Polymetallic mineralization in Triassic strata of the NW part of the Kraków-Częstochowa Monocline

Open access

Polymetallic mineralization in Triassic strata of the NW part of the Kraków-Częstochowa Monocline

A new association of ore minerals has been found in the Lower and Middle Triassic rocks in the vicinity of the village of Woźniki in the NW part of the Upper Silesian district. In addition to the typical Zn-Pb-Fe association in dolomites, copper sulphides have been detected in the sandstones and conglomerates of the Lower Bunter. Copper mineralization occurs in the sandstone matrix and is represented by bornite, chalcopyrite, chalcocite, tetrahedrite and covellite. High admixtures of zinc in Cu sulphides and admixtures of copper in Zn-Pb sulphides suggest a common source for the metal-transporting fluids and a single period of sulphide crystallization.

Bogacz, K., Dżułyński, S., Harańczyk, C., & Sobczyński, P. (1975). Origin of the Ore-Bearing Dolomite in the Triassic of the Cracow-Silesian Pb-Zn Ore District. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 45, 139-155.

Bukowy, S. (1964). Nowe poglądy na budowę NE obrzeżenia GZW. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 184, 5-20.

Ekiert, F. (1957). Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Przegląd Geologiczny, 7, 322-325.

Ekiert, F. (1971). Budowa geologiczna podpermskiego podłoża NE obrzeżenia GZW. Prace Instytutu Geologicznego, 66, 5-77.

Gałkiewicz, T. (1966). Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Rudy i Metale Nieżelazne, 6, 283-290.

Gałkiewicz, T. (1978). Hipoteza endogenicznego pochodzenia złóż. In Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Instytutu Geologicznego, LXXXIII, 301-307.

Górecka, E. (1972). Mineralizacja kruszcowa w utworach paleozoicznych północno-wschodniej części obszaru śląsko-krakowskiego. Acta Geologica Polonica, 22(2), 275-326.

Górecka, E. (1993). Geological setting of the Silesian-Cracow Zn-Pb deposits. Kwartalnik Geologiczny, 37, 127-145.

Gruszczyk, H. (1956). O wykształceniu i genezie śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 90, 186.

Gruszczyk, H. (1978). Hipoteza poligenicznego pochodzenia złoża. In Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Instytutu Geologicznego, LXXXIII, 307-311.

Harańczyk, C. (1962). Mineralogia kruszców śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddz. w Krakowie, 8, 98.

Herbich, E. (1981). A tectonic analysis of the fault network of the Upper Silesia Coal Basin. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 51, 383-434.

Kasprzak, R. (1969). Budowa geologiczna i opracowanie wyników badań w rejonie Trzebiesławice-Niegowonice. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.

Kasprzak, R., & Kerber, B. (1979). Zmienność rozmieszczenia mineralizacji Zn-Pb, w skałach węglanowych triasu północnego obrzeżenia GZW. Kwartalnik Geologiczny, 23(2), 363-380.

Kerber, B. (1977). Charakterystyka złóż w rejonie tarnogórskim. Charakterystyka rud Zn-Pb na obszarze śląskokrakowskim (cz. 2). Centralne Archiwum Geologiczne PIG.

Kozłowski, A., & Górecka, E. (1993). Sphalerite origin in the Olkusz mining district: fluid inclusion model. Kwartalnik Geologiczny, 37(2), 291-305.

Kucha, H., & Viaene, W. (1993). Compounds with mixed and intermediate sulfur valences as precursors of banded sulfides in carbonate-hosted Zn-Pb deposits in Belgium and Poland. Mineralium Deposita, 28(1), 13-21.

Makovicky, E., & Karup Moller, S. (1994). Exploratory studies on substitution of minor elements in synthetic tetrahedrite. Part I. Substitution by Fe, Zn, Co, Ni, Mn, Cr, V and Pb. Unit-cell parameter changes on substitution and the structural role of "C2+. Neues Jarhbuch für Mineralogie Abhandlungen, 167(1), 89-123.

Morawska, A. (1997). The Lubliniec fracture zone: boundary of the Upper Silesian and Małopolska massifs, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 429-437.

