The influence of particular biostimulators on some biochemical parameters in broccoli (Brassica oleracea L. Var. Botrytis italica plenck) / Wpływ wybranych biostymulatorów na kształtowanie się parametrów biochemicznych u brokułu (Brassica oleracea L. Var. Botrytis italica Plenck)

Open access

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of biostimulators: Kelpak, Asahi SL and Goëmar Goteo on some biochemical parameters-proline and MDA concentration in leaves and florets of Monaco F1cultivars of broccoli grown under field conditions. Biostimulators applied in the experiment caused changes of some biochemical parameters in the plants. Kelpak and Goëmar Goteo significantly increased the oxidative stress parameters like the concentration of proline and malondialdehyde in leaves and florets of broccoli cultivar Monaco F1. Although, Asahi SL affected the content of chosen biochemical parameters although not seriously.

ANYSZKA, Z, ELKNER, K, DOBRZAŃSKI, A 2000, ‘Zawartość azotanów i kwasu askorbinowego w brokule włoskim (Brassica oleracea var. botrytis italica) w zależności od sposobu odchwaszczania’, Annales UMCS, Ser. E vol. 8, pp. 67–72.

BATES, LS 1973, ‘Rapid determination of free proline for waterstress studies’, Plant and Soil vol. 39, pp. 205–207.

BOROWSKI, E, BLAMOWSKI, Z 2009, ‘The effects of triacontanol ‘TRIA’ and Asahi SL on the development and metabolic activity of sweet basil (Ocimum basilicum L.) plants treated with chill-ing’, Folia Horticulturae vol. 21 (1), pp. 39–48.

CAMBRI, D, FILIPPINO, L, APONE, F, ARCIELLO, S, COLUCCI, G, PORTOSO, D 2008, ‘Effect of amino plant on expression of selected genes in Arabidopsis thaliana L. Plants’, Monographs series: Biostimulators in Modern Agriculture General aspect. Wieś Jutra, pp. 77–82.

CHEN, YX, HE, YF, LUO, YM, YU, YL, LIN, Q, WONG, MH 2003, ‘Physiological mechanism of plant roots exposed to cadmium’, Chemosphere vol. 50 (6), pp. 789–793.

DHARGALKAR, VK, PEREIRA, N 2005, ‘Seaweed: promising plant of the millennium’, Science and Culture vol. 71 (3–4), pp. 60–66.

GAWROŃSKA, H, PRZYBYSZ, A 2011, ‘Biostymulatory: mechanizmy działania i przykłady zastosowań’, Warszawa, Materiały Konferencyjne, Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, pp. 7–13.

GAWROŃSKA, H, PRZYBYSZ, A, SŁOWIŃSKI, A 2008, ‘Biologiczne podstawy działania biostymulatora Asahi SL’, Konferencja „Biostymulators in modern agriculture”. Warszawa, 7-8 II 2008. Book of abstracts: 20.

GŁÓD, BK, OLSZEWSKA, E, PISZCZ, P 2006, ‘Całkowity potencjał antyoksydacyjny: jego oznaczanie oraz zastosowanie w badaniach biomedycznych’, Tłuszcze Jadalne, vol. 41 (3–4), pp. 264–273.

GRZYŚ, E 2012, Wpływ wybranych substancji biologicznie czynnych na kukurydzę uprawianą w warunkach stresu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Monografi CXLV, pp. 1–101.

HAWRYLAK, B 2007, ‘Fizjologiczna reakcja ogórka na stres zasolenia w obecności selenu’, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, vol. 383, pp. 483–486.

JELAČIĆ, S, BEATOVIĆ, D, LAKIĆ, N, VUJOŠEVI, A.2007, ‘The effect of natural biostimulators and slow- isintegrating fertilizers on the quality of rosemary seedlings (Rosmarinus officinali L.)’, Journal of Agricultural Sciences, vol. 52 (2), pp. 85–94.

MATYSIAK, K, ADAMCZEWSKI, K, KACZMAREK, S 2011, ‘Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach Wielkopolski’, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 51 (4), pp. 1849–1857.

ÖZTURK, L, DEMIR, Y 2002, ‘In vivo and vitro protective role of proline’, Plant Growth Regulation, vol. 38 (3), pp. 259–264.

POINCELOT, RP 1993, ‘The use of a commercial organic biostim-ulant for bedding plant production’, Journal of Sustainable Agriculture, vol. 3 (2), pp. 99–110.

PRZYBYSZ, A, WROCHNA, M, SŁOWIŃSKI, A, GAWROŃSKA, H 2010, ‘Stimulatory effect of asahi sl on selected plant species’, Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura, Hortorum Cultus vol. 9 (2), pp. 53–64.

SMOLEŃ, S, SADY, W 2010, ‘Effect of plant biostimulation with pentakeep v fertilizer and nitrogen fertilization on the content of macro- and micronutrients in spinach’, Journal of Elementology vol. 15 (2), pp. 343–353.

SMOLEŃ, S, SADY, W, WIERZBIŃSKA, J 2010, ‘The effect of plant biostimulation with ‘pentakeep v’ and nitrogen fertiliza-tion on yield, nitrogen metabolism and quality of spinach’, Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, vol. 9 (1), pp. 25–36.

SUDHAKAR, C, LAKSHMI, A, GIRIDARAKUMAR, S 2001, ‘Changes in the antioxidant enzyme efficacyin two high yielding genotypes of mulberry (Morus alba L.) under NaCl salinity’, Plant Science, vol. 161, pp. 613–619.

TRUBA, M, JANKOWSKI, K, SOSNOWSKI, J 2012, ‘Reakcja roślin na stosowanie preparatów biologicznych’, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, vol. 53, pp. 41–52.

WOŹNY, A, PRZYBYŁ, K 2004, Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 1. Komórki in vivo. Część druga. Poznań, Wydaw. Nauk. UAM, pp. 1–201.

WROCHNA, M, ŁATA, B, BORKOWSKA, B, GAWROŃSKA, H 2008, ‘The effect Asahi SL of biostimulators on ornament amaranth (Amaranthus sp.) plants exposed to salinity in growing medium’, Monographs series: Biostimulators in modern agriculture, Ornament and Special Plants. Wieś Jutra, pp. 15–32.

ZHU, B, XIONG, A, PENG, R, XU, J, ZHOU, J, XU, J, JIN, X, ZHANG, Y, HOU1, X, YAO, X 2008, ‘Heat stress protection in Aspen sp1 transgenic Arabidopsis Thaliana’, Biochemistry and Molecular Biology Reports, pp. 382–387.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 129 6
PDF Downloads 43 43 5