Preliminary results of sulphur isotope studies on sulfides from selected ore deposits and occurrences in the Karkonosze–Izera Massif (the Sudety Mts., Poland)

Open access

Abstract

Preliminary sulphur isotope data are presented for selected ore deposits and occurrences in the Karkonosze-Izera Massif, namely, polymetallic mineralization sites at Budniki, Ciechanowice, Izerskie Garby and Sowia Dolina, and the pyrite deposit at Wieściszowice. The data reveal two populations of δ34S values: from 2.74 to 3.95‰ (pyrrhotites and pyrites in Sowia Dolina, and some pyrites in Wieściszowice) and from 0.79 to 1.8‰ (pyrites in Budniki, Ciechanowice and Izerskie Garby, and some pyrites from Wieściszowice). All of the data are indicative of endogenic sulphur typical of hydrothermal mineralization despite the genetic differences between the sites.

Barnes, H.L. (1997). Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. New York: John Wiley & Sons Inc.

Berg, G. (1913). Die Erzlagerstätten der nordlichen Sudeten. Festschrift, XII Allgemaine Deutschen Bergmannstage: Der Bergbau im Osten des Königreichs Preussen, Band I: Beiträge zur Geologie Ostdeutschlands, Mai 1913, (1-47). Breslau: Königl. Preuss. Geologischen Landesanstalt.

Berendsen, P., Speczik, S., & Wiszniewska, J. (1987): Sulphide geochemical studies of the stratiform tin deposits in the Stara Kamienica Chain (SW Poland). Archiwum Mineralogiczne 2, 31-42.

Duthou, J.L., Couturie, J.P., Mierzejewski, M.P., & Pin, C. (1991). Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową, rubidowo-strontową, na podstawie całych próbek skalnych. [Next dating of granite sample from the Karkonosze Mountains using Rb-Sr total rock isochrone method]. Przegląd Geologiczny, 36, 75-79.

Fedak, J. & Lindner, M. (1966). Metalogeneza Sudetów / Metallogenesis of the Sudetes. Prace InstytutuGeologicznego, 1-214.

Fila-Wójcicka, E. (2004). The geological significance of the Rb-Sr whole rock isochron of hornfelsed schists from the Izerskie Garby Zone, Karkonosze Izera block, southern-west Poland. Acta Geologica Polonica, 54(3): 407-411.

Jamieson, J.W., Wing, B.A., Hannington, M. D., & Farquhar, J. (2006). Evaluating Isotopic Equilibrium among Sulfide Mineral Pairs in Archean Evaluating Isotopic Eqilibrium among Sulfide Mineral Pairs in Archean Ore Deposits: Case Study from the Kidd Creek VMS Deposit, Ontario, Canada. Economic Geology, 101(5) 1055-1061.

Jaskólski, S. (1964). Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku i próba wyświetlenia jego genezy / On the origin of pyrite schists at Wieściszowice (Lower Silesia). Annales SocietatisGeologorum Poloniae, 34, 29-60.

Kaczmarek, A. (1959). Uranonośność Sudetów. Granit i jego wschodnia osłona / Uranium potential of the Sudety Mts. Granite and its eastern envelope. Unpublished industrial report, the R1 Enterprise, Kowary.

Kajiwara, Y. & Krause, H.R. (1971). Sulfur isotope partitioning in metallic sulfide systems. Canadian Journal ofEarth Sciences, 8, 1397-1408.

Kröner, A., Hegner, E., Hammer, J., Haase, G., Bielicki, K-H., Krauss, M., & Eidam, J. (1994). Geochronology and Nd-Sm systematics of Lusatian granitoids: significance for the evolution of the Variscan orogen in eastcentral Europe. Geologische Rundschau, 83, 357-376.

Kryza, R. & Mazur, S. (1995). Contrasting metamorphic paths in the SE part of the Karkonosze-Izera Block (Western Sudetes, SW Poland). Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 169, 157-192.

Kryza, R., Crowley, Q.G., Larionov, A., Pin, C., Oberc-Dziedzic, T., & Mochnacka, K. (2012). Chemical abrasion applied to SHRIMP zircon geochronology: an example from the Variscan Karkonosze Granite (Sudetes, SW Poland). Gondwana Research, 21(4), 757-767.

Machowiak, K. & Armstrong, R. (2007). SHRIMP U-Pb zircon age from the Karkonosze granite. MineralogicalSociety of Poland Special Papers, 31, 193-196.

Mayer, W., Creaser, R. A., Mochnacka, K., Oberc-Dziedzic, T., & Pieczka, A. (2012). Isotopic Re-Os age of molybdenite from the Karkonosze granite (Szklarska Poręba-Huta, the Sudetes, SW Poland). GeologicalQuarterly, 56(3), 505-512.

Mazur, S., & Aleksandrowski, P. (2001). The Tepla(?)/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera Massif, Western Sudetes, Central European Variscides. International Journal of Earth Sciences, 90, 341-360.

Mikulski, S.Z. (2007). Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example. In A. Kozłowski, & J. Wiszniewska (Eds.), Granitoids in Poland. Archivum Mineralogiae Monograph, 1, 123-142.

Mikulski, S.Z. (2010). Charakterystyka i geneza złotonośnej mineralizacji arsenowo-polimetalicznej w złożu Czarnów (Sudety Zachodnie) / The characteristic and genesis of the gold-bearing arsenic polymetallic mineralization in the Czarnów deposit (Western Sudetes). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego,439, 303-320.

Misra, K. C. (2000). Understanding Mineral Deposits. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers pp. 1-845.

