.

KITCZAK, T, CZYŻ, H, TRZASKOŚ, M, GOS A, 2003. Trwałość zadarniania w zależności od sposobu zagospodarowania hałd popioło-żużli. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin vol. 225 pp. 365-370.

ŁASZEWSKA, A, KOWOL, J, WIECHUŁA, D, KWAPULIŃSKI, J 2007, Kumulacja metali w wybranych gatunkach roślin leczniczych. Problemy Ekologii 11, vol. 6, pp. 285-291.

MADEJ, M, SIUTA, J, WASIAK, G 2010, Zieleń Warszawy źródłem surowca do produkcji kompostu. Inżynieria Ekologiczna vol. 23, pp. 37-49.

PANDEY, VC, ABHILASH, PC, UPADHYAY, RN, TEWARI, DD 2009, Application of fly ash on the growth performance and translocation of toxic heavy metals within Cajanus cajan. Implication for safe utilization of fly ash for agricultural production.

Journal of Hazardus Materials, vol. 166, pp. 255-259.

Referat Ochrony Środowiska Elektrowni Skawina S.A. 2012. Charakterystyka składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Skawina. Maszynopis. Materiał niepublikowany.

ROSIK-DULEWSKA CZ., KARWACZYŃSKA U. 2008. Metody ługowania zanieczyszczeń z odpadów mineralnych w aspekcie możliwości ich zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 10: 205-219.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2012.w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach [Dz.U. 2012. Nr 0. poz. 203].

SIUTA, J 1998, Rekultywacja gruntów. Wydawnictwo IOŚ, Warszawa.

SIUTA, J 2005, Rekultywacyjna efektywność osadów ściekowych na składowiskach odpa-dów przemysłowych. Acta Agrophysica vol. 52, pp. 417-425.

SUKREEYAPONGSE, O, HOLM, PE, STROBEL, BW, PANICHSAKPATANA, S, MAGID, J, HANSEN, HCB 2002, pH dependent release of cadmium, copper, and lead from natural and sludge-amended soils. Journal of Environmental Quality, vol. 31, pp. 1901-1909.

ŚWIETLIK, R, TROJANOWSKA, M, Frakcjonowanie cynku w popiołach lotnych z przemysłowego spalania węgla 2009. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, vol. 40, pp. 592-600.

WĘGLARZY, K 2007, Metale ciężkie - źródło zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne, vol. 45, pp. 31-38.

WOŹNIAK, M, ŻYGADŁO, M 2002, Monitoring składowisk odpadów paleniskowych. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, vol. 3, pp. 117-122.

WOŹNIAK, M, KLISIK, A 2007, Wpływ na wody gruntowe odcieków ze składowisk popiołowych. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, pp. 369-376.

WOWKONOWICZ, P, MALOWANIEC, B, NIESOBĘDZKA, K 2011, Metale ciężkie w roślinach i glebach na trwałych użytkach zielonych w okolicach Warszawy. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, vol. 49, pp. 309-319.

ZIELIŃSKI, J 2007, Ocena plonu owoców róży pomarszczonej (Rosa rugosa) uprawianej na odpadach paleniskowych rekultywowanych różnymi metodami. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - 383. Ogrodnictwo, vol. 41, pp. 247-251.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 175 174 11
PDF Downloads 52 52 4