Polymetallic mineralization in Ediacaran sediments in the Żarki-Kotowice area, Poland

Open access

Abstract

In one small mineral vein in core from borehole 144-Ż in the Żarki-Kotowice area, almost all of the ore minerals known from related deposits in the vicinity occur. Some of the minerals in the vein described in this paper, namely, nickeline, hessite, native silver and minerals of the cobaltite-gersdorffite group, have not previously been reported from elsewhere in the Kraków-Lubliniec tectonic zone. The identified minerals are chalcopyrite, pyrite, marcasite, sphalerite, Co-rich pyrite, tennantite, tetrahedrite, bornite, galena, magnetite, hematite, cassiterite, pyrrhotite, wolframite (ferberite), scheelite, molybdenite, nickeline, minerals of the cobaltitegersdorffite group, carrollite, hessite and native silver. Moreover, native bismuth, bismuthinite, a Cu- and Ag-rich sulfosalt of Bi (cuprobismutite) and Ni-rich pyrite also occur in the vein. We suggest that, the ore mineralization from the borehole probably reflects post-magmatic hydrothermal activity related to an unseen granitic intrusion located under the Mesozoic sediments in the Żarki-Pilica area.

Beziat, D., Monchoux, P., & Tollon, F. (1996). Cobaltite-Gersdorffite solid solution as a primary magmatic phase in spessartite, Lacauene area, Montagne Noire, France. The Canadian Mineralogist, 34, 503-512.

Buła, Z. (2000). Dolny paleozoik Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Prace Państwowego InstytutuGeologicznego, 171, 5-71 (in Polish).

Buła, Z., Jachowicz, M.., & Żaba, J. (1997). Principal characteristics of the Upper Silesian Block and Małopolska Block border zone (southern Poland). Geological Magazine, 134(5), 669-677.

Cieśla, E., Kosobudzka, I., & Okulus, H. (1984). Monoklina Śląsko-Krakowska w naturalnych polach fizycznych Ziemi: grawitacyjnym i magnetycznym. Sympozjum n.t. Badania geofizyczne przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż surowców stałych. 7-8 czerwca 1984, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Jabłonna k/Warszawy. 1-33; Warszawa: Wyd. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych.

Górecka, E. (1978). Mineralizacja polimetaliczna w utworach paleozoicznych rejonu Zawiercia. Prace InstytutuGeologicznego, 83, 163-169.

Harańczyk, Cz. (1983). Paragenezy mineralne w złożach krakowidów i ich pokrywy. Rocznik Polskiego TowarzystwaGeologicznego, 53(1-4), 91-126.

Lasoń, K., & Markowiak, M. (2001). Ocena możliwości występowania złóż porfirowych w paleozoiku rejonu Żarek na podstawie badań geochemiczno-mineralogicznych. CAG Państw. Inst. Geol.

Lasoń, K., & Markowiak, M. (2008). Perspektywy odkrycia ciała rudnego w okolicach Żarek w świetle badań geochemiczno:mineralogicznych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 430, 65-78.

Markowiak, M., & Habryn, R. (2003). Kompleksowa ocena polimetalicznej mineralizacji kruszcowej w utworach paleozoiku i prekambru w obszarze krakowsko-lublinieckim. CAG Państw. Inst. Geol.

Mikulski, S. Z., Markowiak, M., & Oszczepalski, S. (2008). Złoto w żyłach kwarcowo-siarczkowych z wiercenia DB-4 (rejon Doliny Będkowskiej, południowa Polska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 429, 99-111.

Mikulski, S.Z., Markowiak, M., Oszczepalski, S., Starnawska, E., & Giro, L. (2009). Nowe dane o mineralizacji tellurkowej z obszaru kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego. Przegląd Geologiczny, 57, 310.

Muszyński, M. (1991). Żyły mineralne w skałach poddewońskich podłoża monokliny śląsko-krakowskiej. ZeszytyNaukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, 52, 1-129.

Oszczepalski, S., Markowiak, M., Mikulski S, Z., Lasoń, K., Buła, Z., & Habryn, R. (2010). Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w prekambryjsko-paleozoicznych utworach - analiza prognostyczna strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego. Biuletyn Państwoego Instytutu Geologicznego, 439, 339-354.

Ślósarz, J. (1994). Charakterystyka mineralogiczna okruszcowania miedziowo-molibdenowo-wolframowego. Przewodnik LXV Zjazdu Pol. Tow. Geol. Sosnowiec 22-24 września 1994. Prace Naukowe UniwersytetuŚląskiego, Katowice 1431. 196-202.

Truszel, M. (2001). Metamorphic rock. In: Palaeozoic porphyry molybdenium-tungsten deposit in the Myszków area, Southern Poland. Ed. Podemski M., Polish Geological Institute, Special Papers 6. 26-31.

Wołkowicz, S. i zespół. (1992). Sprawozdanie z tematu: Badania geologiczno:poszukiwawcze złóż rud Zn-Pb w północnej części regionu śląsko-krakowskiego. Obszar Boronów-Niegowa. CAG Państw. Inst. Geol. Warszawa.

Żaba, J. (1999). Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoicznych w strefie granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 166, 1-162.

Mineralogia

The Journal of Mineralogical Society of Poland

Journal Information


CiteScore 2017: 0.82

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.272
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.342

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 104 104 7
PDF Downloads 22 22 0