Knowledge Management in R&D Centres, in the Field of Biomedicine, Using Contemporary Information and Communication Technology and the Methodology of Continuous Improvement

Open access

Summary

Some sophisticated medical applications, including advanced therapeutics with monoclonal antibodies, stem cells, and gene therapies are currently available in clinical trials. More revolutionary technologies are coming soon and will be marketed by the best technically advanced companies in the world. R&D companies with a much smaller indicator of technological progress and organizational efficiency, but with a great desire to become a major player in this industry, will also compete for a share of this market.

However, in order to become a fixture in the changes initiated, both must constantly learn and be more innovative. In the current market situation, a hypercompetitive economy with the entrepreneurs’ focus on the prosumer , creativity is becoming extremely important in achieving final success. Creativity, which is the result of proper knowledge management, especially in science. The market value of R&D companies and their further future depends to a large extent on the prosperity of knowledge transfer.

The most important role in the process of knowledge transfer is played by information and communication technologies (ICT) and tools for continuous improvement. If companies implement these efficiently and safely, they can develop and benefit from competitive advantages for a very long period of time. Such an approach would give them the possibility of reducing the cost and time to deliver new products to market, and create a new platform to generate innovative products. This is a new perspective for R&D businesses, and a great opportunity for institutions in the biomedical arena to become part of the upcoming bio-revolution.

1. Bielecki, W.T. (2001). Informatyzacja zarządzania. Warszawa: PWE.

2. Chudzian, C., Granat, J., Klimasara, E., Sobieszek, J., Wierzbicki, A.P. (2011). Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych i przykład personalizacji inżynierii ontologicznej. Telekomunikacja i techniki informacyjne, No. 1-2.

3. Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., Gomez-Perez, A. (2003). Methodologies tools and languages for building ontologies Where is their meeting point? Data and Knowledge Engineering, 46, p. 43.

4. Depta, R., Struktura systemu informacji marketingowej opartego na nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej i komputerowych systemach zarządzania wiedzą. W: M.G. Woźniak (2011). Nierówności Społeczne, a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne, stan i perspektywy rozwoju. Rzeszów: Zeszyty Naukowe UR, No. 22.

5. Drucker, P. (1993). Managing for Results, New York: HarperCollins. Cyt. za: K. Malewska. (2013). Doskonalenie procesów decyzyjnych w organizacji. Nauki o zarządzaniu - Management Sciences, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, No. 1/14.

6. Grala, B., Kozakiewicz, W. (2009). Infobrokering and Searching the Deep Web - the New Role of Employee of the Department of Medical Scientific Information. Forum Bibliotek Medycznych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, R. 2, No. 1, http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=4855&from=publication (accessed on: 08.08.2015).

7. Janiak, I. (2000). Od posiadanego do pożądanego. Personel - Dodatek Narzędzia. Wzory. Procedury, z 16-31.05.2000.

8. Klimaszewska, E. (2000). Bez nauczyciela i sali wykładowej. Łączność z 07.08.2000.

9. Kotarba, W. (2005). Ochrona wiedzy w Polsce, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle - Orgmasz.

10. Maciejewski, J. (2001). Nauczanie na odległość staje się faktem. Łączność z 22.01.2001.

11. Malinowska, M. (1999). Interakcje - podstawa komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek, No. 10.

12. Morgan, P.J., Starling, P. (2005).The Integrated Personnel Development System: the training& development of competent fire fighters, University of Bolton Institutional Repository 2005, http://digitalcommons.bolton.ac.uk/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=bbs_journals&sei-redir=1#search=”System+Training+aproach+Manpower+Services+Commission+(1981) (accessed on: 02.02.2012).

13. McKenna, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebether i Ska.

14. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzą w organizacji. Warszawa: Poltext. W: J. Kisielnicki (2004). Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, http://www.wz.uw.edu.pl/ksiz/download/Zarzadzanie%20Wiedza.pdf (accessed on: 12.06.2013).

15. Olszak, C.M. (2000). Systemy informatyczne wobec nowych paradygmatów zarządzania. W: Gołuchowski, J., Sroka, H. (red.). Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2000. Katowice: AE w Katowicach.

16. Pietraszek, J. (2004). Planowanie doświadczeń - możliwość czy konieczność, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska, StatSoft Polska 2004, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/doe.pdf, (accessed on:08.08.2015).

17. Rypson, P. (2001). E-learning krok po kroku. Personel z 16-30.06.2001.

18. Sołtysiński, S. (2006).W: Komentarz do art. 11 ZNKU. In: J. Szwaja (red.), Komentarz ZNKU, Warszawa; Wojcieszko-Głuszko, E. Ochrona prawna know-how; Mozgowa, M. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Mozgowa, M. (1997). Zwalczanie Nieuczciwej Konkurencji Środkami Prawa Karnego, Gdańsk; Nowińska, E., Du Vall, M. Komentarz do ustawy... j.w. http://itlaw2.computerworld.pl/wp-content/uploads/2007/11/0710_pojecie-tajemnicyprzedsiebiorstwa_rbi.pdf, (accessed on: 08.08. 2015).

19. Sobkowiak, B. (1999). Komunikowanie społeczne. IN: B. Dobek-Ostrowska (red.). Współczesnesystemy komunikowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

20. Steward, D. (1996). Praktyka kierowania. Warszawa: PWE.

21. Śmigielska, G. (2006). Wiedza jako źródło trwalej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych. Zeszyty Naukowe AE, nr 694.

22. Tworzyński, J. (2000). Zaprząc sieć do e-nauczania. Personel i zarządzanie, No. 21.

23. Wierzbicki, A.P., Nakamori, Y. (2007). Creative Environments: Issues of Creativity Support for the Knowledge Civililzaton Age. Studies in Computational Intelligence, No. 59.

Optimizing Laboratory Ventilation Rates, Laboratories for the 21st Century: Best Practice Guide, http://i2sl.org/documents/toolkit/bp_opt_vent_508.pdf, [accessed on: 02.02.2012].

Bieda R., Zakres pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, http://itlaw2.computerworld.pl/wp-content/uploads/2007/11/0710_pojecie-tajemnicy-przedsiebiorstwa_rbi.pdf, (accessed on: 08.08.2015).

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr 153, poz. 1503).

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. 2015 r.)

5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228).

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 113 110 7
PDF Downloads 49 49 4