Abstract

The exposition named History will present the development of the Czech lands from the 9th century till the present. The exposition will be divided into two separate spaces – the Historical Building of the National Museum will house the history of the 9th–19th centuries and the New Building of the National Museum will house the history from the 20th century. Despite reflecting to a certain extent the traditional division of the Middle Ages, Early Modern Period, the “long” 19th century, and the 20th century, the narrative will be continuous without any artificial historical disruptions. We will debunk some historical myths and stereotypes. Emphasis will be laid on the presentation of items from the collections of the National Museum. A certain update will also be important, i.e. the presentation of ideas and symbols, that we refer to today. Parallel narratives will be nonetheless important, as they will show that history is not unambiguous and that certain events can be viewed from several different perspectives (e.g. the winner and the loser, nobleman and subject). Last but not least, we will address the issues of individual freedom and its limits.

BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří a KUČERA, Jan P. Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740–1792. Praha – Litomyšl: Paseka, 2001.

BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří, MIKULEC, Jiří, VESELÁ, Irena a VLNAS, Vít. Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683–1740. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011.

COHEN, Gary B. Němci v Praze 1861–1914. Praha: Karolinum, 2000.

ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha: Argo, 2011.

ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti aneb Jak vzpomínáme, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

Die Habsburgermonarchie 1848–1918, 9 Bd., Wien, 1973–2016.

DOLÁK, Jan. Dokumentace současnosti a nedávné historie. Domácí a zahraniční přístupy. Museologica Brunensia, 2014, roč. 3, č. 1, s. 34–35.

DVOŘÁK, Karel. Humanistická etnografie Čech: Johannes Butzbach a jeho Hodoporicon, Praha, 1975.

FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří a MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.

FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří a MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.

FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří a MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.

FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří a MALÍŘ, Jiří. Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.

FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, Praha: Academia, 2011.

FRANKL, Michal. Emancipace od Židů: Český antisemitismus na konci 19. století. Praha – Litomyšl: Paseka, 2008.

GALANDAUER, Jan. 6. 7. 1915 – pomník Mistra Jana Husa: český symbol ze žuly a bronzu. Praha: Havran, 2008.

GRAUS, František (ed.). Naše živá i mrtvá minulost. Osm esejí o českých dějinách. Praha, 1968.

HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, 2 díly. Praha, 2014.

HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999.

HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha: Slon, 2009.

HROCH, Miroslav. V národním zájmu. Po-žadavky a cíle evropských národních hnutí 19. století ve srovnávací perspektivě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996.

KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Vyd. 1. Praha, 2005. KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti, přehledová studie. Museologica Brunensia, 2016, roč. 5, č. 1, s. 45–61.

KOLDINSKÁ, Marie a ŠEDIVÝ, Ivan. Válka a armáda v českých dějinách. Socio-historické črty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

KOŘALKA, Jiří. Češi habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Praha: Argo, 1996. KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005.

KŘEN, Jan. Konfliktní společenství, Češi a Němci 1780–1918, Praha: Academia, 1990.

KUBÍN, Petr (ed.). Svatý Václav: na památku 1100. výročí narození knížete Vác-lava Svatého. Praha: Togga, 2010.

LE GOFF, Jacques. O hranicích dějinných období. Na příkladě středověku a renesance. Praha: Karolinum, 2014.

MARKEL, Martin. Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria. Politika jihomoravských Němců v letech 1848–1919. Brno: Matice moravská, 2010.

Plzeňská sympozia [online]. [cit. 16. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.plzensympozium.cz/.

PULLMANN, Michal. Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011.

ŘEPA, Milan. Moravané – Němci – Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století. Praha: HÚ AV, 2014.

ŘEPA, Milan. Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Brno: Doplněk, 2001.

SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan a ŽEMLIČKA, Josef. Čechy a Morava. In: BE-REND, Nora (ed.). Christianizace a utváření křesťanské monarchie. Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.−12. století. Praha: Argo, 2013, s. 219–261.

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.), Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945. Bonn: Kerber, 2012.

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland – Sammlungkonzept in der Fassung vom October 2014 [online]. [cit. 11. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.hdg.de/zeitgeschichtliches-forum/sammlung/.

ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Marie, CERMAN, Ivo a kol. Základní problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013.

ŠMAHEL, František. Idea národa v husitských Čechách. 2., dopl. vyd. Praha: Argo, 2000.

TŘEŠTÍK, Dušan. Idea státu a národa. In: SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan, ŽEMLIČKA, Josef, MAŠKOVÁ, Pavlína a NOVOTNÝ, Robert (ed.). Přemyslovci: Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 281–286.

TŘEŠTÍK, Dušan. Národ, stát a svatí ve starším středověku. In: ŠRONĚK, Michal a SVATOŠ, Martin (ed.). Legenda, její funkce a zobrazení. Příspěvky z mezioborového setkání konaného 14. dubna 1992. IV., Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích. Praha: Ústav pro klasická studia ČSAV, 1992, s. 3–17.

URBAN, Otto. Česká společnost 1848–1918. Praha, 1982.

URBAN, Otto. Die tschechische Gesellschaft 1848–1918. I.–II. Wien: Böhlau, 1994.

URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha, 1978.

VAN DÜLMEN, Richard. Die Entdeckung des Individuums 1500–1800. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1997.

VAN DÜLMEN, Richard. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století) I. Dům a jeho lidé; II. Vesnice a město; III. Náboženství, magie, osvícenství. Praha: Argo, 1999–2006.

Velké dějiny zemí Koruny české I–VI, Praha: Paseka, 1999–2007.

VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618. Praha – Litomyšl: Paseka, 2005.

Vývoj historických cest v českých zemích [online]. [cit. 30. 8. 2017]. Dostupné z: http://www.historicke-cesty.cz/historicke-cesty/vyvoj-historickych-cest-vceskych-zemich/.

Muzeum: Muzejní a vlastivedná práce

Museum: Museum and Regional Studies

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 68 68 8
PDF Downloads 35 35 5