Mochnacka, K. (2000). Prawidłowości wykształcenia mineralizacji kruszcowej w metamorficznej osłonie granitu Karkonoszy - próba powiązania ze środowiskiem geotektonicznym / Regularities in development of ore mineralization in the metamorphic cover of the Karkonosze granite - an attempt to recognition of geotectonic settings (in Polish). Mineralogical Society of Poland Special Papers, 16, 223-258.

Mochnacka, K., Banaś, M., Kramer, W., & Pošmourný, K. (1995). Metallogenesis. In: R.D. Dallmeyer et al. (Eds.), Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe, p. VI Western Sudetes (Lugicum). pp. 360-374. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

Mochnacka, K., Oberc-Dziedzic, T., Mayer, W., Pieczka, A., & Góralski, M. (2007). Occurrence of sulphides in Sowia Dolina near Karpacz (SW Poland) - an example of ore mineralization in the contact aureole of the Karkonosze granite. Mineralogia Polonica, 38(2), 185-207.

Mochnacka, K., Oberc-Dziedzic, T., Mayer, W., & Pieczka, A. (2008). Ti remobilization and sulphide/sulphoarsenide mineralization in amphibolites: effect of granite intrusion (the Karkonosze-Izera Massif, SW Poland). Geological Quarterly, 52, 349-368.

Mochnacka, K., Oberc-Dziedzic, T., Mayer, W., & Pieczka, A. (2012). Ore mineralization in the Miedzianka area (Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, Poland): new information, Mineralogia, 43(3-4): 155-178.

Mochnacka, K., & Pošmourný, K. (1981). Metallogenetic characteristics of the Palaeozoic and pre-Palaeozoic formations of the northern part of the Bohemian Massif (Krkonose-Jizerske hory region). Časopis proMineralogii a Geologii, 26, 29-43.

Nielubowicz, R. (1958). Problem łupków pirytonośnych w Wieściszowicach / The problem of pyrite-bearing schists in Wieściszowice. Przegląd Górniczy, 14, 541-548.

Oberc-Dziedzic, T., Kryza, R., Pin, Ch., Mochnacka, K, & Łarionov, A. (2009). The Orthogneiss and Schist Complex of the Karkonosze-Izera Massif (Sudetes, SW Poland): U-Pb SHRIMP zircon ages, Nd isotope systematics and protoliths. Geologia Sudetica, 41, 3-24.

Oberc-Dziedzic, T., Mochnacka, K, Mayer, W., Pieczka, A., Creaser, R.A., & Góralski, M. (2011). Studies on magnetite and pyrite mineralization, and on their early Paleozoic ocean-floor host-rocks from the Leszczyniec Unit (West Sudetes, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81, 133-160

Olivier, G.J.H., Corfu, F., & Krogh, T.E. (1993). U-Pb ages from SW Poland: evidence for a Caledonian suture zone between Baltica and Gondwana. Journal of the Geological Society, 150, 355-369.

Parafiniuk, J. (1991). Fibroferrite, slavikite and pickeringite from the oxidation zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (Lower Silesia). Mineralogia Polonica, 22(1), 3-13.

Parafiniuk, J. (1996). Sulfate minerals and their origin in the weathering zone of the pyrite-bearing schists at Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Western Sudetes). Acta Geologica Polonica, 46, 353-414.

Petrascheck, E. (1933). Die Erzlagerstätten des Schlesischen Gebirges. Archiv für Lagerstättenforschung, 59, 4-53.

Piestrzyński, A., & Salamon, W. (1977). Nowe dane o polimetalicznej mineralizacji żył kwarcowych w złożu pirytu w Wieściszowicach / New data on polymetallic mineralization of quartz veins in Wieściszowice pyrite deposit. Kwartalnik Geologiczny, 21, 27-35.

Pin, C., Mierzejewski, M.P., & Duthou, J.L. (1987). Wiek izochronowy Rb/Sr granitu karkonoskiego z kamieniołomu Szklarska Poręba oraz oznaczenie stosunku inicjalnego 87Sr/86Sr w tymże granicie / Isochronous age Rb/Sr of Karkonosze granite from the quarry Szklarska Poręba Huta and significance of initial 87Sr/86Sr in this granite. Przegląd Geologiczny, 35, 512-517.

Robb, L. (2005). Introduction to ore-forming processes, Oxford: Blackwell Publishing.

Sharman, E.R., Wing, B.A., Minarik, W.G., Taylor, B.E., & Dube, B. (2010). Tracing varied fluid sources between VMS deposits by multiple sulfur isotope and trace element analysis. Abstracts of the13th Annual V.M. Goldschmidt Conference, 7-12 September, 2003 (A 942), Kurashiki, Japan.

Teisseyre, J.H. (1973). Skały metamorficzne Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego/ Metamorphic rocks of the Rudawy Janowickie and Grzbiet Lasocki. Geologia Sudetica, 8, 7-120.

Valesco, F., Sánchez-Espaňa, J., Boyce, A.J., Fallick, A.E., Sáez, R., & Almodŏvar, A. (1998). A new sulphur study of some Iberian Pyrite Belt deposits: evidence of a textural control on sulphur isotope composition. Mineralium Deposita, 34, 4-18.

Yanigasawa, F., & Sakai, H. (1983). Thermal decomposition of barium sulphate-vanadium pentaoxide-silica glass mixtures for preparation of sulphur dioxide for sulphur isotope ratio measurements. Analytical Chemistry, 55, 985-987.

Zimnoch, E. (1978). Mineralizacja kruszcowa złoża Miedzianka w Sudetach / Ore mineralization in the Miedzianka deposit in the Sudetes. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 308, 91-124.

Mineralogia

The Journal of Mineralogical Society of Poland

Journal Information


CiteScore 2017: 0.82

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.272
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.342

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 134 134 10
PDF Downloads 53 53 8