Professional Risk Assessment on the Workplace of Surface Surveyor Employed in Measuring-Geological Department of Coalmine

Open access

Abstract

In this article were shown the identification of threats and the assessment of occupational risk for the surface surveyor by using the Five Steps method and taking into account the health state of workers.

[1] Z. Kulczycki and P. Trzcionka. „Geodezja w służbie nadzoru górniczego”, in Geodezja, tom 12, z. 2/1, 2006, pp. 267-276.

[2] E. Matuszewska and J. Orwat. „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mierniczego górniczego wykonującego prace dołowe”, in Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2015, Gliwice, Poland, 2015, pp. 1-11.

[3] J. Orwat. „Planowanie przestrzenne na terenach górniczych w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, in Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2015, Gliwice, Poland, 2015, pp. 1-9.

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej. Dz. U. 2011 nr 291 poz. 1713, 2011.

[5] J. Szlązak. „Wpływ warunków klimatycznych w miejscu pracy i stanu zdrowia pracowników na ocenę ryzyka zawodowego w kopalniach węgla kamiennego”, in Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Górnictwo i Geologia), tom 8, z. 4, 2013, pp. 89-99.

[6] J. Szlązak and N. Szlązak. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo- Hutniczej, 2010.

[7] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, 2003.

[8] Ustawa z dnia 5 marca 2014 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2014 poz. 613, 2014.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 72 72 3
PDF Downloads 32 32 1