Welfare, Work and Migration from a Gender Perspective:

Back to ‘family settings’?

Open access

Abstract

Since the collapse of the Soviet system, many significant changes have occurred, not only in the former socialist countries, but also in western societies. One remarkable change is the mass of post-Soviet emigration from the former Soviet Union. In this article, we analyse the everyday welfare experienced by the Russian immigrant women living in the border area of Eastern Finland. We study the interrelation of family relations, the experienced welfare, transnational care, and work in the lives of Russian migrant women in North Karelia. According to the analysis, we argue that the welfare of Russian immigrant women is mainly produced by their family networks and precarious work.

Anttonen, A 1994, ‘Hyvinvointivaltion naisystävälliset kasvot’ [Women-friendly face of a welfare state], in Naisten Hyvinvointivaltio [Women’s Welfare state], eds. A Anttonen, L Henriksson & R Nätkin, Vastapaino, Tampere, pp. 203-226.

Anttonen, A, Henriksson, L & Nätkin, R (eds.) 1994, Naisten hyvinvointivaltio [Women’s Welfare state], Vastapaino, Tampere.

Anttonen, A & Sipilä, J 1993, ’Julkinen, yhteisöllinen ja yksityinen sosiaalipolitiikassa – sosiaalipalvelujen toimijat ja uudenlaiset yhteensovittamisen strategiat’ [Public, communal and private in social policy – the actors and new strategies of social services], in Sosiaalipolitiikka 2017. Näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen [Social policy 2017. Viewpoints towards development and future of Finnish society], ed. O Riihinen, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva, pp. 435-461.

Anttonen, A & Sipilä, J 2002, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa [Finnish social policy], Vastapaino, Tampere.

Anttonen, A, Baldock, J & Sipilä, J 2003, The young, the old and the state. Social care systems in five industrial nations, Edward Elgar, Cheltenham.

Anttonen, A & Sointu, L 2006, Hyvinvointivaltion rajat. Hoivapolitiikka muutoksessa. Julkinen vastuu pienten lasten ja ikääntyneiden hoivasta 12:ssa Euroopan maassa [The borders of welfare state. Care policy in flux. The public responsibility of the child and elderly care in 12 European countries], Stakes, Helsinki. Available from: <http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/raportit/M232-VERKKO.pdf> [Last accessed 14.9.2015].

Bettio, F, Simonazzi, A, Villa, P 2006, ’Change in care regimes and female migration: the ‘care drain’ in the Mediterranean’, Journal of European Social Policy. Vol 16(3). Sage publications, London, Thousand Oaks and New Delhi, pp. 271-285.

Bonoli, G, George, V and Taylor-Gooby, P 2000, European Welfare Futures. Towards Theory of Retrenchment, Polity Press, Cambridge.

Bryceson, D & Vuorela, U 2002, The transnational family. New European frontiers and global networks, Berg, Oxford.

Davydova, O 2012, ’Venäjän lännestä Suomen itään. Sukupuolittunut maahanmuutto ja haurastuneet työmarkkinat’ [From the Russian West to the Finnish East. The gendered immigration and porous labour market], in Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa [The gender of multiculturalism. Citizenship and difference in welfare society], eds. S Keskinen, J Vuori & A Hirsiaho, Tampere University Press, Tampere, pp. 72-100.

Davydova, O & Pöllänen, P 2011, ‘Border Crossing from the Ethnosexual Perspective: A Case Study of the Finnish – Russian Border’, Eurasia Border Review, 2:1, pp. 73-87.

Esping-Andersen, G 1990, The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Forsander, A 2002, Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla [Conditions of trust. Immigrants on the Finnish labour market in 1990s], Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 39/2002, Väestöliitto, Helsinki.

Forsander, A 2003, ’Maahanmuuttajat sukupuolitetuilla työmarkkinoilla – mistä löytyy naisen paikka?’ [Immigrants on gendered labour market – where is the woman’s place?], Työpoliittinen Aikakauskirja [Journal of labour policy] 1:2003, pp. 64-73.