Nieć, M., & Bąk, B. (1993). Zinc-lead ore deposit in Lower Triassic (Roethian) dolomites at Bolesław (Olkusz region, Poland). Geological Quarterly, 37, 157-174.

Piestrzyński, A. (1992). Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud. Skrypty Uczelniane 1306, Wydawnictwa AGH, 393.

Przeniosło, S. (1971). Uwagi o genezie dolomitów kruszconośnych i okruszcowanie cynkowo-ołowiowe w świetle badań petrograficzno-geochemicznych w rejonie zawierciańskim. Kwartalnik Geologiczny, 15, 4.

Przeniosło, S. (1974). Cynk i ołów w utworach węglanowych triasu rejonu zawierciańskiego. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 278, 115-201.

Sass-Gustkiewicz, M. (1996). Internal sediments as a key to understanding the hydrothermal karst origin of the Upper Silesian Zn-Pb ore deposits. In D.F. Sangster (Ed.) Carbonate-Hosted Lead-Zinc Deposits, SEG Special Publication, 4, (pp. 171-181). Michigan, USA: Society of Economic Geologists.

Sass-Gustkiewicz, M. (1997). Revised and completed paragenetic order of minerals in the Pomorzany lead-zinc deposit, Upper Silesian region, Poland. Mineralogia Polonica, 28, 46-80.

Sass-Gustkiewicz, M. (2001). The Upper Silesian Zn-Pb sulfide ore deposits (Poland) and ore forming processes. Geological Excursion guide, The Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting, August 26-29, 2001 (pp. 64-76). Kraków, Poland: Wydawnictwo Naukowe "Akapit".

Sass-Gutkiewicz, M., & Dżułyński, S. (1998). Comments on the origin of strata-bound Zn-Pb ores in the Upper Silesia, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 68, 267-278.

Sass-Gustkiewicz, M., Mochnacka, K., & Socha, J. (2000). Formy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany. Prace Specjalne PTMin, 16, 131-147.

Senkowiczowa, H., & Szyperko-Śliwczyńska, A. (1961). Zagadnienia stratygraficzno-facjalne. In Atlas geologiczny Polski (p. 8). Warszawa: Instytut Geologiczny.

Siedlecki, S. (1952). Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 60, 230.

Smolarska, I. (1968). Charakterystyka złoża rud cynku i ołowiu kopalni Trzebionka. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddz. w Krakowie, 47, 60.

Smolarska, I. (1974). Studia nad okruszcowaniem triasu w Polsce. Prace Mineralogiczne Komisji Nauk Mineralogicznych PAN Oddz. w Krakowie, 37, 71.

Strzelska-Smakowska, B. (1993). Możliwość występowania złóż rud Zn-Pb w obszarze Lubliniec-Koziegłowy. Geologia, Kwartalnik AGH, 19(3), 113-164.

Śliwiński, S. (1961). Warstwy olkuskie. Rudy i Metale Nieżelazne, 12, 526-529.

Wielgomas, L. (1959). Dokumentacja geologiczna złoża rud Zn-Pb w rejonie Bibiela-Kalety. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.

Wielgomas, L. (1961). Wyniki wierceń poszukiwawczych za rudami Zn i Pb w rejonie Koziegłów. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.

Wielgomas, L. (1975). Poszukiwania rud Zn i Pb w rejonie Lubliniec-Niegowa. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.

Wielgomas, L. (1979). Projekt badań geologiczno-poszukiwawczych rud Zn i Pb w N części regionu śląskokrakowskiego, obszaru Boronów-Niegowa. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.

Wielgomas, L. (1980). Badania geologiczno-poszukiwawcze złóż rud Zn i Pb w N części regionu śląskokrakowskiego, na obszarze Koszęcin-Włodowice. Centralne Archiwum Geologiczne PIG.

Wyczółkowski, J. (1978). Osady triasu dolnego i środkowego. In J. Pawłowska (Ed.), Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 83, 79-104.

Ziętek-Kruszewska, A. (1978). Charakterystyka mineralogiczna siarczków w utworach triasowych. In J. Pawłowska (Ed.), Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 83, 211-215.

Mineralogia

The Journal of Mineralogical Society of Poland

Journal Information


CiteScore 2017: 0.82

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.272
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.342

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 166 166 11
PDF Downloads 66 66 5