Nitrates in drinking water as a factor of a health risk to the Platerow commune inhabitants (Mazovian province) / Azotany w wodzie do picia jako czynnik ryzyka zdrowotnego mieszkańców gminy Platerów (województwo mazowieckie)

Open access

Abstract

Well and piped water quality was examined out in the area of the Platerow Commune in 2008. The study examined water from 18 household wells used as a source of water for consumption and household purposes, and piped water which is abstracted from two deep wells in Platerow. Water samples for testing were taken five times. The concentrations of physical and chemical parameters such as NO3- , PO43- , Cl-, Ca2+, Mg2+, total hardness and pH, EC were determined. Health risk due to the presence of NO3- ions in drinking water consumed by people was estimated in this paper. The Platerow Commune population consuming piped water abstracted from the well located in Platerow take in nitrates in the amounts which are within the low limit of safety margin (ADI : EDI = 6.76) although their concentration in water does not exceed the standard level. People drinking water from 78% examined wells ingest excess quantities of nitrates (safety margin <1), which, in the case of long-term exposure, can be harmful particularly for infants and pregnant women. Statistical analysis revealed negative correlation of nitrate concentration in well water with well depth and water pH, which indicates that there was an influx of NO3- ions to shallow groundwater.

BONTON A., ROULEAU A., BOUCHARD C., RODRIGUEZ M.J. 2010. Assessment of groundwater quality and its variations in the capture zone of a pumping well in an agricultural area. Agricultural Water Management 97, 6: 824−834.

CABALLERO- MESA J.M., RUBIO A. C., HARDISSON DE LA TORRE A. 2003. Nitrate intake from drinking water on Tenerife island (Spain). The Science of the Total Environment 302, 1−3: 85-92.

D’ALESSANDRO W., BELLOMO S., PARELLO F., BONFANTI P., BRUSCA L., LONGO M., MAUGERI R. 2012. Nitrate, sulphate and chloride contents in public drinking water supplies in Sicily, Italy. Environmental Monitoring and Assessment 184, 5: 2845−2855.

Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)/Word Health Organization (WHO). 2003. Nitrate (andpotential endogenous formation of N-nitroso compounds),[in:] Safety evaluation of certain food additives and contaminants. Joint FAO/WHO Expert Committee on FoodAdditives. WHO Food Additives Ser.50. Geneva. http://www.inchem.org/documents/jecefa/jecmono/v50je06.htm

GROFFAMN P.M., GOLDA S.J., SIMMONS R.C.1992. Nitrate dynamics in riparian forests: Microbial studies. Journal of Environment Quality 21: 666−671.

GUPTA S.K., GUPTA R.C., CHHABRA S.K., ESKIOCAK S., GUPTA A.B, GUPTA R. 2008. Health issues related to N pollution in water and air. Current Science 94, 11: 1469−1476.

GRYGORCZUK−PETERSON E.H. 2008. Wpływ działalności rolniczej i bytowej na jakość wód studziennych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 35/36: 117−123.

HERMANOWICZ W., DOJLIDO J., DOŻAŃSKA W., KOZIOROWSKI B., ZEBER J. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa.

IGRAS J., JADCZYSZYN T. 2008. Zawartość azotanów i fosforanów w płytkich wodach gruntowych w Polsce. Problemy Inżynierii Rolnictwa 2, 60: 91−102.

JASZCZYŃSKI J., SAPEK A., CHRZANOWSKI S. 2006.Wskaźniki chemiczne wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach wiejskich w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 6, 2(18): 129−142.

KNOBELOCH L., SALNA B., HOGAN., POSTLE J., Anderson J. 2000. Blue babies and nitrate-contaminated well water. Environment Health Perspectives 108, 7: 675−678.

MARCZENKO Z., BALCERZAK M. 2001. Separation, preconcentration and spectrophotometry in inorganic analysis. Elsevier, Amsterdam.

NAS B., BERKTAY A. 2006. Groundwater contamination by nitrates in the city of Konya, (Turkey): A GIS perspective. Journal of Environment Management 79: 30−37.

NOWAK A., LIBUDZISZ Z. 2008. Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 4, 59: 9-25.

Ochrona Środowiska. 2011. GUS Warszawa. http://www.stat.gov.pl RACZUK J. 2006. Związki azotu w wodach studziennych gminy Sokołów Podlaski. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 57, 1: 49−56.

RACZUK J. 2010. Nitrogen compounds in well water as a factor of a health risk to the Maciejowice Commune Inhabitants (Mazowieckie Voivodeship). Archives of Environmental Protection 36, 4: 31−39.

RADZKA E., KOC G., RAK J. 2008. Ocena jakości wody pitnej w powiecie siedleckim. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 3: 78-86.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 rw sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi (Dz. U.RP Nr 61, poz. 417).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. RP Nr 143, poz.896)

THORBURN P.J., BIGGS J.S., WEIER K.L., KEATING B.A. 2003. Nitrate in groundwaters of intensive agricultural areas in costal Northeastern Australia. Agriculture, Ecosystem and Environment 94: 49−58.

SAPEK B. 1995. Wymywanie azotanów oraz zakwaszenie gleby i wód gruntowych w aspekcie działalności rolniczej. IMUZ, Falenty: 5-29.

SAPEK A. 2001. Rozpraszanie fosforu pochodzącego z rolnictwa i potencjalne zagrożenie dla środowiska. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 478: 269−280.

SAPEK A. 2004. Agricultural activities as source of nitrates in groundwater. [in:] Nitrates in groundwater. L. Razowska−Jaworek, A. Sadurski (ed.), Leiden, Balkema Publ. pp.: 3−13.

SAPEK A.2008. Chlorki w wodzie na obszarach wiejskich. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie 81, 22: 263−281.

SĄDEJ W., PRZEKWAS K. 2006. Wpływ punktowych zanieczyszczeń na stężenie form azotu w wodach studziennych. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 513: 365−372.

Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS). 2012. GUS Warszawa, http://www.stat.gov.pl

ŚWIETLIK R., KOWALCZYK D., DOJLIDO J.1999. Azotany w wodach studziennych. Gospodarka wodna 11: 382−384.

SZCZERBIŃSKI A., KARCZEWSKI J., FIŁON J., 2006. Azotany (V) w wodzie do picia jako czynnik ryzyka zdrowotnego ludności województwa podlaskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 57, 1: 39−48.

Word Health Organization (WHO). 2008. Guidelines for drinkingwater quality: second addendum to third edition. Vol.1. Recommendation. Geneva.

ZAHN M.T., GRIM W.D. 1993. Nitrate and chloride loading as anthropologic indicators. Water Air and Soil Pollution 68: 469−483.

Journal Information

CiteScore 2018: 0.41

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.143
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.387

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 122 76 8
PDF Downloads 118 81 6