Hernes, H M 1988, Welfare State and Woman Power. Essays in State Feminism, Norwegian University Press.

Jokinen, E 2005, Aikuisten arki [Everyday life of the adults], Gaudeamus, Helsinki.

Jokinen, E, Könönen, J, Venäläinen, J & Vähämäki, J (eds.) 2011, “Yrittäkää edes!” Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa [“Just try!” Precarization in North Karelia], Episteme, Tutkijaliitto, Helsinki. Jokinen, E & Jakonen, M 2011, ’Rajaton hoiva’ [Borderless care], in “Yrittäkää edes!” Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa [“Just try!” Precarization in North Karelia], eds. E Jokinen, J Könönen, J Venäläinen & J Vähämäki, Episteme, Tutkijaliitto, Helsinki, pp. 118-140.

Jokinen, E & Venäläinen, J (eds.) 2015, Prekarisaatio ja affekti [Precarization and affect], Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 118, Jyväskylän yliopisto.

Julkunen, R 2006, Kuka vastaa. Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu, [Who is responsible. The borders of welfare state and public responsibility], Stakes, Helsinki.

Julkunen, R 2008, ’Yhteisvastuusta julkisen vastuun prioriteetteihin’ [From joint responsibility to the priorities of public responsibility], in Sosiaalialan normatiivinen perusta [Normative fundament of social sector], eds. P Niemi & T Kotiranta, Palmenia, Helsinki, pp. 146-182.

Kröger T & Leinonen A 2012, ‘Transformation by Stealth: The Retargeting of Home Care Services in Finland’, in Health and Social Care in the Community 20 (3), pp. 319-327.

Kröger, T, Zechner, M 2001, WP2 Care arrangements in single parent families. National report: Finland. SOCCARE Project Report 2.1. Available from: <http://www.uta.fi/laitokset/sospol/soccare/report2.1.pdf> [Last accessed 10.11.2015].

Könönen, J 2014, Tilapäinen elämä, joustava työ. Rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation mekanismina [Temporary life, flexible work. Borders as mechanisms of immigration and precarization of labour force], Itä-Suomen yliopisto. Joensuu.

Könönen, J 2011, ’Valttikorttina Venäjä’ [Russia as a trump], in “Yrittäkää edes!” Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa [“Just try!” Precarization in North Karelia], eds. E Jokinen, J Könönen, J Venäläinen & J Vähämäki, Episteme, Tutkijaliitto, Helsinki, pp. 97-117.

Lister, R, Williams, F, Anttonen, A, Bussemaker, J, Gerhard, U, Heinen, J, Johansson, S, Leira, A, Siim, B, Tobio, C, Gavanas, A 2007, Gendering Citizenship in Western Europe: New Challenges for Citizenship Research in a Cross-national Context, The Policy Press, Bristol.

Marcus, G. E. 1995, ‘Ethnography in/of the world system: The Emergence of Multi-Sited Ethnography’, Annual Review of Anthropology, 1995, 24, pp. 95-117.

Nussbaum, M C 2003, ‘Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice’, Feminist Economics 9 (2-3), pp. 33-59.

Passerini L, Lyon D, Capussotti E & Lalioutou I (eds.) 2007, Women Migrants from East to West. Gender, mobility and belonging in contemporary Europe, Berghahn Books, New York & Oxford.

Pau M-K & Moreno-Fuentes F J 2013, ‘The Southern European Welfare model in the post-industrial order’, European Societies, 15:4, pp. 475-492.

Pohjanpää, K, Paananen, S, Nieminen, M 2003, ’Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa 2002’ [The immigrants’ life conditions. Life of Russians, Estonians, Somalians and Vietnamese in 2002 Finland], Elinolot 2003:1 [Living conditions], Tilastokeskus, Helsinki.

