Influence of Company Size on Accounting Information for Decision-Making of Management

Open access

Abstract

The aim of this paper is to show the importance of accounting information for management, especially in medium-sized companies. Sampling was carried out according to the accidental principle, after which we selected 300 medium-sized and large companies. We used the questionnaire, which was standardized and implemented online. Two hypothesis were tested with a chi-square test and contingency table. In this study of Slovenian large and medium companies, we want to find out whether the size of the company has an impact on organizing a specific controlling service in a company and whether, in large companies, heads of accounting are more often members of management than in mediumsized enterprises. We discovered a bias between organizing a specific controlling department and the size of a company, and that large companies have more often organized a special controlling service than medium-sized enterprises. We also discovered the accounting officer’s membership in a company’s management team is not related to the size of a company. The results of the research could be used in controlling in medium-sized companies, where we suggest that management accounting in these companies is part of management decisions.

Armitage, H. M., Webb, A., & Glynn, J. (2016) The use of management accounting techniques by small and medium-sized enterprises: A field study of Canadian and Australian practice. Accounting Perspectives 8(1), 31-69. https://doi.org/10.1111/1911-3838.12089

Bergant, M. (2004). Sodobne metode kontrolinga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Bergant, Ž. (2011). Temelji organiziranja računovodstva = some basic points about organization of accounting. Poslovodno računovodstvo, revija o poslovodnem računovodstvu, 4(1), 11–26.

Bergant, Ž. (2013). Namen računovodskih izkazov = the purpose of financial statements. V B. Mayr (ur.). Poslovodno računovodstvo, revija o poslovodnem računovodstvu, 6(2), 73-79. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo.

Bobryshev, A. N. et al. (2015). The concept of management accounting in crisis conditions. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 3(13), 520–527. doi:10.14505/jarle.v6.3(13).07.

Čadež, S. (2013). Temelji poslovodnega računovodstva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Dimovski, V., Penger, S. in Škerlavaj, M. (2007). Organiziranje in odločanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Hočevar, M. (2007). Kontroling stroškov. Ljubljana: GV založba.

Hočevar, M., Zaman, M., & Petrovič, J.K. (2008). Osnove računovodstva gospodarskega in javnega sektorja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo.

Kaligaro, J. (2006). Računovodska podpora za poslovno odločanje v večji gospodarski družbi = accounting support for decision making in a biger corporation. V I. Turk (ur.). 38. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji. Portorož, 12.–13. aprila 2006 (str. 11–27). Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Kavčič, S., Koželj, S., & Odar, M. (2010). Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih (Development of Accounting in Slovene Companies). Revizor, revija o reviziji, 11(10), 29–64.

Kavčič, S., Koželj, S., & Odar, M. (2014) ‘Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za prvo in drugo raven odločanja (Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for the first and the second decision-making levels). Sir*ius, revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij, 14(5), 117–142.

Koletnik, F. (2001). Sodobno poslovodno računovodstvo. Zbornik referatov: 16. Posvetovanje društva računovodij, finančnikov in revizorjev. Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor.

Kuznetsova, S. (2017). Evaluation of accounting information for making management decisions, accounting and finance, Institute of Accounting and Finance, 2(June), 21-26.

López, O. L., & Hiebl, M. R. W. (2015). Management accounting in small and medium-sized enterprises: current knowledge and avenues for further research. Journal of Management Accounting Research, 27(1), 81-119. https://doi.org/10.2308/jmar-50915

Mayr, B. (2006a). Problemi računovodenja za odločanje v majhnem podjetj. Ljubljana: Visoka šola za podjetništvo Piran.

Mayr, B. (2006b). Problemi računovodenja za odločanje v majhnem podjetju (Problems of accounting for decision-making purposes in a small enerprise). 38. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, Portorož. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Mayr, B. (2007). Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Abeceda storitve.

Mojzer, J. (2015). Uporaba računovodskih informacij za potrebe poslovnega odločanja v podjetju. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede.

Odar, M. (2011). Finančno računovodstvo za družbe. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo.

Odar, M., Kavčič, S., & Koželj, S. (2014). Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih (Organisation of accounting in Slovene companies). Sir*ius, revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednost in drugih sorodnih področij, 14(2), 91–112.

Panchenko, O. (2018). Place and role of management accounting in the general accounting system. Accounting and Finance, Institute of Accounting and Finance, 3, 75-82.

Steffan, B. (2008). Essential management accounting: How to maximise profit and boost financial performance. London: Kogan Page.

Tripathi, W. M. (2016). The management accounting needs of small enterprises and the role of small accounting practices. Alton Hall Milton Keynes: The Open University Business School.

Tuan Mat, T. Z., Smith, M., & Djajadikerta, H. (2010). Management accounting and organisational change: An exploratory study in malaysian manufacturing firms, JAMAR, 8(2), 51-80.

Walker, K. B., & Fleischman, G. M. in Johnson, E. N. (2012). Measuring management accounting service quality, Management Accounting Quarterly, 13(3), 15–27.

Wiedemann, D. (2014). Characteristics of management accounting in small and medium-sized enterprises. Case: Rantalinna Oy. Lappeenranta: Saimaa University of Applied Sciences, Faculty of Business Administration.

Naše gospodarstvo/Our economy

Journal of contemporary issues in economics and business

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 56 56 38
PDF Downloads 29 29 20