Lecturers as an Element of Higher Education Marketing

Open access

Abstract

The aim of this article is to determine the scope and the results of research on the perception of the teaching staff from the perspective of internal and external Polish universities as well as the assessment of utilization of these resources in the light of the knowledge of marketing service organization. Test methods used in the article include: an analysis of Polish and foreign periodicals in the field of management and marketing of higher education, diagnosis the teaching staff role as a special resource of the university marketing and to formulate the conditions of effective academic staff marketing in order to build the strengthen brand of universities in the local and foreign markets.

1. Baruk, A. (2014). Relacyjny kontekst marketingu personalnego organizacji naukowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. Warszawa: Instytut Lotnictwa, no. 13.

2. Cambra-Fierro, J., Cambra-Berduń, J. (2016). The role of school and university teachers as part-time marketers. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 26 Iss 5, pp. 539-551.

3. Ciechomski, W. (2004). Uwarunkowania i sposoby promocji uczelni. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 262-270.

4. Clark B.R. (1998). Creating Entrepreneurial University: Organizational pathways of transition. Paris: International Association of Universities.

5. McCormack J, Propper C., i Smith S. (2013). Herding cats? Management and university performance. CMPO Working Paper Series, no. 13/308, June.

6. Domański, T. Marketing edukacyjny w warunkach internacjonalizacji rynku. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 23-30.

7. Dziewanowska, K. (2016). Doświadczenia relacyjne w szkolnictwie wyższym i ich wpływ na wizerunek uczelni oraz lojalność studentów. Handel Wewnętrzny, no. 3 (362), pp. 126-136.

8. Hall, H. (2013). Marketing partnerski jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej uczelni. Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 241-256.

9. Iwankiewicz-Rak, B. (2004). Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 51-63.

10. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. i Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE, pp. 715.

11. Kulig, A., Lisiecki, P. (2011). Wyróżnić się, ale czym? Strategie marketingowe szkół wyższych. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 275.

12. Leja, K., (2004). Warunki wstępne opracowania strategii zarządzania wiedzą. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/23, pp. 52.

13. Mackiewicz, H. (2014). Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego w pracy dydaktycznej. In: Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 224-234.

14. Maciejewski, W. (2013). Profesor jako element marki uczelni. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, 2013, pp. 257-267.

15. Martyniak, Z. (2001). Organizacja i zarządzanie. Kraków: Oficyna wydawnicza Antykwa, p. 307.

16. Mruk, H. (2004). Osobowość profesora jako czynnik budowania wizerunku szkoły wyższej. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 329-334.

17. Oczachowski, D. (2004). Znaczenie personelu w budowaniu relacji w szkołach wyższych. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 353-359.

18. Olearnik, J., Pluta-Olearnik, M. (2015). Entrepreneurial university - from ideas to reality. Optimum. Studia Ekonomiczne, no. 5 (77), pp. 110-120.

19. Paszkowski, J. (2004). Specyfika marketingu personalnego w szkolnictwie wyższym. W: Marketing szkół wyższych. WSB, Poznań, pp. 345-352.

20. Penar, D., Szczepańska-Woszczyna, K. (2011). Marka szkoły wyższej - w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, p. 259.

21. Pluta-Olearnik, M. (2004). Rozwój usług edukacyjnych w dobie społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: PWE.

22. Ranking Perspektywy (2016). (http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni--akademickich)

23. P. Ratajczyk, P., Sojkin, B. (2004). Kształtowanie pozycji konkurencyjnej szkoły wyższej i jej oferty edukacyjnej. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 161-167.

24. Rudawska, E. (2015). Zaangażowanie pracownika jako efekt działań w obszarze marketingu wewnętrznego. Marketing i Rynek, no. 8 p. 587.

25. Rudnicka, S. (2004). Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 337-344.

26. Sobolewski, D. (2013). Wartości akademickie w kształtowaniu marki szkoły wyższej. W: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 55-71.

27. Stecyk, A. (2016). Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym. Podejście metodyczne. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

28. Światowy, G. (2013). Rola pracowników dydaktycznych w budowaniu marki absolwenta szkoły wyższej. In: Marketing szkół wyższych. Poznań: WSB, pp. 203-215.

29. The whole world is going to university. (2015), The Economist, 28-03-2015.

30. Waśkowski, Z. (2015). Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. Warszawa: Instytut Lotnictwa, no. 15.

31. Wiśniewska, M., Brałkowska, M. i Zieliński, G. (2014). Determinanty jakości usług edukacyjnych. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, no. 356, pp. 271-279.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 7
PDF Downloads 44 44 4