The problem of cooperation between science and business

Open access

Abstract

The innovation rate of the Polish economy is one of the lowest in Europe. Researches indicates that one of

the reasons is the low level of cooperation between science and business.

The problems of cooperation between these sectors stem from the differences in the organizational culture

of both communities. Both environments differ from each other in the perception of defining business

problems, the form of communication, the approach to solving conflicts, the attitude to time and financial

constraints or even the way to build interpersonal relationships. Changing this state of affairs requires time

and patience, working out methods of building cooperation and learning from each other.

The article diagnoses selected reasons of the unsatisfactory level of cooperation between science and

business and proposes recommendations on how to change this situation.

Theses

- The main problem in building cooperation between the science and the business results from large

differences in the organizational cultures.

- The key reasons relate to the issue of differences in communication and building relationship.

- Changing the situation requires changes in legal regulations that should favor projects implemented in

the science and business partnership. However, the key factors are the changes that affect the attitudes

and mentality of the scientific community.

1. Bąk, M. Kulawczuk, P. (2009) (ed.), Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.

2. Popper, K. (1992). Cel nauki. W: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.

3. Raport European Innovation Scoreboard 2016.

4. Raport z realizacji grantu NCN w Krakowie. Warunki zdynamizowania innowacji w Polskich przedsiębiorstwach przemysłowych., K. Poznańska, S. Sudoł (ed), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2016.

5. Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa.

6. Mikosik, P. (2017). Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, no 2 (24).

7. Schartinger, D., Rammer, Ch., Fischer, M.M., Fröhlich, J. (2002). Knowledge interactions between.... universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants. Research Policy, vol. 31, no. 3, p. 303.

8. Współpraca nauki i biznesu, J. Różański (2013) (ed), Łódź, Wydawnictwo Biblioteka.

9. http://bpiwm.ue.katowice.pl/download/ubico_model_calibri.pdf

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 75 75 5
PDF Downloads 51 51 3