Integrated marketing communication — concepts, practice, new challenges

Open access

Abstract

Integrated marketing communication evolves evidently with the development of today's markets, their participants and technology - in the light of contemporary research. The objectives of this article are: firstly, to show the evolution of the models of integrated marketing communication ICM in the light of current research; secondly, to analyse the configuration of various ICM tools (traditional and Internet) which constitute the level of operationalization of ICM models and thirdly, to formulate business and brand implications. The article is based on research-based secondary sources (scientific journals) and empirical (case study). The results of the discussion are: the concept of the strategic dimension of integrated marketing communications in the enterprise and the proposal of its operationalization in the form of a 360 degrees communication model.

1. Dobek-Ostrowska, B. (2002). Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

2. Fill, Ch. (1999). Marketing Communications: Context, Contents and Strategies. Prentice Hall Europe.

3. Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa-Kraków.

4. Hajduk, G. (2010). Poziomy, płaszczyzny i rodzaje komunikacji marketingowej. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 135 .

5. Kitchen, Ph. J., Burgmann, I. (2010). Integrated Marketing Communications, Wiley International Encyclopedia of Marketing. John Wiley & Sons Ltds.

6. Kompendium wiedzy o marketingu. red. Pilarczyk, B., Mruk, H. (2006). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Kowalska, M. (2007). Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

8. Marcinkiewicz, C. (2011). Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 5.

9. Mruk, H. (2004). Komunikowanie się w marketingu. PWE, Warszawa.

10. Osica, N., Niedzicki, W. ( 2017). Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców. Wyd. OPI, Warszawa.

11. Pacut, M., Śliwińska, K. (2011). Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Wolters Kluwer, Warszawa.

12. Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998). Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

13. Porcu, L., del Barrio-Garcia, S., Kitchen, Ph. (2012). How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects. W: Comunicacion Y Sociedad, Vol. XXV, no 1 (2012).

14. Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk. MNISW, Warszawa 2007.

15. Promosaurus. Poradnik promocji nauki. Wyd. Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.

16. Rogala, A. (2014). Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. In: Marketing i Rynek, 11 (2014).

17. Strona firmowa: http://www.spectrumbrands.com/aboutus

18. Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

19. Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 633 633 100
PDF Downloads 683 683 116