Pöllänen, P 2002, ’Hoivayrittäjyyden aika naisen elämänkulussa’ [The time of care interpreneurship in women’s life course], Yhteiskuntapolitiikka [Journal of social policy] 67 (2002):6, pp. 558-564.

Pöllänen, P 2013, Hoivan rajat. Venäläiset maahanmuuttajanaiset ja ylirajainen perhehoiva [The borders of care. Russian immigrant women and transnational family care], Väestöliitto, Helsinki.

Pöllänen, P 2015, ’Tunneseitti’ [Web of emotions], n Prekarisaatio ja affekti [Precarization and affect], eds. E Jokinen & J Venäläinen, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 118, Jyväskylän yliopisto, pp. 95-112.

Raijas, A 2011, ’Arjen hyvinvointi’ [The everyday welfare], in Hyvinvointi – Suomalaisen yhteiskunnan perusta [Welfare, the Finnish society’s fundamnet], ed. J Saari, Gaudeamus, Helsinki, pp. 243-262

Saari, J 2011, ’Hyvinvoinnin kentät’ [The fields of welfare], in Hyvinvointi – Suomalaisen yhteiskunnan perusta [Welfare, the Finnish society’s fundamnet], ed. J Saari, Gaudeamus, Helsinki, pp. 33-78.

Saarinen, A 2007, ’Venäläiset maahanmuuttajanaiset “naisystävällisessä” Pohjolassa: Kansalaisuus ja stigmatisoitunut identiteetti’ [Russian immigrant women in the “women friendly” North: citizenship and stigmatized identity], in Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe, työ [Immigrant women: integration, family, work], eds. T Martikainen & M Tiilikainen, Väestöliitto, Helsinki, pp. 125-146.

Statistics Finland 2015, Available from: <http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/> [Last accessed 30.10.2015].

Sutela, H 2005, ’Maahanmuuttajat palkkatyössä’ [Immigrant women in paid work], in Maahanmuuttajien elämää Suomessa [Immigrants’ life in Finland], ed. S Paananen,. Tilastokeskus, Helsinki, pp. 83-109.

Tedre, S 1999, Hoivan sanattomat sopimukset [The unspoken contracts of care], Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja Nro 40, Joensuu.

Vaarama, M, Moisio, P, Karvonen, S 2010, ’Johdanto’ [Introduction], in Suomalaisten hyvinvointi 2010 [Finnish welfare 2010], eds. M Vaarama, P Moisio & S Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, pp. 10-19. Available from: <https://www.thl.fi/documents/10531/103429/Teema 2010 11.pdf> [Last accessed 2.12.2015].

Vila, P (ed.) 2003, Ethnography at the border, University of Minnesota Press, Minneapolis/London.

Vähämäki, J 2011, ’Tehdasasetusten palauttaminen’ [Back to the factory settings], in “Yrittäkää edes!” Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa [“Just try!” Precarization in North Karelia], eds. E Jokinen, J Könönen, J Venäläinen & J Vähämäki, Episteme, Tutkijaliitto, Helsinki, pp. 163-189.

Zechner, M 2006, ’Hoivan paikat transnationaalisissa perheissä’ [The places of care in transnational families], in Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla [Transnational culture. Ethnicity in Finland in 2000s], ed. T Martikainen, SKS, Helsinki, pp. 83-103.

Zdravomyslova, E, Temkina, A (eds.) 2007, Rossiiskii gendernyi poriadok: sotsiologitsheskii podkhod [Russian gender order. Sociological perspective], Izdatelstvo Evropeiskogo universiteta, Saint-Petersburg.

Zdravomyslova, E, Rotkirch, A, Temkina, A (eds.) 2009, Novyi byt v sovremennoi Rossii: gendernye issledovaniia povsednevnosti [New everyday in contemporary Russia: the gender perspective on everyday life], Izdatelstvo Evropeiskogo universiteta, Saint-Petersburg.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 973 973 67
PDF Downloads 1030 1030 55